Wacht­woord in­le­ve­ren als je het land in wil

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Bin­nen­kort een reis naar Nieuw-Zee­land? Dan moet je wel be­reid zijn de wacht­woor­den van je te­le­foon, ta­blet en lap­top prijs te ge­ven. Ja, dat lees je goed. Na een wets­aan­pas­sing vo­ri­ge week mag de dou­a­ne bij grens­con­tro­les ook de in­houd van je elek­tro­ni­ca con­tro­le­ren. Dat meldt The In­de­pen­dent.

Wei­ger je je wacht­woor­den af te ge­ven, dan loop je het ri­si­co dat je je elek­tro­ni­ca in moet le­ve­ren én dat je een boe­te moet be­ta­len die kan op­lo­pen tot maar liefst 2900 eu­ro! Dras­tisch? Ja, mis­schien wel, maar vol­gens een woord­voer­der van de dou­a­ne was de wets­ver­an­de­ring no­dig. Dat heeft voor­al te ma­ken met de wis­sel van pa­pier naar di­gi­taal, wat vol­gens de woord­voer­der be­te­kent ’dat het me­ren­deel van ver­bo­den ma­te­ri­aal en do­cu­men­ten nu elek­tro­nisch wordt be­waard’.

Vol­gens de New Ze­a­land Coun­cil for Ci­vil Li­ber­ties (NZCCL) is de wet he­le­maal niet zo nut­tig als de dou­a­ne doet voor­ko­men. Vol­gens de voor­zit­ter van NZCCL, Tho­mas Bea­g­le, komt dat door­dat cri­mi­ne­len de con­tro­le met ge­mak zul­len om­zei­len en voor­al on­schul­di­ge rei­zi­gers ge­trof­fen wor­den. „Ie­de­re pro­fes­si­o­ne­le cri­mi­neel die iets te ver­ber­gen heeft, kan voor ver­trek zijn da­ta in de cloud op­slaan, rei­zen met een le­ge smartpho­ne en al­les weer her­stel­len zo­dra ze goed zijn aan­ge­ko­men”, al­dus Bea­g­le.

Te­gen­stan­ders van de nieu­we wet om­schrij­ven het daar­om als zwa­re in­breuk op de pri­va­cy. Het schendt niet al­leen de pri­va­cy van de ei­ge­naar van het toe­stel, maar ook de pri­va­cy van de per­so­nen met wie hij of zij heeft ge­com­mu­ni­ceerd.

Zo­dra je je in de ogen van de dou­a­ne ver­dacht ge­draagt, moet je met je wacht­woor­den op de prop­pen ko­men. Vol­gens de woord­voer­der van de dou­a­ne is het aan­tal toe­stel­len dat wordt door­zocht ‘zeer laag’. Van de veer­tien mil­joen rei­zi­gers die vo­rig jaar ex­tra wer­den ge­con­tro­leerd, wer­den er slechts 537 toe­stel­len door­zocht. Het is al in meer lan­den toe­ge­la­ten dat me­de­wer­kers bij de dou­a­ne elek­tro­ni­ca door­zoe­ken, maar Nieuw-Zee­land is het eer­ste land dat ook echt boe­tes gaat op­leg­gen zo­dra ie­mand wei­gert om zijn of haar wacht­woord te de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.