‘Paus draai­de maat­re­ge­len te­gen McCar­rick te­rug’

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK - Jan Peeters

Paus Fran­cis­cus wist sinds 2013 van het wan­ge­drag van de Ame­ri­kaan­se ex-kar­di­naal McCar­rick. Dat zegt een vroe­ge­re nun­ti­us in de VS. De paus zou eer­de­re maat­re­ge­len te­gen McCar­rick heb­ben te­rug­ge­draaid.

Aarts­bis­schop Car­lo Ma­ria Vi­ganò (77) wist als spe­ci­aal Va­ti­caans di­plo­maat al van de be­schul­di­gin­gen te­gen McCar­rick voor hij in 2011 nun­ti­us in Washington werd. Die wa­ren door zijn twee voor­gan­gers, Mon­tal­vi en Sam­bi, van­af 2000 aan het Va­ti­caan door­ge­ge­ven met het drin­gen­de ver­zoek om snel­le maat­re­ge­len. Het ging niet al­leen om sek­su­eel mis­bruik van jon­ge on­der­ge­schik­ten, maar ook om hei­lig­schen­nen­de da­den. Het was ver­geefs en vol­gens Vi­ganò te wij­ten aan de op­een­vol­gen­de kar­di­naal-staats­se­cre­ta­ris­sen An­ge­lo So­da­no en Tar­ci­sio Ber­to­ne.

Geen re­ac­tie ge­kre­gen

Ook Vi­ganò zelf vroeg in 2006 en 2008 om in­grij­pen, maar kreeg geen re­ac­tie. Pas la­ter ver­nam hij dat paus Be­ne­dic­tus XVI maat­re­ge­len had ge­no­men naar aan­lei­ding van een ver­nie­ti­gend rap­port door ‘mis­bruik­ja­ger’ Richard Si­pe. McCar­rick werd op­ge­dra­gen zich uit het open­ba­re le­ven te­rug te trek­ken en een le­ven te lei­den van ge­bed en boe­te. Hij trok zich daar ove­ri­gens wei­nig van aan. Dat paus Be­ne­dic­tus zou heb­ben be­ves­tigd dat hij McCar­rick sanc­ties heeft op­ge­legd, is te­gen­ge­spro­ken door diens privé-se­cre­ta­ris Ge­org Gäns­wein, zo meldt Die Ta­ge­spost. De kerk­rech­te­lij­ke maat­re­ge­len wer­den McCar­rick rond 2009 mon­de­ling me­de­ge­deeld door nun­ti­us Sam­bi. Dat is door diens toen­ma­li­ge rech­ter­hand be­ves­tigd. Vi­ganò sprak er voor het eerst met paus Fran­cis­cus over op 23 ju­ni 2013. Kort daar­voor was de nun­ti­us McCar­rick te­gen­ge­ko­men in San­ta Mar­ta. Die deel­de hem ‘tri­om­fan­te­lijk’ mee voor de paus op reis naar Chi­na te gaan.

Een pa­troon

Vol­gens de oud-nun­ti­us her­riep de paus niet al­leen de sanc­ties, maar werd McCar­rick zelfs een van diens be­lang­rijk­ste ad­vi­seurs met gro­te in­vloed op bis­schops­be­noe­min­gen waar­bij de nun­ti­a­tuur ge­pas­seerd werd. Pas toen McCar­rick dit voor­jaar van sek­su­eel mis­bruik van min­der­ja­ri­gen werd be­schul­digd was zijn lot be­ze­geld en ver­loor hij zelfs zijn kar­di­naals­ti­tel. Vi­ganò be­schul­digt paus Fran­cis­cus er­van McCar­rick te­gen be­ter we­ten in een be­lang­rij­ke rol te heb­ben toe­be­deeld. De paus is ie­mand die ou­de vrien­den “tot het bit­te­re ein­de” zal ver­de­di­gen. Ber­go­glio en McCar­rick ken­nen el­kaar al ja­ren. Vi­ganò ziet een ver­ge­lijk­baar pa­troon rond de in fi­nan­ci­ë­le en mis­bruik­schan­da­len ver­wik­kel­de Hond­ure­se kar­di­naal Ro­dri­gu­ez Ma­ra­dia­ga en de Chi­l­een­se kar­di­na­len Er­ra­zu­riz en Ez­za­ti. Dat de paus ui­t­ein­de­lijk in­greep in Chi­li en de VS was on­der dwang van de me­dia, al­dus Vi­ganò. Hij vindt dat Fran­cis­cus daar­mee ver­zaakt aan de op­dracht die Chris­tus aan Pet­rus heeft ge­ge­ven. De paus moet “zijn fou­ten toe­ge­ven (…) en een goed voor­beeld ge­ven voor kar­di­na­len en bis­schop­pen die McCar­ricks mis­bruik toe­dek­ten en met hen af­tre­den”.

Het lij­den stop­pen

Vi­ganò noemt een reeks (cu­rie)kar­di­na­len die deel uit zou­den ma­ken van een Va­ti­caans ho­mo­net­werk. Daar­mee hoopt de oud-nun­ti­us “het lij­den van slacht­of­fers te stop­pen, nieu­we te voor­ko­men en de Kerk te be­scher­men: al­leen de waar­heid kan haar vrij­ma­ken”. Ook wil hij ge­zien zijn leef­tijd (77) zijn ge­we­ten ont­las­ten. “Het volk van God heeft het recht de vol­le waar­heid over zijn her­ders te we­ten.” Des­ge­vraagd heeft paus Fran­cis­cus jour­na­lis­ten ge­zegd te ver­trou­wen op hun pro­fes­si­o­na­li­teit. Die moe­ten zelf maar oor­de­len over de brief. Die is se­ri­eus te ne­men, oor­deelt Va­ti­caan­ken­ner John Al­len, “maar met een bonk zout”. Zo ver­baast het hem waar­om Vi­ganò niets zegt over zijn ei­gen rol in het doen ver­dwij­nen van een on­der­zoek naar sek­su­eel wan­ge­drag van aarts­bis­schop John Nien­stedt van St. Paul-Min­ne­a­po­lis (VS) in 2014. In een re­ac­tie heeft Vi­ganò dat on­der toe­lich­ting te­gen­ge­spro­ken. Ook her­in­nert Al­len aan Vi­ganò’s ver­zet te­gen zijn be­noe­ming in Washington in 2011 om­dat hij in de cu­rie op fi­nan­ci­ë­le schan­da­len was ge­stuit en die wil­de aan­pak­ken. Maar die ble­ken la­ter wel de­ge­lijk te be­staan. De sa­ne­ring, aan­van­ke­lijk ste­vig door Fran­cis­cus aan­ge­zet, is in­mid­dels gro­ten­deels te­rug­ge­draaid. En ech­te maat­re­ge­len om fou­te bis­schop­pen aan te pak­ken zijn tot nu toe uit­ge­ble­ven. +

Aarts­bis­schop Car­lo Ma­ria Vi­ganò be­schul­digt paus Fran­cis­cus er­van (in­mid­dels ex-)kar­di­naal McCar­rick te­gen be­ter we­ten in een be­lang­rij­ke rol te heb­ben toe­be­deeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.