Dag fiets­lamp

Metro Holland (Amsterdam) - - @Metro -

Ik sta op mijn bal­kon en zie twee meis­jes voor­bij fiet­sen, met mooie nieu­we kleu­ri­ge trui­en aan. Het ene meis­je is nog erg jong. Net over de rand van de ba­sis­school. Een brug­pie­per dus. Het an­der meis­je is dui­de­lijk ou­der. Der­de klas? De brug­pie­per kletst aan een stuk door, je proeft de emo­tie: ik ben ein­de­lijk groot en vrij. De der­de­klas­ser luis­tert ge­la­ten.

Op­eens valt er iets klin­ge­lend op straat.

„Er valt iets.”, zegt het meis­je uit de der­de klas. „Mijn lamp. Geeft niet.”, ant­woordt de brug­pie­per. Ze fiet­sen door.

Even la­ter ko­men ze weer te­rug. De brug­pie­per praat haar ge­luk nog steeds hard door de straat. Als ze voor me langs­fietst, zegt ze te­gen de grond: „Dag lamp.” Ik ver­zin dat haar va­der over een week vraagt: „Waar is je lamp?”

„Geen idee.”, jokt ze dan. Ik zie voor me dat hij de he­le avond be­zig is met het mon­te­ren van een nieu­we lamp. Ik zie me­zelf nog te­rug, met twee jon­ge doch­ters. De ene keer een lek­ke band of een lamp die het niet doet. La­ter zo’n han­di­ge lamp met klem. Voor an­de­ren op school een han­di­ge er-af­haal­lamp. Ik ben een keer voor een van de doch­ters een fiets van school gaan ha­len, om­dat het za­del er was af­ge­haald. Lo­pend te­rug, dat spreekt voor zich.

De vol­gen­de och­tend sta ik weer op het bal­kon. Ik zie op­eens iets op­lich­ten, schit­te­ren in de zon. Als­of er een licht brandt. Het ligt op een vier­kant paal­tje van ons hek­werk. Ik moet goed kij­ken. Op­eens be­sef ik dat het de lamp is die de brug­pie­per is ver­lo­ren. Zo is de we­reld dan ook weer. Een se­ri­eus ie­mand heeft de lamp op een op­val­len­de plek ge­legd. Ik krijg de nei­ging om bij ie­de­re man die langs­fietst te kij­ken of hij ge­lij­ke­nis­sen met de brug­pie­per ver­toont, dus de va­der zou kun­nen zijn. De rest van de dag be­gluur ik de straat als­of ik niet he­le­maal nor­maal ben, maar dat ben ik wel. Vlak voor­dat de zon on­der­gaat ligt hij er nog.

In de mid­dag, de kin­de­ren ko­men uit school. Als een van de eer­ste zie ik de ‘brug­pie­per zon­der lamp’ langs fiet­sen. Mijn ogen wor­den groot, mijn mond valt open. Ze heeft een nieu­we krat voor­op. Haar school­tas ligt daar nu in, niet meer op haar rug. On­der het krat zie ik een fiets­lamp zit­ten.

Mijn blik gaat au­to­ma­tisch naar het hou­ten paal­tje van ons hek­werk, waar­op de fiets­lamp ligt. ‘Lag’, moet ik zeg­gen. Ik kijk haar na en het lijkt of de brug­pie­per me met la­chen­de ogen op mijn plaats zet. Maar mis­schien heb ik ook dat ver­zon­nen.

Jan Wil­lem Kroon

JAN WIL­LEM KROON

Me­tro plaatst el­ke dag een le­zers­co­lumn. Upload je co­lumn van vier­hon­derd woor­den en een foto op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl. Je ver­dient vijf­tig eu­ro als we jouw co­lumn in de krant plaat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.