Mar­tens is toe aan rust in haar hoofd

Ze ge­niet met vol­le teu­gen van haar nieu­we voet­bal­le­ven, maar in men­taal op­zicht moet Lie­ke Mar­tens nog wen­nen aan haar ster­ren­sta­tus.

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

JOHAN VAN BOVEN j.van.boven@tmg.nl Lie­ke Mar­tens duikt in de kraag van haar trai­nings­jack en ver­snelt haar pas. Op de KNVB Cam­pus is Zeist be­gint het kei­hard te re­ge­nen en de bes­te speel­ster van Europa heeft geen zin in een nat pak. Ze rent de trap op rich­ting de kan­ti­ne, ploft op een stoel en veegt met een mouw de re­gen­drup­pels van haar ge­zicht. La­chend: „In Bar­cel­o­na ben ik be­ter weer ge­wend.”

De 24-ja­ri­ge links­bui­ten van FC Bar­cel­o­na heeft in de hoofd­stad van Ca­ta­lonië in­mid­dels haar plek­je ge­von­den. Sa­men met haar vriend Ke­vin woont Mar­tens sinds kort in een ap­par­te­ment niet ver van het cen­trum. „Fijn om ons ei­gen plek­je te heb­ben, want in een ho­tel le­ven is ook niet al­les. Ik ben nu ein­de­lijk een beet­je aan het lan­den in Bar­cel­o­na.”

Tij­dens haar eerste da­gen in de stad van haar nieu­we club lag er een grau­we slui­er over de stra­ten. Tij­dens een ter­ro­ris­ti­sche aan­slag met een bus­je op La Ram­bla kwa­men der­tien men­sen om het le­ven en ruim hon­derd men­sen raak­ten ge­wond. Mar­tens bracht di­rect een be­zoek aan de plek des on­heils.

„Ik zag over­al kaars­jes en bloe­men. Het was goed om te zien dat de men­sen niet al­leen met el­kaar aan het rou­wen wa­ren, maar ook dat ie­der­een door wil gaan met lé­ven”, ver­telt ze. „Dat geldt ook voor mij, ik ga niet in angst en on­ze­ker­heid le­ven. In­mid­dels is de Ram­blas ge­luk­kig weer le­ven­dig als al­tijd. Ik heb dan ook be­wust voor een ap­par­te­ment in de buurt van het cen­trum ge­ko­zen, ik wil ge­mak­ke­lijk de stad in kun­nen gaan als ik vrij ben.”

Het was voor Mar­tens de af­ge­lo­pen maand niet een­vou­dig haar draai te vin­den. Ze hol­de van hot naar her. Na de glo­ri­eu­ze eind­ze­ge op het EK in Ne­der­land volg­de hul­di­ging na hul­di­ging, ver­huis­de ze van Zwe­den naar Span­je, stap­te ze met Li­o­nel Mes­si in een pri­vé­jet naar Mo­na­co, waar ze werd ver­ko­zen tot bes­te speel­ster van Europa én ze aan de zij­de van Cris­ti­a­no Ro­nal­do met de bij­be­ho­ren­de tro­fee stond te pron­ken.

Tij­dens het in­ter­view be­na­drukt de Lim­burg­se meer­de­re ke­ren dat ze van al dat moois heeft ge­no­ten en ze ab­so­luut niet wil kla­gen. Maar al­le avon­tu­ren heb­ben een flin­ke wis­sel op haar ge­trok­ken. „De maand is voor­bij ge­vló­gen, ik heb zo on­ge­loof­lijk veel mee­ge­maakt. Als je het voor­af­gaand aan het EK al­le­maal had op­ge­somd, had ik je kei­hard uit­ge­la­chen. Ik ben best een beet­je ge­leefd. Fy­siek voel ik me pri­ma, maar ik heb nog wel even­tjes no­dig om he­le­maal rus­tig te wor­den. Ik heb geen va­kan­tie ge­had, ik ga maar door.”

En dan is er nog de ster­ren­sta­tus. Als je een­maal op de fo­to ben ge­gaan met Mes­si en sa­men met Ro­nal­do een pers­con­fe­ren­tie hebt ge­ge­ven, dan kent de he­le we­reld je. Bo­ven­dien brengt de ti­tel Bes­te Voet­bal­ster van Europa de no­di­ge ver­wach­tin­gen met zich mee. „Dat is nieuw voor mij. Nor­maal ge­spro­ken was ik één van de elf en nu zit er een stem­pel op mij. Daar moet ik aan wen­nen.”

Ze kan in Bar­cel­o­na nog wel over straat, maar ze wordt steeds va­ker her­kend. Voor­al door Ne­der­lan­ders. „Die zijn er ge­noeg, ha­ha. Ik ge­niet er ook van, hoor. Ik ben op mijn vijf­tien­de het huis ge­gaan om dit uit­ein­de­lijk te be­rei­ken. Het be­lang­rijkst is dat ik nu me­zelf blijf. Ik kijk erg uit naar het be­zoek van vrien­din­nen. Bij hen ben ik ge­woon on­der­deel van de groep en niet de gro­te ster.”

Om even uit de hec­tiek te ont­snap­pen keek Mar­tens erg uit naar de oe­fen­in­ter­land met Oran­je in De­n­e­mar­ken. Het du­el van vrij­dag werd ech­ter ge­schrapt, om­dat de Deen­se bond een ‘ar­beids­voor­waar­de­lijk con­flict’ met de se­lec­tie heeft. Ge­luk­kig zijn de Bel­gen zo vrien­de­lijk om het van­avond vriend­schap­pe­lijk op te ne­men te­gen de Oran­je Leeu­win­nen. „Het is fijn om hier weer te zijn. En ik denk echt dat het wat rus­ti­ger wordt als ik weer te­rug naar Bar­cel­o­na ga. Daar kijk ik eer­lijk ge­zegd heel erg naar uit.”

‘De ho­ge ver­wach­tin­gen zijn nieuw voor mij. Nor­maal ge­spro­ken was ik één van de elf en zit er een stem­pel op mij. Daar moet ik aan wen­nen.’ Lie­ke Mar­tens

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.