‘Ken­nis doet er niet meer toe. Dat is zor­ge­lijk’

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

An­ne-Ma­rie­ke is moe­der van vijf kin­de­ren en zelf ba­sis­school­leer­kracht. Ze geeft nu les in het spe­ci­aal onderwijs. Haar kin­de­ren kwa­men na een ver­hui­zing op een uniton­der­wijs­school te­recht. Ze is geen fel­le te­gen­stan­der van de­ze vorm van onderwijs en ziet goe­de kan­ten: sa­men­wer­ken, een rij­ke leer­om­ge­ving, ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het ei­gen leer­pro­ces. Maar ze vindt dat de kin­de­ren te vrij wor­den ge­la­ten. “Op een och­tend mocht ik kij­ken hoe dit onderwijs werkt. Mijn doch­ter moest zelf­stan­dig met an­de­re kin­de­ren een spel doen. Om­dat ze niet wis­ten hoe het werk­te, heeft ze drie­kwar­tier zit­ten klet­sen met een vrien­din. De juf had dat niet in de ga­ten. Dat is een ver­lo­ren uur. Ook zijn de kin­de­ren veel tijd kwijt met steeds van klas wis­se­len. Ze heb­ben geen vast ta­fel­tje, en sle­pen na ie­de­re les al­les mee naar de vol­gen­de werk­plek. Dat is voor som­mi­ge leer­lin­gen sto­rend en kost veel tijd. En wat mij zor­gen baart, is dat ken­nis er niet meer toe doet. Het pro­ces is be­lang­rij­ker. Dit zou al­le­bei aan­dacht moe­ten krij­gen. Nu le­ren ze niet meer waar al­le pro­vin­cies lig­gen, om­dat je dat kunt op­zoe­ken. Maar ken­nis is macht. Het is toch fijn als je in de au­to zit en kunt zeg­gen: ‘We zijn nu in Gro­nin­gen.’ En dat de kin­de­ren dan be­grij­pen waar we zijn.” Ook gin­gen de Ci­to-sco­res van haar doch­ter ver­der ach­ter­uit. “Pas na een half jaar kwa­men we er­ach­ter dat ze ach­ter­liep met re­ke­nen. Ze kwam steeds met le­ge werk­boek­jes thuis. Om­dat er ver­schil­len­de leer­krach­ten over de les­stof van het kind gaan, is een ef­fec­tie­ve aan­pak las­tig. We mis­sen ook het per­soon­lij­ke con­tact met de docent.” Scho­len die uniton­der­wijs ge­ven, lij­ken vol­gens haar al snel op een fa­briek. Dan maar van school wis­se­len? Ze zucht. “De an­de­re ba­sis­school in ons dorp gaat vol­gend jaar ook uniton­der­wijs aan­bie­den.” (MO)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.