Knok­ken, bot­sen en heer­sen als een kam­pi­oen

Se­bas­ti­an Vet­tel die op Max Ver­stap­pen knalt en het UFC-ge­vecht tus­sen Cha­bib Noer­ma­go­med­ov en Conor McG­re­gor dat na af­loop vol­le­dig uit de hand liep. Al­leen al daar­om was het op z’n zachtst ge­zegd een roe­rig sport­week­end.

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

1 GE­WELD

Drie men­sen uit het kamp van de Rus­si­sche kooi­vech­ter Cha­bib Noer­ma­go­med­ov zijn ge­ar­res­teerd en in de cel ge­stopt na het UFC-ti­tel­ge­vecht te­gen Conor McG­re­gor in Las Ve­g­as. De Rus won het we­reld­ti­tel­du­el, maar liet zich zo op­hit­sen door de aan­han­gers van McG­re­gor, dat hij de kooi uit klom en met een be­ge­lei­der van McG­re­gor op de vuist ging. Een fan van Noer­ma­go­med­ov klau­ter­de de ‘oc­ta­gon’ in en be­gon in te slaan op de ver­sla­gen en ze­ker ook aan­ge­sla­gen McG­re­gor.

2 SLOKJE?

On­danks een ka­pot­te au­to na een aan­rij­ding door Se­bas­ti­an Vet­tel kon Max Ver­stap­pen gis­te­ren in Ja­pan toch aan de champagne. De Duit­ser pro­beer­de in zijn Fer­ra­ri bin­nen­door te gaan bij de Ne­der­lan­der en tik­te daar­bij de au­to van Ver­stap­pen aan. ,,Je kon daar on­mo­ge­lijk in­ha­len, maar zo zie je dat zelfs er­va­ren cou­reurs fou­ten kun­nen ma­ken. De zij­kant van mijn vloer was ka­pot, daar zat een gat in. Dat heeft me on­ge­twij­feld tijd ge­kost.” Toch werd Ver­stap­pen knap der­de.

3 SNELTREIN

De sneltrein van PSV is dit sei­zoen niet te stop­pen. Dank­zij de 4-0 ze­ge op VVV-Ven­lo van za­ter­dag­avond heeft de on­aan­tast­ba­re ploeg van Mark van Bom­mel nu de vol­le 24 pun­ten uit 8 wed­strij­den. De op de foto jui­chen­de Hir­ving Lo­za­no was de ma­ker van het eer­ste doel­punt, waar­na de Lim­bur­gers wei­nig meer had­den in te bren­gen. Wat zul­len de spe­lers met een heer­lijk ge­voel de in­ter­land­pe­ri­o­de in­gaan...

4 BLUNDER

Ty­rell Mala­cia zak­te na het laat­ste fluit­sig­naal di­rect op de gras­mat van het Ko­ning Wil­lem II Sta­di­on. De links­back wist dat het zijn fout was dat Fey­en­oord in Tilburg niet ver­der kwam dan een 1-1 ge­lijk­spel. Na zijn dom­me bal­ver­lies zorg­de Fran Sol uit­ein­de­lijk voor de Til­burg­se tref­fer. Eer­der had Ste­ven Berg­huis de Rot­ter­dam­mers van­af de straf­schop­stip nog op voor­sprong ge­zet.

5 KRACHT

Wat nou pun­ten ver­spe­len na een wed­strijd in de Cham­pi­ons Le­a­gue? Ajax liet AZ gis­te­ren al­le hoe­ken van het veld zien. Op voor­hand was het geen pret­tig idee dat na de reis naar Mün­chen het du­el met de Alk­maar­ders op het pro­gram­ma stond, maar in de prak­tijk trok de ploeg van Eric ten Hag ge­woon de uit­ste­ken­de lijn door: 5-0. Ha­kim Ziy­ech (foto) maak­te op prach­ti­ge wij­ze de 4-0.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.