Ha­gen­preek

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE - Pas­toor Mi­chel Ha­gen Ha­gen­pre­ken.nl, @ha­gen­pre­ken

BOETETIJD – In KN en an­de­re me­dia heeft u vol­op kun­nen le­zen over het mis­bruik. Dit hoef ik niet te her­ha­len. Mis­bruik in de Kerk is niet nieuw. Het ver­raad van Ju­das, de zwak­heid van de apos­te­len met Pet­rus voor­op, heeft Je­zus niet weer­hou­den voor zijn Kerk te ster­ven en met haar te blij­ven. In de la­te Mid­del­eeu­wen ont­stond de Re­for­ma­tie gro­ten­deels door de mis­stan­den in de Kerk. Macht, aan­zien, geld, af­la­ten­han­del, po­li­tie­ke am­bi­ties en ar­ro­gan­te re­li­gi­eu­ze hoog­moed leid­den toen stap voor stap naar dat de­ba­cle dat de Kerk nu al meer dan vijf­hon­derd jaar ver­scheurd houdt. Soms re­a­ge­ren men­sen ver­de­di­gend. Is het ech­ter niet zo dat wat be­treft de vi­sie en het ge­drag om­trent sek­su­a­li­teit en machts­mis­bruik en­zo­voort, de zui­ve­ring juist in de Kerk moet be­gin­nen? Waar an­ders? Als we als kerk­ge­meen­schap laks en ge­la­ten met de­ze pro­ble­ma­tiek om­gaan, komt dit woord van Je­zus naar vo­ren: “…als het zout zijn kracht ver­liest, waar­mee zal men dan zou­ten? Het deugt ner­gens meer voor dan om weg­ge­wor­pen en door de men­sen ver­trapt te wor­den” (Mt. 5,13). Het is niet vreemd dat het slecht gaat met de Kerk en met de we­reld. De zui­ve­ring moet in de Kerk be­gin­nen.nen. DaarDaar­bij gaat ze door het stof. De Kerk moet haar Heer vol­gen die zelf­zel als een worm door het stof gin­ging, om ver­ge­ving te krij­gen­gen vo­voor de he­le mens­heid. Naast het straf­fen van da­ders en ge­do­gedo­gers en meer op­rech­te aan­da­caan­dacht voor de slacht­of­fers, is he­het no­dig dat de Kerk een gro­gro­te boetetijd af­kon­digt. He­Het mis­bruik is tot in de ha­haar­va­ten door­ge­dron­gen. Een boetetijd voor al­le weg­kij­ken, ge­brek aan com­pas­sie, ethiek, vuur en trouw aan Chris­tus. Paus Fran­cis­cus heeft daar­toe een aan­zet ge­ge­ven in zijn brief aan het Volk Gods. De­ze brief wordt ech­ter vaak een­zij­dig en kort­zich­tig ge­le­zen. Kort ge­zegd val­len twee re­ac­ties mij op: 1. Men vindt dat de op­roep tot boe­te zich op de ver­keer­de groe­pen richt. Het zou meer over de da­ders moe­ten gaan en er zou meer zorg moe­ten zijn voor de slacht­of­fers. 2. Wan­neer komt de Kerk nu eens met con­cre­te da­den? Aan mooie woor­den heb­ben we niets. Na­tuur­lijk is de paus zich zul­ke ver­wij­ten be­wust. Waar­om roept hij dan op tot vas­ten en ge­bed? Hij doet het­zelf­de als wat de pro­fe­ten de­den en wat Je­zus zegt over som­mi­ge de­mo­nen: “Dit soort kan door niets an­ders uit­ge­dre­ven wor­den dan door bid­den en vas­ten” (Mc. 9, 29). De paus wil dat we eerst bij God aan­klop­pen; dat we als Kerk schuld er­ken­nen en God met gro­te aan­drang vra­gen ons hier­in te hulp te ko­men. In fei­te geeft hij hier­mee aan dat het pro­bleem zo over­stij­gend en hard­nek­kig is, dat al­les wat in de me­dia ge­roe­pen wordt nog lang geen op­los­sing biedt. Het kwaad zit die­per. Een groot en maat­schap­pij-breed pro­bleem con­cen­treert zich nu op de Kerk. De Kerk moet hier­in het voor­touw ne­men, dat is haar taak. Het vraagt zui­ve­ring van hoog tot laag. Dat slaagt al­leen als we bij God be­gin­nen, bid­den en vas­ten, vra­gen om de Hei­li­ge Geest. Al­leen met Gods hulp zul­len maat­re­ge­len ook echt re­sul­taat heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.