Mar­jo­lein neemt de Eer­ste Ka­mer over

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Van­daag, op We­reld­meis­jes­dag, heb­ben meis­jes het voor het zeg­gen. Over de he­le we­reld ne­men dui­zend meis­jes be­lang­rij­ke func­ties over in de po­li­tiek, het be­drijfs­le­ven en de me­dia. Sec­to­ren waar meis­jes, met na­me in ont­wik­ke­lings­lan­den, vaak min­der snel toe­gang toe heb­ben. Met de­ze Girl Ta­ke­overs ge­ven ze aan dat meis­jes de kans moe­ten krij­gen om te be­slis­sen over hun ei­gen le­ven en in­vloed moe­ten kun­nen uit­oe­fe­nen op de we­reld waar­in ze le­ven.

Meis­jes ei­sen hun rech­ten op

We­reld­wijd doen re­ge­rings­lei­ders, bur­ge­mees­ters, maar ook gro­te be­drij­ven als Goog­le, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Co­ca-Co­la en L’Oré­al mee. In Ne­der­land staat Eer­ste Ka­mer­voor­zit­ter An­kie Broe­kers-Knol haar func­tie af aan Mar­jo­lein, lid van de Girls Rights Watch van Plan In­ter­na­ti­o­nal Ne­der­land. Mar­jo­lein neemt haar Ta­ke­over se­ri­eus, ze houdt een vlam­men­de speech waar­in ze de le­den van de Eer­ste Ka­mer op­roept om zich in te zet­ten voor meis­jes we­reld­wijd. Meis­jes die niet naar school gaan, be­sne­den wor­den of op jon­ge leef­tijd wor­den uit­ge­hu­we­lijkt. Vol­gens Mar­jo­lein staat de po­li­tiek ver af van de schrij­nen­de wer­ke­lijk­heid. “En dat ter­wijl het be­leid dat wordt ge­maakt door po­li­ti­ci, veel ef­fect heeft op meis­jes­le­vens we­reld­wijd.” Het is tijd dat meis­jes wor­den ge­hoord. “Meis­jes ver­die­nen be­ter en moe­ten nooit bang hoe­ven zijn om hun rech­ten op te ei­sen.”

Een dag Mi­nis­ter van De­fen­sie

In Ne­der­land staat niet al­leen van­daag, maar de­ze he­le week in het te­ken van de Girl Ta­ke­overs. Ook Ank Bij­le­veld, Mi­nis­ter van De­fen­sie, Mar­g­ri­te Kal­ver­boer, Kin­der­om­buds­man, The­re­se Noor­lan­der, Di­rec­tor Sustai­na­bi­li­ty Co­ca Co­la Ne­der­land, Rei­na Buijs, Di­rec­teur Ge­ne­raal In­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­king en Ed­win Prin­sen, CEO Cis­co gaan de uit­da­ging graag aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.