Voor al­tijd fan van Ma­riah Ca­rey

MA­RIAH CA­REY BRACHT DE­ZE WEEK WITH YOU UIT. CA­REY MAAKT AL BIJ­NA 30 JAAR MU­ZIEK EN DAT MAG ZE VAN FAN DEPHINE NOG LANG BLIJ­VEN DOEN

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde Pagina - CIANA MAYAM nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Dephine D’hondt (29) is een gro­te Ma­riah Ca­rey-fan (of­te­wel: een lamb) en reist de we­reld af om haar idool te zien. In no­vem­ber ziet ze Ma­riah Ca­rey, ook wel Mi­mi genoemd door haar fans, voor de ne­gen­de keer in To­kio.

Is Ma­riah Ca­rey nu nog re­le­vant?

„Echt wel! Ar­ties­ten wil­len nog steeds met haar wer­ken. Heb je dat num­mer van Dra­ke’s nieu­we al­bum (Scor­pio, red.) niet ge­hoord, waar­op hij haar mu­ziek ge­bruikt?”

Emo­ti­on­less?

„Ja, dat is ge­ba­seerd op haar num­mer Emo­ti­ons. Een heel oud num­mer dat nu weer re­le­vant is. Ver­der heeft DJ Mustard With You ge­pro­du­ceerd en hij werkt ook sa­men met Ri­han­na en an­de­re ar­ties­ten van nu. Dat zou hij niet doen als zij niet meer re­le­vant was.”

Maar wat maakt Ma­riah dan zo bij­zon­der?

„Ze schrijft al haar num­mers zelf, dat we­ten veel men­sen niet. Van haar acht­tien num­mer 1-hits heeft ze er ze­ven­tien zelf ge­schre­ven. Ze is echt heel ge­ta­len­teerd. Veel men­sen zien haar als ’de di­va’ of ’de bim­bo’, maar ei­gen­lijk is ze heel be­deesd en su­per­lief. Ik hou zo erg van dat mens!”

Hoe weet je dat ze zo lief is?

„Ik heb haar vo­rig jaar ont­moet tij­dens mijn al­ler­eer­ste meet & greet in Man­ches­ter. Toen zag ze ook ons span­doek met ‘We’ll al­ways be your lam­bies’ en zong ze haar num­mer 1-hit Al­ways Be My Ba­by rich­ting on­ze groep. Dat was een heel fijn mo­ment. In de­cem­ber ga ik in Amsterdam naar haar kersthow, waar ik een meet & greet met haar heb, dus ik hoop dat ze me her­kent als ze me in Brus­sel op de twee­de rij ziet staan. Want dan ga ik weer naar haar kerst­show.”

Ma­riah’s fans he­ten dus lambs, of­te­wel scha­pen. Is dit om­dat jul­lie haar over­al naar­toe vol­gen?

„Ha­ha! Waar het van­daan komt, weet ik eer­lijk ge­zegd niet. Maar het is in­der­daad niet de meest eren­de be­na­ming. Met con­cer­ten krijgt ze ook plu­che lam­me­tjes naar haar hoofd ge­sme­ten. De Ma­riah-fa­mi­lie heet ook de lam­bi­ly en in­di­vi­du­eel ben je dus een lamb. Van­daar ook ons span­doek.”

Denk je dat Ma­riah nog een ech­te num­mer 1-hit gaat sco­ren?

„Nee, maar vol­gens mij is dat ook niet wat ze wil. Ze maakt niet meer mu­ziek voor het gro­te pu­bliek, maar voor de fans. Haar sin­gle GTFO vond ik eerst niet zo clas­sy, daar moest ik even aan wen­nen. Maar ik was di­rect ver­liefd toen ik With You hoor­de. Dat gaat over haar ver­lo­ving met bil­jo­nair Ja­mes Pac­ker. Weet je wat er is ge­beurd?”

Nee, niet al­le de­tails…

„Toen is ze ver­liefd ge­wor­den op haar dan­ser en werd het hu­we­lijk af­ge­bla­zen. Maar dat ver­stopt ze dan niet. Ze zingt let­ter­lijk: ’Ik had mijn ge­lof­ten al ge­schre­ven.’ Ze schrijft voor­al over haar re­a­li­teit en dat vind ik zo mooi aan haar.”

Hoe kijk jij naar de vi­deo’s waar­op ze nog­al vals zingt?

„Soms komt er li­ve een num­mer uit waar­bij ik denk: wat is ze nu ei­gen­lijk aan het doen? Maar mis­schien had ze toen niet goed ge­sla­pen? Ze is ook maar een mens. Toen ze twee jaar ge­le­den met oud­jaars­dag moest op­tre­den en er iets mis­ging met het ge­luid, dacht ik ook: doe! Iets! Maar Ma­riah hup­pelt niet als een wil­de rond op het po­di­um, dat is haar ding niet. Een jaar la­ter ging het wel goed, maar dan wordt er niks over ge­zegd in de me­dia.”

Maar eer­lijk, mis je de ou­de Ma­riah niet?

„Nee, je kan niet in het ver­le­den blij­ven han­gen. Ik ben als fan met haar en haar mu­ziek mee­ge­groeid. Daar­om vind ik niet dat je ou­de mu­ziek met nieu­we moet ver­ge­lij­ken. Ma­riah heeft haar ups en downs ge­had, maar bleef al­tijd trouw aan zich­zelf. Men­sen ver­wach­ten nog steeds haar ho­ge uit­ha­len, een cli­max. Maar ze is bij­na 50 jaar. Die tijd is niet meer.”

DEPHINE D’HONDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.