Ro­si­an­ne geeft kind met be­per­king per­soon­lij­ke zorg

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM - SAVANNE ESTOURGIE

El­ke week in­ter­viewt Me­tro een Am­ster­dam­mer die de stad kleur geeft. Van­daag: Ro­si­an­ne Ko­le­s­tein (22). Zij helpt kin­de­ren met ver­stan­de­lij­ke en li­cha­me­lij­ke be­per­kin­gen. Ze is 22 jaar en full­ti­me ver­zorg­ster voor kin­de­ren met een be­per­king. Je kunt er al­leen maar waan­zin­nig veel res­pect voor heb­ben. Maar voor Ro­si­an­ne is het ‘ge­woon’ haar baan die ze waan­zin­nig leuk vindt en waar ze de rest van haar le­ven mee ver­der wil.

Res­pect, hoor. Zo jong en zo’n hef­ti­ge baan in de zorg.

Be­dankt. Mijn leef­tijd is ook een na­deel. Ik word na­me­lijk on­der­schat in wat ik kan en dat is zon­de. Mijn leef­tijd zegt na­me­lijk niks over mijn ken­nis en pro­fes­si­o­na­li­teit. Daar­naast voelt het voor mij niet als­of ik een he­le hef­ti­ge baan heb. Ik doe ge­woon wat ik ont­zet­tend leuk vind. Het is voor mij niet een baan om geld te ver­die­nen. Ik denk dat ik het an­ders ook niet zou kun­nen vol­hou­den. Ik kan bij­voor­beeld enorm ge­nie­ten van een van mijn cli­ën­ten, een jon­ge­tje van vier. Om hem te zien spe­len en groei­en. Mijn aan­we­zig­heid maakt hem ge­luk­kig, dát vind ik heerlijk.

Toch is het niet per se een be­roep waar jon­ge mei­den voor kie­zen. Waar­om jij wel?

Al­ler­eerst heb ik twee zus­jes met een ver­stan­de­lij­ke en li­cha­me­lij­ke be­per­king. Ze zit­ten aan el­kaar vast (let­ter­lijk, red.) en heb­ben veel zorg no­dig. Daar­naast ben ik op mijn veer­tien­de vrij­wil­li­gers­werk in een ver­zor­gings­te­huis in Hoofd­dorp gaan doen. Ik ging toen met ou­de­ren op pad. Daar ont­dek­te ik dat ik dat ont­zet­tend leuk vond. Tot een jaar ge­le­den, toen maak­te ik de switch om te wer­ken met jon­ge­re kin­de­ren.

Dat is een groot ver­schil qua leef­tijd. Waar­om van oud naar jong?

Ik ben nog­al ener­giek en aan­we­zig. Ik zit al­tijd vol plan­nen. Bij ou­de­ren kon dit soms wat te veel zijn, die raak­ten ver­moeid van mijn plan­nen. Veel kin­de­ren zijn juist enorm ener­giek en zit­ten te wach­ten op van al­les en nog wat. Met hen kan ik, mits hun si­tu­a­tie het toe­laat, al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten on­der­ne­men.

Je werkt als per­soon­lijk be­ge­lei­der. Wat be­te­kent dat pre­cies?

Ik ben net ge­start met mijn be­drijf Goe­den­dag­zorg. Ik ben ge­spe­ci­a­li­seerd in kin­de­ren van zes tot acht­tien jaar die op zoek zijn naar maat­schap­pe­lij­ke dag­op­vang, week­en­dop­vang, lo­ge­ren of kort ver­blijf. Het is heel erg ge­richt op de per­soon. Ik le­ver maat­werk en zorg dus dat ik de op­vang bied die een kind no­dig heeft. Op dit mo­ment zit ik nog in de op­star­ten­de fa­se, dus ik ben hard op zoek naar cli­ën­ten. De­ze cli­ën­ten ko­men dan bij mij thuis. Tot die tijd werk ik als am­bu­lan­te ver­zorg­ster en dat be­te­kent dat ik naar de cli­ën­ten toe­ga.

Waar­om be­sloot je iets voor je­zelf op te star­ten, in plaats van je aan te slui­ten bij een zorg­in­stel­ling?

Ik sta niet ach­ter de vi­sie van de gro­te in­stel­lin­gen. Ik vind de­ze in­stel­lin­gen na­me­lijk vaak heel erg on­per­soon­lijk. De cli­ënt heeft wei­nig te zeggen en het moet al­le­maal via re­gels gaan. De be­ge­lei­der be­paalt daar wat je gaat doen op een dag. Ik wil juist de cli­ënt, bin­nen zijn of haar mo­ge­lijk­he­den, la­ten be­pa­len wat hij of zij doet die dag. Dan ga ik kij­ken of we het sa­men kun­nen re­a­li­se­ren.

Net zei je al dat je zus­jes aan el­kaar vast zit­ten. Ben jij dan ook hun ver­zor­ger?

Nee. Ze moe­ten mijn zus­jes blij­ven en niet cli­ën­ten die ik be­ge­leid. Dat zou de re­la­tie ver­sto­ren. Ik wil niet dat an­de­re kin­de­ren het ge­voel krij­gen dat ik ze zou voor­trek­ken. Mijn zus­jes zien dat trou­wens he­le­maal niet zo. Die vin­den mij juist te streng. Op dit mo­ment gaan mijn zus­jes naar een spe­ci­a­le school hier in Am­ster­dam. In de toe­komst hoop ik wel dat ze ook bij mij kun­nen wo­nen. Na­tuur­lijk ver­zorg ik ze dan, maar ik blijf hun zus. Zij heb­ben er ze­ker wel voor ge­zorgd dat ik me heb ge­spe­ci­a­li­seerd in de ge­han­di­cap­ten­zorg. Wil je meer in­for­ma­tie over het werk dat Ro­si­an­ne doet? Kijk dan op haar web­si­te: www.goe­den­dag­zorg.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.