Dit kan slim­mer!

Drink jij graag een kop kof­fie in de trein? Van­af van­daag kun je daar op be­spa­ren. Niet al­leen goed voor je ei­gen por­te­mon­nee, maar ook nog eens voor het mi­li­eu.

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - KY­RIE STUIJ k.stuij@tmg.nl

Drink jij graag een kop kof­fie in de trein? Van­af van­daag kun je daar 25 eu­ro­cent op be­spa­ren. Wie een her­bruik­ba­re be­ker mee­brengt krijgt de­ze kor­ting op war­me dran­ken bij ruim 200 sta­ti­ons­win­kels.

De NS wil hier­mee de hoe­veel­heid af­val op sta­ti­ons ver­min­de­ren. Jaar­lijks be­stel­len rei­zi­gers na­me­lijk meer dan 30 mil­joen war­me dran­ken, waar­van het mees­te in weg­werp­be­kers wordt ge­schon­ken. Om­dat dit ty­pe be­ker nog niet ge­schikt is voor re­cy­cling, be­landt het bij het res­taf­val.

De sta­ti­ons­win­kels be­lo­nen rei­zi­gers die een duur­za­me be­ker mee­bren­gen met 25 eu­ro­cent kor­ting. Dus als je bij­voor­beeld twee keer per week een cap­puc­ci­no koopt bij Ju­lia’s, be­spaar je met een her­bruik­ba­re be­ker 26 eu­ro per jaar. Daar kun je twee vol­waar­di­ge Net­flix-abon­ne­men­ten van ko­pen, 9 To­ny Cho­co­lo­ney-re­pen of twee pot­jes van la­ser­ga­men met een drank­je.

De duur­za­me rei­zi­ger be­lo­nen met een la­ge­re prijs voor kof­fie, thee of war­me cho­co­mel is niet nieuw. On­der meer de Ki­osk, St­ar­bucks, Pret-AMan­ger en LE­ON doen dit al. Maar nu heb­ben ook Ju­lia’s, de Rail­ca­te­ring en AH to go (de be­dien­de kas­sa, niet de zelf­scank­as­sa) zich aan­ge­slo­ten. Rei­zi­gers kun­nen daar­door bij 200 sta­ti­ons­win­kels te­recht voor goed­ko­pe­re war­me dran­ken.

On­danks dat het con­cept al lan­ge be­staat, draagt lang niet el­ke rei­zi­ger stan­daard een ei­gen be­ker bij zich. Vol­gens Ca­rola Wijdoogen, di­rec­teur Duur­zaam On­der­ne­men bij de NS, komt dat door­dat nog niet ie­der­een weet dat je hier­mee geld kunt be­spa­en. „We ver­wach­ten dat het meer gaat le­ven nu nieu­we win­kels zich heb­ben aan­ge­slo­ten en we de kor­tings­ac­tie be­ter gaan pro­mo­ten. Ei­gen­lijk zou de her­bruik­ba­re be­ker de nieu­we norm moe­ten wor­den. We ho­pen dat rei­zi­gers el­kaar gaan sti­mu­le­ren via #breng­je­be­ker. Dat zou na­tuur­lijk hele­maal gaaf zijn.” De aan­pas­sing heeft daar­naast gun­sti­ge ef­fec­ten voor het mi­li­eu. Zou­den we al­le­maal een her­bruik­ba­re be­ker mee­ne­men, dan be­spa­ren we jaar­lijks 100.000 pak­ken ko­pi­eer­pa­pier en 3000 ki­lo­me­ter aan weg­werp­be­kers. Om een beeld te schet­sen: Als we van­af sta­ti­on Am­ster­dam Cen­traal on­ze ge­bruik­te weg­werp­be­kers ach­ter el­kaar zou­den leg­gen, dan ko­men we on­der meer langs Ber­lijn, War­schau en Mos­kou, om ver­vol­gens in het dorp­je Lysko­vo, diep in Wit-Rus­land, de laat­ste be­ker te plaat­sen.

On­danks dat nog geen meer­der­heid van de rei­zi­gers een her­bruik­ba­re be­ker heeft, merkt de NS dat duur­zaam­heid wel de­ge­lijk leeft on­der de­ze groep. Wijdoogen: „Rei­zi­gers be­gin­nen steeds va­ker zelf over duur­zaam­heid. Zo werd er en­thou­si­ast ge­re­a­geerd op het be­richt dat er vol­gend jaar wa­ter­tap­pun­ten ko­men op sta­ti­ons. Ook dat is een ma­nier om het aan­tal plas­tic fles­sen bij het af­val te ver­min­de­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.