Strafad­vo­caat: Astrid, zus van Hol­lee­der liegt

ARGUS

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

2006

Astrid Hol­lee­der liegt als ge­tui­ge in de gro­te rechtszaak te­gen haar broer Wil­lem Hol­lee­der over li­qui­da­ties, zegt strafad­vo­caat en Astrid Hol­lee­ders ex­kan­toor­ge­noot Jos Rij­ser te­gen­over Het Pa­rool. Vol­gens hem stond ze wél al­tijd vol over­tui­ging aan zijn kant en speel­de ze dat niet, zo­als ze nu be­weert in de straf­zaak en in haar boe­ken. De ad­vo­ca­ten van Hol­lee­der zijn ver­heugd over de uit­spra­ken van Rij­ser.

Vol­gens Rij­ser moet het ho­ge woord er­uit: „Astrid liegt. Het zit me dwars. Tho­mas van der Bijl, die ge­woon een he­le goeie jon­gen was, heeft er recht op dat ik het zeg.” Rij­ser stond de cri­mi­neel Van der Bijl bij, die in de Endstra-af­per­sings­zaak te­gen Hol­lee­der in 2006 zou op­tre­den als ano­nie­me ge­tui­ge. Hij werd in april van dat jaar ech­ter dood­ge­scho­ten in zijn ca­fé. Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) ver­denkt Hol­lee­der er­van ook ach­ter de­ze li­qui­da­tie te zit­ten.

Astrid Hol­lee­der heeft steeds ver­klaard dat ze al jong een af­schuw had van Wil­lem Hol­lee­der en dat ze hem al­leen maar was blij­ven hel­pen om­dat hij de fa­mi­lie an­ders wat zou aan­doen. Ze bleef dat spel Tho­mas van der Bijl zou te­gen Wil­lem Hol­lee­der op­tre­den in 2006, maar werd in april dat jaar dood­ge­scho­ten in zijn ca­fé. Rob Jet­ten op­vol­ger Alexan­der Pechtold

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.