Nep­nieuws

Katholiek Nieuwsblad - - KNOPINIE -

In tijden van nep­nieuws en al­ter­na­tie­ve fei­ten is goe­de, be­trouw­ba­re jour­na­lis­tiek hard no­dig, be­toogt Huub Evers. Hij haalt Wilders, Bau­det en is­la­mi­ti­sche po­li­tie­ke par­tij­en aan om aan te ge­ven hoe ze de me­dia han­dig we­ten te be­spe­len. Ze­ker is be­trouw­ba­re jour­na­lis­tiek no­dig. Het komt op fei­ten aan en goe­de on­der­zoeks­jour­na­lis­tiek. Dat het van be­lang is voor de de­mo­cra­tie is van­zelf­spre­kend. Nou is het pro­bleem dat er een on­rust­ba­ren­de ont­wik­ke­ling aan de gang is in de Eu­ro­pe­se Unie en be­paal­de in­stel­lin­gen in de Ver­e­nig­de Sta­ten, waar­bij be­drij­ven als Goog­le, Fa­ce­book en­zo­voort het aan­bod aan film­pjes en be­rich­ten moe­ten con­tro­le­ren op po­li­tiek on­wel­ge­val­li­ge in­houd. Op­drach­ten tot cen­suur tref­fen al­tijd rechts-con­ser­va­tie­ve com­men­ta­ren. Co­lum­nist Le­on de Win­ter is hier­van in ons land een voor­beeld. Het is ook be­kend, uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek, dat de gro­te mas­sa­me­dia – o.a. The Washington Post,

The New York Ti­mes, CNN en BBC – al­lang niet meer ob­jec­tief zijn en niet al­tijd doen aan ‘fei­ten­on­der­zoek’, ge­zien de vrij­wel kri­tiek­lo­ze be­richt­ge­ving over bij­voor­beeld oud-pre­si­dent Oba­ma en het met on­te­rech­te aan­val­len lar­de­ren van een BBC-in­ter­view met een Hon­gaar­se over­heids­func­ti­o­na­ris. Daar­naast is het zo dat on­der­zoeks­jour­na­lis­tiek te lij­den heeft van de ver­com­mer­ci­a­li­se­ring van het nieuws en daar­mee ver­min­der­de aan­dacht voor fei­ten­on­der­zoek. Hans Schu­tij­ser, Rot­ter­dam

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.