Meer dan al­leen een tent- en kam­peer­win­kel

VRIJBUITER HOOPT NA DOORSTART HET IMAGO VAN DE WINKEL TE VERANDEREN

Metro Holland (Amsterdam) - - News - ANNE KERSTEN nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Even leek het er­op dat de Vrij­bui­ter­win­kels uit het win­kel­beeld zou­den ver­dwij­nen. Ge­heel on­ver­wacht ging het be­drijf in ju­li fail­liet. Maar, de doorstart is ge­maakt.

Di­rec­teur Paul Tij­sen ver­telt dat de klan­ten in shock wa­ren. „Je­mig, waar moe­ten we nu heen dan? Dit is on­ze fa­vo­rie­te winkel”, was de re­ac­tie in de win­kels. „En toen men­sen te ho­ren kre­gen dat we door zou­den gaan, kwa­men ze spon­taan langs met ge­bak­jes. Om het met ons te vie­ren”, ver­telt Tij­sen ge­roerd. „Ik had geen idee dat we zo’n be­lang­rij­ke re­gi­o­na­le func­tie had­den.”

Hoe­wel dat er­gens ook wel weer lo­gisch is, vindt hij. „Met de tent die ze ooit bij Vrijbuiter heb­ben ge­kocht, ma­ken men­sen avon­tu­ren. Een band met de winkel waar hij van­daan komt is dan ook niet vreemd.” In Gou­da en Zaan­dam wor­den de win­kels voort­ge­zet en een Ver­vat-winkel in Rot­ter­dam wordt bin­nen­kort ook een Vrijbuiter.

Dan rest Tij­sen nu al­leen nog de taak om het imago van de winkel te veranderen. „We staan nu voor­al be­kend als die winkel van ten­ten en kam­pe­ren, maar dat is on­der­deel van een bre­der con­cept.” Win­ter­jas­sen, win­ter­sport, maar ook spul­len voor de langs de lijn; Tijs­sen heeft het in huis.

Toch blijft die ken­nis van ten­ten en kam­pe­ren wel een ding bin­nen de win­kels. Kam­pe­ren wordt na­me­lijk met de va­kan­tie po­pu­lair­der en Vrijbuiter wil de klant nog steeds la­ten zien wat kam­pe­ren al­le­maal te bie­den heeft. „Het is niet in een tent­je in de re­gen zit­ten, maar aan de druk­te ont­snap­pen”, al­dus Tij­sen. „Kam­pe­ren is leu­ke din­gen doen en bo­ven al vrij­heid.”

Hij ziet dat het le­ven steeds druk­ker wordt. „We wor­den ge­gre­pen door mo­bie­le te­le­foons, waar we fo­to’s van prach­ti­ge lo­ca­ties op zien en dat wil­len wij ook. Va­kan­tie, naar bui­ten, dat sim­pe­le le­ven en op avon­tuur gaan.” Je even niet meer druk ma­ken over werk of fi­les. „In de ste­den zie je steeds meer de be­hoef­te om een paar keer per jaar daar­van weg te gaan.”

In een stof­fig tent­je dat al ja­ren op zol­der ligt, hoeft dat echt niet meer. Er zijn vol­op nieu­we ini­ti­a­tie­ven om op een tof­fe ma­nier te gaan kam­pe­ren. Met een dak­tent bij­voor­beeld, ver­telt Tij­sen. „Een tent die je op het dak van je au­to mon­teert en in een wip uit­klapt. Een prach­tig uit­zicht van­af het dak van je au­to.” Of een tent die als een hang­mat tus­sen twee bo­men te span­nen is.

Waar wacht je nog op? Ga de na­tuur in!

VRIJBUITER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.