HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - @Metro -

RAM 21/3-19/4

Je was zo ze­ker van je­zelf dat je je niet echt hebt in­ge­span­nen. Nu blijkt dat het al­le­maal niet zo van­zelf­spre­kend is, zul je veel moei­te heb­ben de ge­vol­gen van je laks­heid te her­stel­len.

STIER 20/4-20/5

Je bent open­har­ti­ger in je re­la­tie. Je ver­telt je part­ner je ide­a­len en toe­komst­plan­nen. Het wordt daar­door een ro­man­ti­sche avond vol lief­de en ero­tiek. Dat vraagt om nog meer open­heid.

TWEELING 21/5-20/6

Laat je niet van je plan­nen af­bren­gen. Maak van be­drei­gin­gen nieu­we kan­sen door open te staan voor ver­an­de­rin­gen. Weet wat jij waard bent en wat jij wil. Dat is be­slist de moei­te waard.

KREEFT 21/6-22/7

Jij denkt al­leen maar aan je ei­gen ple­zier­tjes. Dat is niet he­le­maal de be­doe­ling. Je part­ner heeft toch ook recht op zijn/haar ei­gen wen­sen? Daar moet je re­ke­ning mee hou­den in een re­la­tie.

LEEUW 23/7-22/8

Be­gin van­daag met de prak­ti­sche za­ken, dan heb jij de rest van de dag de rust en tijd om je op an­de­re din­gen te con­cen­tre­ren. Pro­beer een rust­punt­je in te bou­wen voor je­zelf en die an­der.

MAAGD 23/8-22/9

Kijk uit dat je men­sen niet te di­rect be­na­dert. Veel men­sen waar­de­ren een wat rus­ti­ge­re en af­stan­de­lij­ke­re be­na­de­ring meer. Per­soon­lij­ke za­ken ko­men dan la­ter van­zelf aan de or­de.

WEEG­SCHAAL 23/9-22/10

Jij bent van­daag open over je ge­voe­lens en hebt een zon­nig hu­meur. Je staat waar­schijn­lijk zelf te kij­ken wat dat al­le­maal kan be­werk­stel­li­gen.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Blijf van­daag alert. Als je weg­droomt, maak je je in­span­nin­gen van de laat­ste tijd in één klap on­ge­daan. En dat zou eeu­wig zon­de zijn, toch?

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Een ou­de vriend­schap staat op de tocht. Je snapt niet wat er is ge­beurd, waar­door jouw vriend(in) zo af­wij­zend is. Ga er heen en praat het uit. Op goe­de vriend­schap­pen moet je zui­nig zijn.

STEENBOK 22/12-19/1

Jij kunt op­ge­lucht zijn, dat moei­lij­ke ge­sprek waar je zo te­gen­op ziet, ver­oor­zaakt geen pro­ble­men. Jij kunt zon­der veel moei­te je ge­spreks­part­ner over­tui­gen van de juist­heid van je ar­gu­men­ten.

WATERMAN 20/1-19/2

Je uit­druk­kings­vaar­dig­heid is de laat­ste tijd enorm ver­be­terd. Je kunt zeer goed on­der woor­den bren­gen wat je wil. Dat is een goed te­ken, nu kun jij ook je ge­voe­lens on­der woor­den gaan bren­gen.

VISSEN 20/2-20/3

Je plan­nen zijn in je hoofd al he­le­maal uit­ge­werkt. Als je ze kunt pre­sen­te­ren en ze nog iets kunt ver­be­te­ren door be­paal­de aan­wij­zin­gen op te ne­men, staat niets een da­ve­rend suc­ces nog in de weg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.