The Year of The Wo­man

Metro Holland (Amsterdam) - - News - IRIS VAN LU­NEN­BURG

Als je écht de­pres­sief de feestdagen in wil gaan, raad ik je aan om goed de kran­ten door te ne­men. Waar we - als mens in het al­ge­meen en als vrouw in het bij­zon­der - het he­le jaar al zijn dood­ge­gooid met on­ge­vraagd ad­vies over lijf, kle­ding en ge­drag, zet­ten de me­dia de­ze laat­ste da­gen van het jaar nog even ex­tra in op maxi­maal sha­men. Via tips om ‘het ri­si­co op ge­wichts­toe­na­me’ tij­dens de kerst­da­gen te voor­ko­men, bij­voor­beeld. Een klei­ne Christ­mas pud­ding is na­me­lijk al ‘1280 ki­lo­ca­lo­rie­ën, die je ver­brandt met bij­na twee uur hard­lo­pen’. Ge­luk­kig be­staat er vol­gens een Brits on­der­zoek een ma­nier om de ‘de­cem­ber-ve­t­aan­was’ van een (1) ki­lo te stop­pen. Want stel je voor dat je zor­ge­loos zou ge­nie­ten van al het lek­kers dat ter ta­fel komt! Br­rr. Het ad­vies? ‘Weeg je­zelf liefst ie­de­re dag, maar ze­ker twee­maal per week.’ Uhm. Nee, be­dankt.

Ook on­ze sport­vrou­wen kre­gen de­ze week - met naam en toe­naam - on­ge­vraagd ad­vies over hun ui­ter­lijk. Woens­dag wer­den zij ge­ëerd om hun uit­zon­der­lij­ke pres­ta­ties op het Sport­ga­la in Am­ster­dam. On­danks de com­mo­tie rond de no­mi­na­ties, toch iets om naar uit te kij­ken, zou je den­ken. Niets bleek min­der waar. ‘Ge­spier­de le­de­ma­ten in lan­ge ga­la­jur­ken: het oog zel­den ele­gant’, kop­te een krant. Je zou maar één se­con­de niet ele­gant zijn als vrouw. Hef­tig. Ook dit ri­si­co moest be­stre­den wor­den met tips - en met ter­men als ‘ou­we­lij­ke jurk’, ‘fut­loos kneu­ter­haar’ en, ja­wel, ‘been­po­si­ti­o­ne­rings­is­sues’. Die tips zijn ove­ri­gens al­leen voor de vrou­we­lij­ke spor­ters. Man­nen mo­gen het, zo­als al­tijd, ge­woon lek­ker zelf we­ten.

Vol­gens The New York Ti­mes is 2018 The Year of The Wo­man. Ik zou het eer­der The Year of het on­ge­vraagd, du­bi­eus en soms zelfs ge­vaar­lijk ad­vies aan The Wo­man wil­len noe­men. Want jee­tje, wat moesten we weer veel dit jaar: in ja­nu­a­ri be­gin­nen aan die sum­mer bo­dy, in sep­tem­ber aan de win­t­er­va­ri­ant. Ook de ‘zo­mer­va­gi­na’ (spui­ten met in­sec­ten­spray!) was een must, waar­na de ‘win­ter­va­gi­na’ (niet in een bub­bel­bad!) na­tuur­lijk niet kon ach­ter­blij­ven. We moesten aan de ‘to­blero­ne tun­nel’ (een drie­hoek­je van lucht tus­sen je slan­ke dij­en), en an­ders wel aan de ‘thigh gap’ (een rond­je tus­sen je slan­ke be­nen). En o wee als we drie keer de­zelf­de jurk aan­had­den naar een ga­la… En dan was er na­tuur­lijk ook #MeToo. Dat was las­tig. Voor man­nen dan, hè. Die moch­ten in ar­ti­kel na ar­ti­kel uit­hui­len over hoe moei­lijk het toch is om an­no 2018 te flir­ten met de vrouw­tjes.

Míjn goe­de voor­ne­men voor 2019 is om niet meer in dis­cus­sie te gaan over wat ge­wens­te en on­ge­wens­te in­ti­mi­da­ties zijn. Maar ge­luk­kig wil de ge­meen­te Rot­ter­dam man­nen een eind­je op weg hel­pen. Daar is woens­dag na­me­lijk de eer­ste man ver­oor­deeld voor straat­in­ti­mi­da­tie. Hij viel maar liefst acht ver­schil­len­de vrou­wen las­tig, in­clu­sief kans­lo­ze ver­wen­sin­gen en ‘kus­ge­lui­den en ge­ba­ren’. En dat mag dus niet meer. Na­dat hij zijn straf hoor­de, een voor­waar­de­lij­ke geld­boe­te van 200 eu­ro, sprak hij de ma­gi­sche woor­den: „Ik wist niet dat het straf­baar was. Ik zal het nooit meer doen.” Heel goed, jon­gen. Dat biedt hoop voor 2019.

‘Ik zou het eer­der The Year of het on­ge­vraagd ad­vies aan The Wo­man wil­len noe­men.’ Iris van Lu­nen­burg

COLUMNIST El­ke week in Metro: een klein ge­dicht­je van Mar­louk Bas­ten, die op haar In­st­agram­ac­count @vers­jes­van­mar kop­pen uit Metro om­vormt tot klei­ne na­denk­mo­men­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.