Co­hen was bang neer­ge­scho­ten te wor­den

Rens­ke Men­nen is trend­wat­cher en schrijft voor Me­tro over fas­hi­on en li­fe­sty­le.

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Sacha Ba­ron Co­hen had in de twee­de af­le­ve­ring van Who Is Ame­ri­ca? de be­schik­king over een ko­gel­we­rend schild. Dat ver­tel­de de ac­teur in de tv-show Jim­my Kim­mel Li­ve! In die af­le­ve­ring speel­de Co­hen een ex­treem­link­se do­cent die een toe­spraak hield in King­man.

Tij­dens zijn praat­je kon­dig­de Co­hen aan dat in het nog geen 30.000 zie­len tel­len­de stad­je de groot­ste mos­kee ter we­reld bui­ten het Mid­den-Oos­ten zou wor­den ge­bouwd. Voor­dat de op­na­men zou­den be­gin­nen had de ko­miek het schild ge­kre­gen van zijn bo­dy­guard. Die ver­tel­de dat het geen over­bo­di­ge luxe was om­dat veel van de be­zoe­kers waar­schijn­lijk hun wa­pen mee zou­den ne­men naar de bij­een­komst. Aan Kim­mel biecht­te Co­hen op dat hij be­hoor­lijk in de piep­zak zat over hoe de men­sen op zijn ty­pe­tje zou­den re­a­ge­ren. Toen de bo­dy­guard ver­tel­de dat veel men­sen hun wa­pen ge­woon bij zich droe­gen, werd zijn be­zorgd­heid nog gro­ter. Voor­al ook om­dat hij niet zo goed wist wat hij met het schild moest doen als er ge­scho­ten zou wor­den. Uit­ein­de­lijk be­dacht de ko­miek een ma­nier om niet al­leen zijn hoofd te be­scher­men, maar ook zijn kruis, zo ver­tel­de hij la­chend aan Kim­mel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.