Black Ey­ed Pe­as wil­len niet kla­gen over ‘goe­de ou­de tijd’

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina -

Als trio brach­ten de rap­pers Will.i.am, Ta­boo en Apl.de.ap rond de eeuw­wis­se­ling twee al­bums uit, te we­ten Be­hind The Front en Brid­ging

The Gap. Het we­reld­wij­de suc­ces kwam pas met de der­de plaat Elep­hunk, de eer­ste met Fer­gie als lid van The Black Ey­ed Pe­as. Eer­der na­men Kim Hill en Sier­ra Swan de vo­ca­len voor hun re­ke­ning, al wer­den zij nooit naar vo­ren ge­scho­ven als het ge­zicht van de groep. „We wil­den dat on­ze af­komst op ons nieu­we al­bum door­sche­mert”, ver­telt Apl.de.ap over

Mas­ters Of The Sun Vol. 1. De ti­tel van de ope­ningstrack van de plaat zegt ei­gen­lijk al­les: ‘Back 2 Hip­hop’. Een te­rug­keer naar ech­te hip­hop dus, zon­der re­pe­ti­tie­ve hi­tre­frei­nen en dan­ce­be­ats. „Dit is in fei­te ons der­de al­bum”, zegt Will.i.am stel­lig.

„Eer­lijk ge­zegd, vind ik dit de bes­te plaat die we ge­maakt heb­ben”, be­toogt Apl.de.ap trots. „We heb­ben meer­de­re stij­len uit­ge­pro­beerd op on­ze eer­de­re pla­ten en daar­door heb­ben we de he­le we­reld kun­nen zien. Ie­der­een kent de hits van The Black Ey­ed Pe­as, maar met dit al­bum zeg­gen we ei­gen­lijk dat we er ook vóór Elep­hunk al wa­ren. Dit is wat wij be­li­cha­men en we wil­len de­ze sound bij het gro­te pu­bliek in­tro­du­ce­ren. We be­gon­nen met jaz­zy hip­hop, waar de mees­te men­sen niet be­kend mee zijn. We von­den het erg tof om weer die mu­ziek te ma­ken. Het voel­de als­of we weer tie­ners wa­ren. Te­rug naar de da­gen van on­ze hel­den als A Tri­be Cal­led Quest, De La Soul en KRS-One. Ik ben trots op dit al­bum.”

Ni­co­le Scher­zin­ger

Op Mas­ters Of The Sun Vol. 1 wordt het drie­tal bij­ge­staan door on­der an­de­ren Nas, Slick Rick, Es­the­ro, Phi­fe Da­wg en ex-Pus­sy­cat Dolls-zan­ge­res Ni­co­le Scher­zin­ger. Aan­van­ke­lijk had Will.i.am Scher­zin­ger be­na­derd om zan­ge­res van The Black Ey­ed Pe­as te wor­den, maar dat ging niet door van­we­ge con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen die ze had als lid van de mei­den­groep Eden’s Crush. Na het ver­trek van Fer­gie leek er ein­de­lijk plek voor Scher­zin­ger, al zingt ze maar op één lied­je op Mas­ters Of The

Sun Vol. 1 mee. „Het was nooit de be­doe­ling dat Fer­gie ver­van­gen zou wor­den”, ver­klaart Will.i.am. „Ze kan niet ver­van­gen wor­den. Maar Ni­co­le was in­der­daad on­ze eer­ste keu­ze.” Of zij zich in de toe­komst bij de groep zal voe­gen, laat hij in het mid­den. „Ze is te ho­ren op het nieu-

RY­AN PIERSE | GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.