J.Lo in buurt­super en als luxe­paard­je

In de film Se­cond Act zie je Jen­ni­fer Lopez van twee heel ver­schil­len­de kan­ten. Ze is een bier slob­be­ren­de su­per­markt me­de­werk­ster, maar ook een vrouw met­een goe­de baan in­de cos­me­ti­ca bran­che.

Metro Holland (Amsterdam) - - News - JULIA ONCLIN [email protected]

Ze staat be­kend om haar lan­ge slan­ke be­nen, gou­den strot en ge­voel voor mo­de. Aan ta­lent geen ge­brek bij po­wer­vrouw Jen­ni­fer Lopez, mis­schien nog wel va­ker J.Lo ge­noemd. Naast zin­gen, dan­sen en ont­wer­pen, ac­teert ze ten­slot­te ook nog met gro­te re­gel­maat. Sinds gis­te­ren schit­tert ze in Se­cond Act, een film die zich af­speelt in New York en vol zit met (ook flau­we) grap­pen. Metro be­keek de film woens­dag in een zaal vol da­mes. Tij­dens de­ze La­dies Night heb­ben we vijf op­val­len­de ‘J.Lo-mo­men­ten’ op een rij ge­zet.

1 Ver­sle­ten jog­ging­pak en bier

Het per­so­na­ge dat Lopez speelt staat zo­ver van haar af dat het ge­woon grap­pig is om te zien. Als je denkt aan Jen­ni­fer Lopez, denk je dan aan een grijs en ver­sle­ten jog­ging­pak? Waar­schijn­lijk niet. In de film is toch re­gel­ma­tig te zien hoe Lopez jogt over de be­ken­de wan­del­rou­tes van New York. En ja, dat doet ze echt in een over­si­zed ver­sle­ten jog­ging­pak met een be­a­nie op haar hoofd. Daar­naast is re­gel­ma­tig te zien hoe ze een bier­fles­je in haar han­den heeft en die leeg klokt. Om de een of andere re­den is het best moei­lijk om je in te den­ken dat ie­mand met de ster­al­lu­res van Jen­ni­fer Lopez ’s avonds met een fles­je bier in haar han­den op de bank voor de tv ligt.

2 Su­per­markt­job

Iets an­ders wat je je waar­schijn­lijk ook niet voor kunt stel­len, is Lopez die in een su­per­markt de schap­pen met man­da­rij­nen en pak­ken corn­fla­kes vult. In Se­cond Act doet ze het lo­gi­scher­wijs, om­dat ze in een su­per­markt werkt. Het is als­of ze te­rug­gaat in de tijd naar de da­gen dat ze nog niet be­roemd was. En la­ten we wel we­zen, dat doet ze best ge­loof­waar­dig. Ze or­ga­ni­seert in de winkel we­ke­lijks een klaag­club voor moe­ders. Dat le­vert ko­mi­sche mo­men­ten op. Hoe­wel J.Lo zo­als ge­zegd ge­loof­waar­dig is, mag ze in de­ze film ook een van haar re­al li­fe-ta­len­ten la­ten zien: dan­sen.

3 Dan­ce-off

Dat Lopez weet hoe ze moet dan­sen, is geen ge­heim. In Se­cond Act kan ze dan ook even lek­ker on­ge­ge­neerd met haar bil­len schud­den. Samen met haar su­per­markt­vrien­din­nen gaat ze los in de keu­ken. Een dans­je dat ze al vaak samen ge­daan lij­ken te heb­ben. En waar J.Lo an­ders in­ge­stu­deer­de strak­ke dans­pas­jes doet, gaat ze in de­ze film he­le­maal los. On­be­van­gen en als­of er nie­mand kijkt.

4 Doch­ter

Een unie­ke kans doet zich voor als Lopez ‘toe­val­lig’ uit­ge­no­digd wordt voor een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek bij een be­drijf. Iets waar ze he­le­maal niet om ge­vraagd heeft, maar toch krijgt om­dat de zoon van haar vrien­din een nep cv voor Lopez heeft ge­maakt. Maar wat als blijkt dat de doch­ter die je ja­ren ge­le­den hebt op­ge­ven voor adop­tie ook in dat be­drijf blijkt te wer­ken? Hoe leg je aan je doch­ter uit dat haar op­ge­ven het moei­lijk­ste was, dat je ooit hebt moe­ten doen? En dat het niet aan haar lag? Aan sen­ti­men­te­le mo­ment­jes geen ge­brek. Ech­te moe­de­ren doch­ter­praat en diep­gaan­de ge­sprek­ken in over­vloed dus. Maar wat als je hebt ge­zwo­ren niet meer te­gen je doch­ter te lie­gen, ter­wijl je he­le ach­ter­grond een diep­ge­wor­tel­de leu­gen is?

5 Man­da­rijn

Naast de leu­gens over haar op­lei­ding, werk­er­va­ring en doch­ter spreekt Lopez in de film zo­ge­naamd ook Man­da­rijn. Wan­neer heb je dat ooit no­dig? Ni­ét bij een be­lang­rij­ke za­ken­af­spraak met een mo­ge­lij­ke part­ner wiens En­gels slech­ter is dan jouw Man­da­rijn. Dat le­vert Lopez enorm veel stress op. Ge­luk­kig kent haar vrien­din een die­ren­arts die vloei­end Man­da­rijn spreekt. Hij praat via een oor­tje te­gen Lopez, die al­les op haar beurt braaf her­haalt. Hoe kan dat ooit mis­gaan?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.