No­ge­ve­nen­we gaan echt naar Mars

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde Pagina - DANIËLLE KOOL

Te­le­vi­sie­per­so­na­ges die in een ruim­te­schip op zoek gaan naar een nieuw be­loof­de land, het is niets nieuws. Maar de mis­sie rond spa­ceship Dae­dal­us in Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic-se­rie Mars is net wat an­ders: dit is na­me­lijk pre­cies wat er vol­gens de ex­perts gaat ge­beu­ren over zo’n vijf­tien jaar.

Een da­tum is nog niet ge­prikt, maar des­kun­di­gen zien 2033 als een goed jaar voor een eer­ste be­man­de mis­sie naar Mars. De eer­ste men­sen die naar de ro­de pla­neet ver­trek­ken ko­men hoogst­waar­schijn­lijk nooit meer te­rug op aar­de. Toch heb­ben zich al di­ver­se vrij­wil­li­gers ge­meld. Voor Ro­bert D. Braun is dat zeer be­grij­pe­lijk. De hoog­le­raar ruim­te­tech­no­lo­gie re­a­geert dan ook als door een wesp ge­sto­ken op de vraag waar­om men­sen het com­fort van Net­flix, ver­se maal­tij­den en - we noe­men maar iets - een at­mos­feer vol zuur­stof vrij­wil­lig zou­den wil­len op­ge­ven voor een pla­neet waar niets klaar is voor een men­se­lijk be­staan. „Waar­om niet? Zou jij niet on­der­deel wil­len zijn van iets dat gro­ter is dan je­zelf, je fa­mi­lie, je land? Het wordt een van de wei­ni­ge mijl­pa­len waar de he­le we­reld voor moet sa­men­ko­men, na­tuur­lijk wil­len men­sen daar­bij zijn.”

Braun is één van de ex­perts die aan het woord ko­men in Mars. De se­rie van Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic heeft een hy­bri­de vorm met fic­tie- en do­cu­men­tai­re-on­der­de­len. Ge­ba­seerd op het boek How we’ll li­ve on Mars ver­tel­de de show in het eer­ste sei­zoen het fic­tie­ve ver­haal van een groep van zes pi­o­niers die in 2033 als eer­ste men­sen naar Mars ver­trek­ken om daar een ko­lo­nie te star­ten. Ex­perts als oud-as­tro­nau­ten, we­ten­schaps­jour­na­list Neil deGras­se Ty­son, ruim­te­vaart­pro­fes­so­ren en on­der­ne­mer Elon Musk leg­den tus­sen de be­drij­ven uit hoe dat pre­cies in z’n werk gaat en waar we nu staan in dat pro­ces.

Musk gaf de ma­kers van Mars maan­den­lang toe­gang tot zijn be­drijf Spa­ceX. De on­der­ne­mer heeft er, net als Ri­chard Bran­son met zijn Vir­gin Galac­tic, baat bij om het pu­bliek warm te krijgen voor ruim­te­rei­zen. En dat lijkt te luk­ken, con­sta­te­ren ze bij het U.S. Spa­ce & Roc­ket Cen­ter in het Ame­ri­kaan­se Hunts­vil­le, Ala­ba­ma. Het in­sti­tuut fun­geert als be­zoe­kers­cen­trum voor het even ver­der­op ge­le­gen Marshall Spa­ce Flight Cen­ter van NASA. Het ruim­te­a­gent­schap or­ga­ni­seert hier Spa­ce Camp, tot een paar jaar ge­le­den al­leen voor kin­de­ren die de tech­niek, we­ten­schap of spe­ci­fiek ruim­te­vaart in wil­den. Te­gen­woor­dig ko­men ook veel vol­was­se­nen op het kamp af (zie ka­der), vol­gens de or­ga­ni­sa­tie me­de om­dat ruim­te­rei­zen be­reik­baar­der voelt dan ooit.

Bij een mis­sie om nieuw le­ven op te bou­wen op de maan is de fi­nan­cie­le in­put voor com­mer­ci­ë­le ruim­te­vaart als Spa­ceX no­dig. Daar ko­men weer nieu­we is­sues bij kij­ken, zo­als: wat wil­len ze daar een­maal op de Ro­de Pla­neet voor te­rug en van wie is Mars ei­gen­lijk? Een aan­tal van die the­ma’s ko­men aan bod in het twee­de sei­zoen van Mars, dat zon­dag van start gaat op Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic en zich een aan­tal jaar na de ge­beur­te­nis­sen uit de laat­ste af­le­ve­ring af­speelt.

„We heb­ben ons voor het eer­ste sei­zoen heel erg la­ten in­spi­re­ren door ruim­te­tech­no­lo­gie”, al­dus Ron Ho­ward. „Maar ook de ex­perts daar­in be­gon­nen steeds over de men­se­lij­ke ge­vol­gen.” De Apol­lo 13-re­gis­seur is als pro­du­cent be­trok­ken bij Mars, en be­looft meer dra­ma­ti­sche ele­men­ten in de twee­de reeks. „We kij­ken veel meer naar de psy­cho­lo­gi­sche kant. Hoe vor­men re­la­ties zich in de­ze nieu­we sa­men­le­ving, hoe gaan we daar om met ver­schil­len­de be­lan­gen. Dat zet weer een he­le an­de­re druk op de Mars­gan­gers dan puur over­le­ven uit het eer­ste sei­zoen. Maar het is iets waar we ze­ker ook naar moe­ten kij­ken voor 2033.”

‘Het wordt een van de wei­ni­ge mijl­pa­len waar de he­le we­reld voor moet sa­men­ko­men, na­tuur­lijk wil­len men­sen daar­bij zijn.’ Hoog­le­raar ruim­te­tech­no­lo­gie Ro­bert D. Braun

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.