Akwa­si maakt zelfs ‘pluk de dag’ nog po­ë­tisch

Metro Holland (Amsterdam) - - News - EVIE WESTLAND nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Laat het maar aan Akwa­si over om van een in­mid­dels hol­le fra­se als ‘pluk de dag’ toch iets nog iets po­ë­tisch te ma­ken. „Het lukt mis­schien niet al­tijd, maar pro­beer in ie­der ge­val zo­veel mo­ge­lijk da­gen te pluk­ken en maak er in 2019 een mooi bos­je van”, zegt hij. Car­pe diem, maar dan mooi­er, is zijn bood­schap voor het ko­men­de jaar. Zelf kijkt hij te­rug op een ‘ge­luk­kig jaar’. „Maar in 2019 hoop ik dit al­les in tien­voud te kun­nen doen.”

Hij is net te­rug uit Gha­na, zijn land van af­komst. Een paar woord­jes Twi, de lo­ka­le taal, her­in­ner ik me nog van mijn ei­gen reis naar het West-Afri­kaan­se land, eer­der dit jaar. Akwaaba (wel­kom), me­daa­se (be­dankt) en niet te ver­ge­ten: obu­ro­ni (wit­te) - dat te pas en te on­pas naar mij, als wit­te toe­rist, ge­roe­pen werd. Akwa­si lacht, want hoe­wel hij zelf nooit obu­ro­ni ge­noemd zal wor­den, her­kent hij de anek­do­te maar al te goed. „Als het even kan, pro­beer ik ie­der jaar naar Gha­na te gaan.”

‘Als het even kan’ is geen val­se dra­ma­ti­se­ring; de ar­tiest heeft een over­vol­le agen­da. Ac­te­ren op to­neel en op het wit­te doek, rap­pen, co­lumns schrij­ven en een boek uit­bren­gen; het is een klei­ne greep uit zijn veel­zij­di­ge car­ri­è­re. En dan werd hij in april ook nog eens va­der van een doch­ter­tje. „Ik mag nog niet te vroeg jui­chen, 2018 is im­mers nog niet voor­bij, maar al met al kijk ik te­vre­den te­rug op een mooi jaar, ja.”

Ver­dwaalt hij soms niet in al die ver­schil­len­de cre­a­tie­ve idee­ën? „Schrij­ven is voor mij de ba­sis, mijn cre­a­tie­ve ka­ta­ly­sa­tor. Van­uit daar kan ik be­kij­ken in wel­ke dis­ci­pli­ne ik de tekst kwijt kan. Leent het zich voor een rap, co­lumn of ge­dicht? Of wordt het een ma­ni­fest? Al­les be­gint bij het schrij­ven.”

Hij is maat­schap­pij­be­wust, maar niet al­les wat hij schrijft is ge­ën­ga­geerd, be­na­drukt Akwa­si. In ok­to­ber van dit jaar bracht hij het boek La­ten we het er maar niet over heb­ben uit, on­langs was dit al toe aan zijn vier­de druk. De ti­tel is wel­licht enigs­zins mis­lei­dend, want Akwa­si wil het er wél over heb­ben. Waar­over? „Het gaat over on­ge­mak in gro­te en klei­ne si­tu­a­ties. Ié­der­een kent dat. Ja, ik ben zelf­ver­ze­kerd, maar ook ik heb be­paal­de on­ze­ker­he­den en on­ge­mak­ken. Wan­neer je bij­voor­beeld lek­ker hebt zit­ten eten maar niet weet dat je may­o­nai­se op je wang hebt. Dat je voelt dat ie­der­een al drie uur naar je ge­zicht staart, maar dat ie­mand pas aan het ein­de van de dag iets er­over zegt en je dus al heel lang voor schut hebt ge­staan met die fri­tessaus op je wang.”

De ko­men­de tijd staat voor Akwa­si ech­ter niet in het te­ken van de on­ge­mak­ken ver­oor­zaakt door een pa­tat­je met. Zijn fo­cus ligt in 2019 op de mu­ziek. Van­daag komt de vi­deo­clip bij het num­mer ‘Ko­nings­dag’ uit, dat op het in fe­bru­a­ri uit­ge­brach­te al­bum Blik­sem van zijn rap­for­ma­tie Zwart Licht (be­staan­de uit Akwa­si en Lee­roy) staat.

Want hoe­wel Ko­nings­dag en de daar­bij be­ho­ren­de as­so­ci­a­ties - bier drin­ken op straat, fees­ten op open plei­nen en vol­le­dig uit­ge­dost in oran­je kle­dij - in de­ze grau­we de­cem­ber­da­gen ver weg lijkt, was vrij­dag 21 de­cem­ber voor Zwart Licht en Win­ne het bes­te mo­ment om de vi­deo­clip te lan­ce­ren. „Eerst wil­den we de clip op Ko­nings­dag zelf uit­bren­gen, maar als ie­der­een mas­saal op straat bier aan het drin­ken is, gaat nie­mand na­tuur­lijk on­li­ne een vi­deo­clip be­kij­ken.”

Met bier drin­ken en hos­sen in het oran­je heeft zo­wel het num­mer als de clip dan ook wei­nig te ma­ken. In het stads­ar­chief van Am­ster­dam rap­pen Akwa­si, Lee­roy en Win­ne als „de drie wij­zen” ie­der een cou­plet. „Het is mooi dat we een dag als Ko­nings­dag heb­ben, maar het is ook mooi als je je­zelf

‘Schrij­ven is voor mij de ba­sis, mijn cre­a­tie­ve ka­ta­ly­sa­tor. Van­uit daar be­kijk ik in wel­ke dis­ci­pli­ne ik de tekst kwijt kan.’ Akwa­si

zo’n dag kunt toe-ei­ge­nen en je ei­gen per­spec­tief er­aan kunt ge­ven. Dat is wat we ge­daan heb­ben met Ko­nings­dag: eerst be­gin ik met een cou­plet, het per­spec­tief van­uit mij als ko­ning, daar­na Lee­roy en daar­na Win­ne. Al­les is op­ge­no­men in een adel­lij­ke, sfeer­vol ko­nink­lij­ke set­ting. Een beet­je MTV Cribs, maar dan van adel!”

‘Ko­nings­dag’ is de laat­ste clip die de rap­for­ma­tie uit­brengt. Daar­na wil Akwa­si zich fo­cus­sen op zijn so­lo­al­bum. „Ik vind me­zelf echt geen al­les­kun­ner, al­les komt bij mij echt voort uit schrij­ven. Mijn doel is om all­round schrij­ver te wor­den, zo is het mijn droom om ooit nog een speel­film te ma­ken. Maar het schrij­ven staat in 2019 bij mij in het te­ken van de mu­ziek.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.