Film Ben­zin­ho

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

Ben­zin­ho be­te­kent zo­iets als ‘lie­ve­ling’ in het Bra­zi­li­aans-Por­tu­gees. Het is het koos­naam­pje van moe­der Ire­ne voor haar zes­tien­ja­ri­ge zoon Fer­nan­do. Maar ei­gen­lijk heeft moe­der vier lie­ve­lin­gen, want ze is net zo gek op haar iets jon­ge­re zoon Ro­dri­go en de kleu­tertwee­ling. Het hu­we­lijk met haar iet­wat sul­li­ge man Klaus is lief­de­vol. Ook haar zus Sô­nia woont sa­men met haar zoon­tje in het toch al zo vol­le en bouw­val­li­ge huis. Ire­ne is de veer­krach­ti­ge mo­tor van het ge­zin. Ze kookt en zorgt, werkt en stu­deert, rent en red­dert. Ben­zin­ho volgt de pie­ken en da­len van het dood­nor­ma­le ge­zin, dat on­der de rook van Rio de Janeiro sa­men hun le­ven leidt. Het boek­win­kel­tje van Klaus dreigt fail­liet te gaan, Sô­nia wordt ge­sla­gen door haar man, Ro­dri­go is te dik en loopt heel de dag met een tu­ba om zijn lijf rond en de twee­ling is druk en wil al­leen maar koek­jes eten. On­der­tus­sen pro­beert Ire­ne de mid­del­ba­re school af te ron­den om een vas­te baan te kun­nen krij­gen. Er gaat van al­les mis, maar niks is een pro­bleem. Is het slot van de voor­deur ka­pot? Dan wordt het raam de nieu­we en­tree. Nood­ge­dwon­gen de re­gen trot­se­ren ge­beurt zin­gend en als de kraan af­breekt ont­staat er een dy­na­misch wa­ter­bal­let in de keu­ken. “We be­den­ken wel wat”, zo zeg­gen Ire­ne en Klaus vaak te­gen el­kaar, als de geld­pot leeg is en de cha­os over­al. Wan­neer Fer­nan­do als ver­dien­ste­lijk hand­bal­ler ech­ter een prof­con­tract in Duits­land krijgt aan­ge­bo­den, wordt het Ire­ne al­le­maal te veel. Ze is ra­zend trots, maar te­ge­lij­ker­tijd he­le­maal niet klaar om haar zoon los te la­ten. Aan her­ken­baar­heid geen ge­brek in Ben­zin­ho, maar span­nend wordt het nooit en een plot is ook ver te zoe­ken. Als kij­ker ben je ge­tui­ge van de warm­te en lief­de in een Jan Steen-huis­hou­den, en dat is best heel aan­ge­naam. De komst van hun ei­gen twee­ling vorm­de voor re­gis­seur Gust­a­vo Piz­zi en zijn echt­ge­no­te en te­ge­lij­ker­tijd (ge­wel­di­ge) hoofd­rol­speel­ster Ka­ri­ne Te­les een be­lang­rij­ke in­spi­ra­tie­bron. Het stel laat zien hoe moei- lijk het is om je kind het bes­te te gun­nen en te­ge­lij­ker­tijd af­stand te ne­men. De con­tro­le los­la­ten is eng, na­tuur­lijk! Ben­zin­ho is per­soon­lijk en voor ve­len her­ken­baar. Fij­ne film! (Het­tie van der Ven)

Film: Ben­zin­ho (in het En­gels ‘Lo­ve­ling’) (2018), Bra­zi­lië, 95 min. Re­gie: Gust­a­vo Piz­zi, met o.a. Ka­ri­ne Te­les, Otá­vio Mül­ler en Adri­a­na Este­ves.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.