SHAPE SHIFTERS VER­AN­DE­REN ON­ZE KIJK OP KLE­DING

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Hoe ben jij van­och­tend de deur uit­ge­gaan? Wel­ke vorm krijgt jouw li­chaam dank­zij jouw out­fit, en wat is über­haupt de func­tie van je kle­ding? Shape Shifters zijn de­sig­ners die hun werk tij­dens de Dut­ch De­sign Week pre­sen­teer­den, tij­dens de ex­po­si­tie Mo­de­be­lof­te. Het kan je bij­na niet ont­gaan zijn dat de Bra­bant­se stad Eind­ho­ven eind ok­to­ber op­nieuw voor 200 pro­cent was ge­trans­for­meerd tot een de­sign-stad. En laat de­ze over­daad aan de­sign voor mij als trend­wat­cher een soort drug zijn. Ik wil het al­le­maal op­snui­ven.

Shape Shifters, of­te­wel ge­daan­te­ver­an­de­ring: dat was het the­ma van Mo­de­be­lof­te 2018. Ter­wijl de we­reld op al­ler­lei vlak­ken ver­an­dert, is het niet on­ge­woon dat de ma­nier waar­op we naar kle­ding kij­ken mee ver­an­dert. De Lon­den­se fas­hi­on de­sig­ner Si­néad O’Dwy­er is hier een voor­lo­per in. Ze maak­te een mal van het li­chaam van haar vrien­din Ja­de Bru­ce Lin­ton, dat uit­ein­de­lijk de exac­te vorm is ge­wor­den van haar zij­den lin­ge­rie ont­werp. Het li­chaam vormt het kle­ding­stuk, in plaats van an­ders­om. O’Dwy­er in een interview met Da­zed: „My col­lec­ti­on star­ted as an ex­plo­ra­ti­on of how you per­cei­ve your bo­dy ver­sus the re­a­li­ty of what it ac­tu­al­ly looks li­ke.”

Ook Pier­re-Louis Au­vray is een shape-shif­ter. Mid­del­eeuws wor­ste­len is het the­ma van zijn col­lec­tie. Op zo­wel la­ge als ho­ge ni­veaus wordt er ge­wor­steld. Au­vray heeft zijn kle­ding zo ont­wor­pen dat zelfs de meest ge­spier­de vrou­wen op aar­de het kun­nen dra­gen. Je kunt je voor­stel­len dat de vor­men van het li­chaam ver­an­de­ren in enorm ge­spier­de ge­daan­tes, wan­neer je Au­vrays ont­werp draagt. Fas­hi­on de­sig­ners O’Dwy­er en Au­vray zijn ei­gen­lijk twee ui­ter­sten van el­kaar; van het pu­re li­chaam dat de vorm be­paalt, naar enorm ge­spier­de, sexy sil­hou­et­ten van man­nen en vrou­wen, die dank­zij fas­hi­on ont­werp zijn ge­cre­ëerd.

Heb je wel eens kle­ding ge­dra­gen, ge­maakt van rol­lui­ken en pa­ra­plu’s? Fas­hi­on de­sig­ner Ma­rie Sloth Rou­sing be­kijkt de vor­men van het li­chaam van­uit een an­der per­spec­tief. Rou­sing: „Zou­den we een an­de­re ver­wach­ting moe­ten heb­ben van kle­ding?” Met haar col­lec­tie ‘Trans­for­ma­ble Ward­ro­be’ geeft ze meer le­ven aan kle­ding door­dat het be­weegt. Een rol­gor­dijn kan om­hoog en om­laag. On­ze ver­wach­ting van kle­ding wordt ter dis­cus­sie ge­steld en voor­al: de in­vloed van de vorm.

Dui­de­lijk is dat jon­ge fas­hi­on de­sig­ners van­uit een an­de­re hoek naar het ont­werp­pro­ces kij­ken. Als we een ding niet kun­nen ont­ken­nen is het dat vor­men over­dui­de­lijk aan het ver­an­de­ren zijn. Hoe denk jij dat jouw li­chaams­vorm er over tien jaar uit­ziet, na­dat jij je out­fit uit de kast hebt ge­trok­ken?

‘Jon­ge fas­hi­on de­sig­ners kij­ken van­uit een an­de­re hoek naar het ont­werp­pro­ces. De vor­men zijn over­dui­de­lijk aan het ver­an­de­ren.’

Rens­ke Men­nen

FAS­HI­ON DE­SIG­NER: PIER­RE-LOUIS AU­VRAY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.