Kjeld Nuis: ‘Ik hoop dat ik de­ze lijn door­trek’

Metro Holland (Amsterdam) - - News - AMARINS DE BOER [email protected]

Door zijn twee gou­den me­dail­les op de Olym­pi­sche Win­ter­spe­len in Py­e­ong­chang werd Kjeld Nuis be­kend bij het gro­te pu­bliek. Woens­dag werd hij uit­ge­roe­pen tot Sport­man van het Jaar. Hij wil in 2022 ook in Be­ij­ing knal­len.

De 29-ja­ri­ge Kjeld Nuis uit As­sen won woens­dag de ti­tel Sport­man van het Jaar tij­dens het Sport­ga­la in AFAS li­ve in Am­ster­dam. Stie­kem had hij die prijs wel zien aan­ko­men. „Het is geen door­ge­sto­ken kaart, hoor”, zegt de schaat­ser een dag na de uit­rei­king hard la­chend over de te­le­foon. „Maar ik heb on­langs een ein­de­jaar­spe­ci­al op­ge­no­men met de NOS en op de een of andere ma­nier voel­de ik dit aan­ko­men”, ver­klaart de man die olym­pisc goud won op de 1.000 en 1.500 me­ter.

Na af­loop sprak Nuis met ie­mand van de or­ga­ni­sa­tie van het Sport­ga­la. „Ik weet niet of hij het mocht zeg­gen, maar ik kreeg te ho­ren dat ik een flin­ke meer­der­heid van de stem­men heb ge­kre­gen. De prijs is echt een gun­prijs, dus als je dan wint voelt het dan wel als een enor­me eer”, zegt de olym­pisch­kam­pi­oen.

De sprin­ter had geen speech voor­be­reid. „Ik dacht: dat schud ik wel even uit mijn mouw. Maar je als je daar dan staat voor zo­veel men­sen… Ach, ik heb de men­sen die mij heb­ben ge­steund be­dankt. Dat was het be­lang­rijkst. Op tv zien men­sen vaak al­leen maar de leu­ke kan­ten van de sport, ter­wij­lik­het­groot­ste­deel­van­het jaar oog­klep­pen op heb en kei­hard aan het trai­nen ben. En dan ben je niet al­tijd de leuk­ste, dus een be­dank­je was op zijn plaats.”

Nuis had na af­loop van het sport­ga­la geen tijd voor een feest­je, want er moest de vol­gen­de dag ge­woon weer ge­traind wor­den. „Ik stond om 09.00 uur weer in Thi­alf ”, zegt hij. Nuis is in vol­le trai­ning voor de Ne­der­land­se Kam­pi­oen­schap­pen, vol­gen­de week in Hee­ren­veen. „Als de ijs­mees­ter een fat­soen­lijk vloer­tje neer­legt, hoop ik een baan­re­cord te la­ten zien en de ti­tel te pak­ken, zo­dat ik me kan plaat­sen voor het WK. Ik móét me la­ten zien, an­ders zit het sei­zoen er vol­gend week­end voor mij op.”

On­der­tus­sen droomt Nuis ook over de Olym­pi­sche Spelen van 2022. „Ik hoop dat ik de­ze lijn kan door­trek­ken. Ik wil so­wie­so nog vier jaar door en in Be­ij­ing mijn olym­pi­sche ti­tels ver­de­di­gen. Als ik daar dan win, is het plaat­je com­pleet.” Kjeld Nuis heeft in Zwe­den de hoog­ste top­snel­heid op schaat­sen ooit neer­ge­zet. De sprin­ter haal­de in maart van dit jaar een snel­heid van maar liefst 93 ki­lo­me­ter per uur. Bij zijn re­cord­po­ging kreeg daar­bij hulp van zijn spon­sor Red Bull en de tech­ni­sche uni­ver­si­teit van Eind­ho­ven.

‘Geen feest­je na het Sport­ga­la. Ik stond om 09.00 uur weer in Thi­alf.’

Kjeld Nuis

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.