“Meer be­wust van klei­ne mo­men­ten van ge­luk”

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Het Amp­hia Zie­ken­huis start­te eind 2012 ‘Amp­hia flo­reert’, een ‘ge­luks­be­vor­de­rend’ trai­nings­pro­gram­ma dat de werk­stress voor ver­pleeg­kun­di­gen moet ver­min­de­ren. Hans Meij (54), lid van het di­rec­tie­co­mi­té, en ver­pleeg­kun­di­ge Sil­via Luij­ten (24) over hun er­va­rin­gen.

Sil­via: „De ver­ple­ging is een stress­vol be­roep. Dat komt, om­dat de zorg nooit stil staat. Een pa­ti­ënt die drie keer per uur naar het toi­let moet, kun je niet aan zijn lot over­la­ten. Ook al zijn er nog dui­zend an­de­re din­gen die je moet doen. Zoi­ets le­vert met­een werk­druk en stress op. Als je niet op­past, ga je al­tijd naar huis met het ge­voel dat het werk niet ‘af’ is.”

„Om die werk­druk be­hap­baar en be­heers­baar te ma­ken, heb je re­gie no­dig”, neemt Hans het over. „In­ves­te­ren in een goed team is daar­bij cru­ci­aal. Zon­der hecht team­ver­band func­ti­o­ne­ren in­di­vi­du­e­le ver­pleeg­kun­di­gen soms als los­se ei­land­jes op een af­de­ling. Er is dan on­vol­doen­de sa­men­hang, on­vol­doen­de een­heid van be­leid, on­vol­doen­de on­der­lin­ge en­thou­si­as­me­ring, sti­mu­le­ring en in­spi­ra­tie.”

„Een goe­de sa­men­wer­king ver­sterkt dat team­ge­voel”, ver­volgt hij. „Je krijgt het ge­voel dat je ook eens op een an­der kunt leu­nen, waar­door je meer ple­zier krijgt in je werk. ‘Amp­hia flo­reert’ geeft cur­sis­ten on­der an­de­re meer in­zicht in zich­zelf en col­le­ga’s. Het drie­daag­se trai­nings­pro­gram­ma stelt vra­gen als ‘hoe zit jij in el­kaar en ‘hoe ga je met stress om’. Maar je leert ook iets over de le­vens­si­tu­a­tie van je col­le­ga’s. Hoe het gaat met echt­ge­noot, kin­de­ren, part­ner, vriend. Pri­vé en ar­beid kun je niet los­kop­pe­len. Daar­voor is werk een te groot on­der­deel van het da­ge­lijks le­ven.”

Hans: „De vraag hoe kun je zelf kunt bij­dra­gen aan ple­zier en ge­luk is het laat­ste les­on­der­deel. On­ze stel­ling: een ge­luk­ki­ge me­de­wer­ker is een suc­ces­vol­le me­de­wer­ker. Als je po­si­tief in het werk staat, ben je vrij­er en cre­a­tie­ver in het vin­den van op­los­sin­gen. Je blijft ook ge­zon­der. Het im­muun­sys­teem is ab­so­luut ster­ker.”

Die me­ning deelt Sil­via na af­ron­ding van het pro­gram­ma. „Door ‘Amp­hia flo­reert’ ben ik me meer be­wust ge­wor­den van klei­ne ge­luks­mo­men­ten. Een zonnig fiets­tocht­je naar het werk. Of een com­pli­ment van een pa­ti­ënt. Je merkt hoe pri­vé en werk met el­kaar ver­bon­den zijn. Als ik een keer niet lek­ker in m’n vel zit, dan mer­ken pa­ti­ën­ten en col­le­ga’s dat met­een. Of je dat nu wilt of niet. Ple­zier be­gint bij je­zelf, en in het team. Dat breng je van­zelf over naar de pa­ti­ën­ten.”

/ JEROEN BOUMAN

Hans Meij en Sil­via Luij­ten in­ves­te­ren in ge­luk met het trai­nings­pro­gram­ma ‘Amp­hia flo­reert’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.