HOROSCOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - @metro -

RAM 21/3-19/4

Je bent een leer­gie­rig mens en daar moet je ge­woon aan toe­ge­ven. Dus als je een be­paald on­der­werp in­te­res­sant vindt, aar­zel dan niet lang en ga die ene cur­sus doen of dat ene boek le­zen.

STIER 20/4-20/5

Het con­tact met je part­ner ver­loopt wat stroef. Jij wil een con­fron­ta­tie ver­mij­den en bent be­reid je stand­pun­ten daar­voor aan te pas­sen. Blijf wel je­zelf an­ders word je op den duur toch niet ge­luk­kig.

TWEELING 21/5-20/6

Ga niet af op de bui­ten­kant. Het is de bin­nen­kant die telt. Ui­ter­lij­ke schijn kan ui­ter­ma­te mis­lei­dend zijn, in el­ke si­tu­a­tie. Blijf in con­tact met je ge­voel, zo­dat jij weet wat die bin­nen­kant in­houdt.

KREEFT 21/6-22/7

Ver­lief­de ge­voe­lens spelen een gro­te rol. Het heer­lij­ke hier­aan is dat het hier­bij ook om jouw ei­gen ver­trouw­de part­ner kan gaan. Geen flirt, het gaat hier om iets dat lang­du­rig en sta­biel zal zijn.

LEEUW 23/7-22/8

De com­pli­ment­jes zijn niet mis op je werk. Jij hebt de zaak­jes dan ook weer goed voor el­kaar. Na een wat moei­lij­ke pe­ri­o­de is het fijn dat al­les nu weer be­ter ver­loopt. Ge­niet daar maar van.

MAAGD 23/8-22/9

Wees niet bang je mas­ker af te doen. Waar ben je bang voor? Wat je ver­bergt ben je zelf en dat is wat je vrien­den met open ar­men zul­len ont­van­gen.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Be­gin van­daag nog met het na­stre­ven van jouw ide­a­len. Er al­leen maar over dro­men brengt je wer­ke­lijk ner­gens. Ga er­voor en be­gin van­daag eens echt.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Er ge­beu­ren soms on­ver­wach­te din­gen in het le­ven. Van­daag zal voor jou de schok zo groot zijn dat je we­reld­beeld to­taal op de kop gaat. Maar dat is al­leen maar po­si­tief.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Doe het van­daag maar lek­ker rus­tig aan. Wat jij van­daag ook doet, het le­vert toch niets op. Daar­om is het mis­schien be­ter van­daag he­le­maal niets te doen.

STEENBOK 22/12-19/1

Er ko­men ver­an­de­rin­gen aan. Wees alert en laat die mooie kan­sen niet aan je neus voor­bij gaan. Een ou­de vriend kan je daar­bij hel­pen, mits jij je daar­voor open­stelt.

WATERMAN 20/1-19/2

Be­reid dat ge­sprek zeer goed voor. Je moet we­ten wat je wilt en wat je van­daag wilt be­rei­ken. Zet je doe­len niet te hoog maar re­a­lis­tisch. Een goed ge­sprek nu, leidt tot een goed ver­volg­ge­sprek.

VISSEN 20/2-20/3

Jij krijgt een mee­val­ler. Die mee­val­ler zal je geen fi­nan­ci­eel voor­deel op­le­ve­ren, maar is ze­ker de moei­te waard. Na lang wach­ten en hard wer­ken is hier dan uit­ein­de­lijk jouw wel­ver­dien­de re­sul­taat.

El­ke dag de Metro-horoscoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.