Duur­za­me reis ver­volgd

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content - LAU­RA VAN HO­RIK

Ver­slag­geef­ster Lau­ra van Ho­rik on­der­zoekt voor de cam­pag­ne DOE MAAR LEK­KER DUURZAAM de we­reld van duur­za­mer eten. Het slot.

Duur­za­mer eten: een he­le ont­dek­kings­tocht, dat is wel dui­de­lijk ge­wor­den. Wel­ke in­zich­ten heeft het me op­ge­le­verd?

Ik moet toe­ge­ven dat het in het be­gin wat moei­te kost­te om er­ach­ter te ko­men waar je nou op moet let­ten, met duur­za­mer eten. Toch was ik nieuws­gie­rig en be­sloot ik te kij­ken hoe ver de zoek­tocht me zou bren­gen. En ja, eer­lijk is eer­lijk: het heeft mijn ge­dach­ten ver­an­derd. Het is een kwes­tie van je er­in ver­die­pen. Daar­na gaat het ei­gen­lijk van­zelf.

Tij­dens mijn zoek­tocht raak­te ik ge­ïn­spi­reerd door An­niek Mau­ser, di­rec­teur duur­zaam­heid bij Uni­lever, die Me­tro als on­der­deel van de zoek­tocht sprak. Zij houdt zich al sinds haar stu­die be­zig met duur­zaam­heid. „Ik wil­de tij­dens mijn stu­die bij­dra­gen en écht iets kun­nen be­te­ke­nen”, ver­telt ze. „Mi­li­eu­ma­na­ge­ment was op dat mo­ment nog erg in ont­wik­ke­ling, maar mijn in­te­res­se was ge­wekt. Ik rol­de er lang­zaam maar ze­ker in.”

In­mid­dels is An­niek al bij­na 25 jaar met duur­zaam­heid be­zig en wordt de ur­gen­tie vol­gens haar steeds dui­de­lij­ker. Het kli­maat ver­an­dert en er moe­ten ruim 7 mil­jard (in 2050 9 tot 10 mil­jard) men­sen wor­den ge­voed. „Dit be­te­kent dat ie­der­een zijn steen­tje moet bij­dra­gen, ook de con­su­ment, en daar­bij pro­be­ren wij zo goed mo­ge­lijk te hel­pen. Want daar zien wij de groot­ste uit­da­ging. Daar­om la­ten we men­sen met de­ze cam­pag­ne zien en er­va­ren dat duur­za­mer eten lek­ker, ge­mak­ke­lijk en be­taal­baar is.”

An­niek past duur­za­mer eten thuis op ver­schil­len­de ma­nie­ren toe. Zo eet ze eer­der kip dan rund­vlees, klei­ne­re por­ties en veel ve­ge­ta­risch. „Als con­su­ment kun je veel doen: bij­voor­beeld ook voed­sel­ver­spil­ling te­gen­gaan door niet te ver van te­vo­ren in­ko­pen te doen, rijst en pas­ta goed af­me­ten en lef­to­vers de vol­gen­de dag weer ver­wer­ken of in­vrie­zen. Je zult ver­steld staan van hoe­veel min­der eten je op die man­nier weg­gooit en het is nog goed voor je por­te­mon­nee ook”, zegt An­niek. En wat be­treft de houd­baar­heids­da­tum: vooral bij groen­te en fruit is het slechts een in­di­ca­tie. „Eten ver­dwijnt vaak te vroeg in de vuil­nis­bak, om­dat we te veel vast­hou­den aan de houd­baar­heids­da­tum op de ver­pak­king. Maar ver­trouw ook je ei­gen zin­tui­gen. On­ze neus kan ons heel goed ver­tel­len of iets nog eet­baar is of niet.”

Waar An­niek vooral te­gen­aan loopt? Mis­ver­stan­den over duur­za­mer eten. „Te­gen­woor­dig wordt eer­der een me­ning van bij­voor­beeld een vlog­ger of blog­ger ge­loofd dan de we­ten­schap­pe­lij­ke fei­ten. Het is ook heel las­tig, want hoe weet je wie zich wel echt goed ver­diept heeft en wie niet? Maar op die ma­nier ont­staan er he­laas wel mis­ver­stan­den. Voor­beel­den hier­van? Dat al­leen vers en bi­o­lo­gisch voed­sel duur­za­mer is, of dat duur­za­mer eten duur is of bij­voor­beeld he­le­maal geen vlees eten be­te­kent. De mis­ver­stan­den waar jij in jouw eer­ste deel in de­ze se­rie over schreef, Lau­ra. Met de DOE MAAR LEK­KER DUURZAAM-cam­pag­ne wil­len we men­sen in­for­me­ren. We zien ge­luk­kig dat jaar na jaar meer men­sen voor duur­za­mer gaan, maar we zijn er nog niet, dit is een lan­ge adem. Met de­ze jaar­lijks te­rug­ke­ren­de cam­pag­ne hel­pen we die aan­dacht vast te hou­den, men­sen de er­va­ring te ge­ven. Want we moe­ten het met el­kaar doen, el­ke dag door slim­me­re duur­za­me­re keu­zes bij­dra­gen aan de­ze pla­neet pret­tig leef­baar te hou­den ook voor on­ze kin­de­ren en klein­kin­de­ren”, zegt An­niek.

Met de­ze ge­dach­te, bij­dra­gen aan on­ze pla­neet, ver­volg ik van­af hier dan ook mijn ei­gen duur­za­me avon­tuur. Het is pas net be­gon­nen, maar in­te­res­sant en vooral be­lang­rijk ge­noeg om mee door te gaan. We kun­nen na­me­lijk al­le­maal wel den­ken dat on­ze per­soon­lij­ke bij­dra­ge geen zin heeft, maar dát is dus niet waar. Het gaat in (klei­ne) stap­jes, die op­ge­teld sa­men wel een groot ver­schil ma­ken. Als we er al­le­maal moei­te voor doen, denk ik ze­ker dat we een duur­za­me­re we­reld te­ge­moet kun­nen gaan. Apart, maar dus ook met el­kaar. Ik te­ken er­voor!

FEMMY WEIJS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.