ERVARING BELANGRIJK? OF TOCH EEN DIPLOMA?

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De 40-ja­ri­ge Maya (Jen­ni­fer Lopez) is zeer suc­ces­vol als as­sis­tent­ma­na­ger bij een lo­ka­le su­per­markt; een winkel waar zij al vijf­tien jaar werkt. Dat is - als je Lopez in zo’n func­tie be­denkt ui­ter­aard de bij­zon­de­re start van de ro­man­ti­sche ko­me­die Se­cond Act. Wan­neer haar een po­si­tie als fi­li­aal­ma­na­ger wordt ge­wei­gerd om­dat zij geen diploma heeft, baalt ze als een stek­ker en zinkt de moed haar in de schoe­nen. Maar als ze door een ver­gis­sing mag sol­li­ci­te­ren voor een top­func­tie bij een mul­ti­na­ti­o­nal van ver­zor­gings­pro­duc­ten, weet zij de CEO te over­tui­gen dat zij de ge­schik­te kan­di­daat is. Met to­ren­ho­ge ver­wach­tin­gen en een le­vens­stijl waar ze al­tijd al van droom­de, moet Maya be­wij­zen dat ervaring mis­schien wel waar­de­vol­ler is dan een diploma. Voor Se­cond Act be­dacht re­gis­seur Pe­ter Segal met suc­ces Jen­ni­fer Lopez in de hoofd­rol. Ver­der zijn er rol­len voor Leah Re­mi­ni, Va­nes­sa Hud­gens, Tre­at Wil­li­ams en Mi­lo Ven­ti­mig­lia. Se­cond Act is sinds gis­te­ren te zien in de bios­coop. Woens­dag­avond wer­den er in Ne­der­land al ver­schil­len­de La­dies Nights ge­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.