HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - @metro -

RAM 21/3-19/4

Al­les wat ie­mand ver­keerd kan op­vat­ten, wordt van­daag ver­keerd op­ge­vat. Althans, dat is je ge­voel. Zorg voor dui­de­lijk­heid in al­les wat je zegt. Dat moet voor jou toch geen pro­bleem vor­men?

STIER 20/4-20/5

Het kan heel ver­los­send wer­ken om eens flink met je vuist op de ta­fel te slaan. Men is wel­licht een beet­je ver­rast door jouw drei­gen­de hou­ding, maar het werkt ab­so­luut heel goed.

TWEE­LING 21/5-20/6

Van­daag is een dag­je om eens lek­ker rus­tig aan te doen. Geen moei­lij­ke din­gen, ge­woon ont­span­nen met je part­ner ge­nie­ten van het le­ven en van el­kaar. Mor­gen kun je de he­le we­reld weer aan.

KREEFT 21/6-22/7

Je moet op zijn minst el­ke kans die jij van­daag krijgt goed be­kij­ken. Als je dan be­sluit er geen ge­bruik van te ma­ken, hoef je je­zelf la­ter geen ver­wij­ten te ma­ken. De keu­ze is dan goed ge­weest.

LEEUW 23/7-22/8

Je voelt je op en top en hebt van­daag een zeer po­si­tie­ve en krach­ti­ge uit­stra­ling. Je bent he­le­maal je­zelf en kunt ber­gen ver­zet­ten. Laat al die ener­gie er wel uit an­ders krijg je ge­zond­heids­pro­ble­men.

MAAGD 23/8-22/9

Voor van­daag geldt aan­pas­sen aan de si­tu­a­tie. Ver­zet te­gen de din­gen die ge­beu­ren kost zeer veel ener­gie en zal niet het ge­wens­te re­sul­taat op­le­ve­ren. Mor­gen is er weer een dag.

WEEG­SCHAAL 23/9-22/10

Van­daag neem jij stem­min­gen van an­de­ren ge­mak­ke­lijk over. Zorg er­voor dat jij je niet laat mee­sle­pen in de­ze stem­min­gen, ze­ker niet als ze ne­ga­tief van aard zijn.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Van­daag lukt het jou om op een po­si­tie­ve ma­nier in de be­lang­stel­ling te staan. Het is na­tuur­lijk te ver­wach­ten dat je dat geen wind­ei­e­ren zal leg­gen.

BOOG­SCHUT­TER 22/11-21/12

Jouw part­ner klaagt dat je te wei­nig tijd en aan­dacht voor hem/ haar hebt. Maar dat is echt reu­ze sim­pel op te los­sen: een eten­tje of een uitje en al­les is weer ok.

STEEN­BOK 22/12-19/1

Jij be­schikt van­daag over de op­ti­ma­le uit­gangs­po­si­tie om je doel te be­rei­ken. Zo­wel in de school- of be­roeps­sfeer als in de re­la­tie kun je veel be­rei­ken. Dus ga er­voor van­daag.

WATERMAN 20/1-19/2

Ver­tel je part­ner wat er door jouw hoofd spookt. Je part­ner zal daar ze­ker in zijn ge­ïn­te­res­seerd. Het zal je re­la­tie een nieu­we im­puls ge­ven en je­zelf een hoop dui­de­lijk­heid kun­nen ver­schaf­fen.

VIS­SEN 20/2-20/3

Als er een paar pro­ble­men zo­maar wor­den op­ge­lost, moet je niet schrik­ken. Het is nooit bij je op­ge­ko­men dat de tijd ook pro­ble­men kan op­los­sen, maar het is wel waar. Iets om te ont­hou­den.

El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.