VIND DE VERSTOPTE ADE-TICKETS VAN DESPERADOS

Desperados ver­stopt 20 ADE-day- & nightpas­sen in Am­ster­dam

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina -

Desperados helpt jou van­daag wel­licht aan een van de vet­ste we­ken van je le­ven. Want wie goed zoekt, kan twee van de twin­tig fel­be­geer­de ADE­pas­sen vin­den die het bier­merk van­daag ver­stopt door heel Am­ster­dam. En daar­mee heb je toe­gang tot al­le dag- en nacht­e­vents tij­dens ADE, dat plaats­vindt van 17 tot en met 21 ok­to­ber.

Wan­neer de ge­le vlag­gen weer wap­pe­ren in on­ze hoofd­stad we­ten we hoe laat het is: Am­ster­dam Dan­ce Event staat voor de deur. Dat be­te­kent dat Am­ster­dam van­af vol­gen­de week woens­dag vol­le­dig in het te­ken staat van dan­ce, uit­gaan en events. Desperados kan niet wach­ten en geeft jou nu al de kans om op par­ty­ont­dek­kings­tocht te gaan.

Het te­qui­la flavou­red bier­tje is dit jaar de kers­ver­se part­ner van het ADE en wil jouw ADE dit jaar ex­tra spe­ci­aal ma­ken. „We wil­len graag in­spi­re­ren om op ont­dek­king door de stad te gaan en nieu­we dans­vloe­ren te vin­den tij­dens ADE. Daar­om heb­ben we de cam­pag­ne Find Your Dancefloor in het le­ven ge­roe­pen. En die zoek­tocht kan nu al be­gin­nen met de jacht op twee van de twin­tig ADE-pas­sen”, ver­telt het bier­merk en­thou­si­ast.

Wie twee van de ADE­pas­sen wil be­mach­ti­gen, moet wel zijn her­sens kra­ken, maar dan heb je ook wat: vol­le­dig in lijn met Find Your Dancefloor wor­den er van­daag tips vrij­ge­ge­ven. Speur­neu­zen die de aan­wij­zin­gen op de tips­lijst van Desperados ont­cij­fe­ren, kun­nen de straat op voor de jacht op hun tic­ket naar par­ty­pa­ra­di­se. Want mocht jij die pas­sen vin­den, dan heb je sa­men met een vriend(in) toe­gang tot élk ADE-event.

Wie straks een ADE-pas van Desperados in the poc­ket heeft, wint niet al­leen toe­gang tot het ge­he­le ADE-pro­gram­ma, maar krijgt ook au­to­ma­tisch een ere­plek op de gas­ten­lijst van het Desperados-event, dat op de kick off-avond van ADE plaats­vindt op woens­dag 17 ok­to­ber.

Klinkt als een droom voor me­nig par­ty­a­ni­mal toch? En die droom kan van­daag dus wer­ke­lijk­heid wor­den! Het wordt na­tuur­lijk een las­tig ver­haal als je zon­der eni­ge hints als een kip zon­der kop door de stad moet ren­nen, maar Me­tro zou Me­tro niet zijn als we va­n­och­tend niet ex­clu­sief twee van de tien tips van Desperados aan je ver­klap­pen:

#4: Als je de tun­nel uit­komt on­der de D van Desperados.

#6: De ar­ties­ten­in­gang van Bach, Beet­ho­ven, Mo­zart en Wag­ner.

Par­ty­week uit je dro­men

Niet ge­noeg aan de­ze tips, of zijn de ADE-pas­sen al voor je neus weg­ge­kaapt? De rest van de tien tips gaan van­daag om 12.00 uur li­ve op desperados.com/find­y­our­dan­ce­f­loor. Op die pa­gi­na krijg je up­da­tes over wel­ke ADE-pas­sen door de snel­le speur­ders al zijn ge­von­den en wel­ke je nog kunt op­zoe­ken. Houd die si­te goed in de ga­ten en Find Your Dancefloor!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.