Trein­rei­zen wordt in 2019 duur­der

DE PRIJS VAN TREIN­KAART­JES EN ABON­NE­MEN­TEN WOR­DEN VAN­AF 1 JA­NU­A­RI DUUR­DER. MAAR WAAR­OM?

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde Pagina -

De NS heeft be­kend­ge­maakt dat zij de prij­zen van zo­wel trein­kaart­jes als abon­ne­men­ten gaan ver­ho­gen per 1 ja­nu­a­ri 2019. De­ze prijs­stij­ging heeft twee oor­za­ken.

Om­dat het la­ge btw-ta­rief van 6 naar 9 pro­cent gaat, zal de con­su­ment meer moe­ten be­ta­len voor een trein­reis. Daar­naast wor­den de prij­zen ver­hoogd in lijn met de in­fla­tie, dit gaat om 1,8 pro­cent. De Ne­der­land­se Spoor­we­gen licht­ten hun ta­riefs­ver­ho­ging toe in een pers­be­richt.

Duur­de­re rit

Een woord­voer­der van de NS is niet te spre­ken over de aan­staan­de ver­ho­ging van het la­ge btw-ta­rief. De spoor­ver­voer­der meent dat dit er­voor kan zor­gen dat min­der men­sen ge­bruik zul­len ma­ken van het open­baar ver­voer, ter­wijl dit een duur­za­mer al­ter­na­tief is voor de au­to om van A naar B te ko­men.

Bij al­le abon­ne­men­ten is er spra­ke van een ver­ho­ging van een paar eu­ro op het maand- of jaar­be­drag. Zo wordt Week­end­vrij één eu­ro per maand duur­der en Dal Vrij drie eu­ro. Voor tra­ject­kaar­ten en Al­tijd Vrij is al­leen de in­fla­tie­cor­rec­tie van 1,8 pro­cent van toe­pas­sing. Ook de toe­slag voor de In­ter­ci­ty Di­rect zal van 2,40 eu­ro naar 2,60 eu­ro stij­gen. Eer­ste klas

Het eni­ge dat niet duur­der wordt bij de Ne­der­land­se spoor­we­gen is rei­zen met de luxe­re eer­ste klas. De NS merkt even­eens op dat men­sen va­ker van de eer­ste klas ge­bruik gaan ma­ken om­dat het mak­ke­lij­ker is ge­wor­den om van klas­se te swit­chen met de nieu­we flexabon­ne­men­ten. Hier­door is het niet lan­ger no­dig om een be­paald be­drag op je OV-chip­kaart te la­den en wordt de reis ach­ter­af in re­ke­ning ge­bracht. „Rei­zi­gers kun­nen bij­voor­beeld in een druk­ke trein ter plek­ke hun ver­voer­be­wijs wis­se­len van twee­de- naar eer­ste­klas," zo ver­klaart de ver­voer­der.

‘Rei­zi­gers kun­nen in een druk­ke trein hun ver­voer­be­wijs wis­se­len van twee­de- naar eer­ste­klas.’

Woord­voer­der NS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.