Op­los­sing vo­ri­ge puzzel

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Horizontaal

1 krom­me lijn 5 fris­drank 7 ver­zoek om ant­woord 11 geen en­ke­le uit­ge­zon­derd 12 on­buig­zaam 13 klein kind 15 Dit be­vel is klaar. 16 to­ver­heks 18 deel van Schot­se na­men 19 com­pact disc 20 slag­in­stru­ment 22 ver­ze­ke­rings­pa­pier 24 pen­nen­ko­ker 26 boe­ren­plaats 27 om­slag voor pa­pie­ren 28 le­vens­be­stem­ming 29 as­kruik 30 braad­pan 32 Am­fi­bie op wie­len. 34 sneeuw­schaats 35 wind­vrije kant 36 stre­ling met de tong 37 kloos­ter­over­ste 38 laag­wa­ter 40 meer dan goed is 41 ko­misch num­mer 42 voet­bal­club uit Alk­maar 43 Griek­se let­ter 45 com­pu­ter­toets 47 gro­te pa­pe­gaai 48 mon­niks­kleed 49 bij­ge­volg 51 klep­per 54 sport­ar­ti­kel 56 vrouw­tjes­schaap 57 non­sens 58 to­neel­tekst 59 kreet 61 klip 63 gas­te 65 hou­ding 66 reeds 67 on­der­steek 69 per­soon 70 ou­de leng­te­maat 71 kijk­buis 72 Een­maal

ak­koord! 73 qua­si-kunst­ken­ner 75 rich­ting 76 naald­te­ke­ning 77 he­mel­ruim.

Verticaal

1 deel van een trein­wa­gon 2 deel van een mast 3 plat

4 Be­to­ve­rend ge­tal. 6 deel van een mag­neet 7 Vlaam­se tvzen­der 8 wed­strijd 9 slee 10 vrou­we­lijk op­per­we­zen 14 spe­ce­rij 16 ma­nu­script 17 licht­paars 19 een­heid van ra­dio­ac­ti­vi­teit 21 vlie­gen­de scho­tel 22 pu­blie­ke wan­del­plaats 23 Een rei­ni­gings­mid­del als

drank. 25 ver­zot 31 ge­leu­ter 33 huur­over­een­komst 34 lan­ge dun­ne stok 35 deel van het ge­zicht 39 op­ge­wekt 44 aan­be­de­ne 46 schreeuw 47 tro­pi­sche vet­plant 48 huid­zwel­ling 50 van huis weg 52 over­al 53 res­pect be­wij­zen 55 ik 56 mon­de­ling 60 li­chaams­deel 62 vet­laag 64 ge­no­dig­de 65 clou 68 Dat ge­wicht is niet van hen. 70 een ze­ke­re 72 voeg­woord 74 lin­ge­rie.

Horizontaal: 1 bre­vet, 6 ade­men, 11 fee, 12 on­ef­fen, 13 mep, 15 of­fe­ren, 16 slip­per, 17 gil, 19 fles, 21 ge­mak, 22 krom, 24 ooi, 26 rag, 28 iep, 29 ron­d­om, 32 knoert, 34 neut, 35 tu­tu, 36 sla­bed, 39 se­dert, 42 tijd, 43 was, 45 toe, 46 on­af, 47 vas­te, 48 rank, 50 air, 52 eet­baar, 55 oud­jaar, 58 ree, 59 Arizona, 60 gat, 61 dro­men, 62 mi­miek Verticaal: 1 bef, 2 re­frein, 3 vorm, 4 ene, 5 ten­ger, 6 af­slag, 7 del, 8 enig, 9 em­pi­rie, 10 nee, 11 fos­for, 14 prompt, 18 imam, 20 lood­lijn, 23 oer­bron, 25 po­ëet, 27 en­ten, 30 DNB, 31 mud, 32 kus, 33 oud, 36 sto­mer, 37 adap­ter, 38 na­si, 40 eta­la­ge, 41 te­kort, 43 waar­in, 44 stroom, 49 raam, 51 Edam, 53 eed, 54 are, 56 uni, 57 aak

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.