Ge­zocht: ambitieus horecapersoneel

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - JU­LIA ONCLIN [email protected]

Aan ho­re­ca­ten­tjes geen ge­brek, maar per­so­neel voor op die plek­ken is maar moei­lijk te vin­den. Ter­wijl juist uit on­der­zoek blijkt dat we steeds va­ker uit eten gaan. Re­den voor Ko­nink­lij­ke Ho­re­ca Ne­der­land (KHN) om een Na­ti­o­na­le Ho­re­ca­dag in het le­ven te roe­pen.

,,We ho­pen men­sen door mid­del van de­ze Na­ti­o­na­le Ho­re­ca­dag te en­thou­si­as­me­ren voor de ho­re­ca. Zo wil­len we er­voor zor­gen dat meer jon­ge­ren een ho­re­caop­lei­ding gaan doen”, ver­telt Ber­na­det Na­ber, woord­voer­der van de KHN. Tij­dens de na­ti­o­na­le open dag doen ho­re­ca-on­der­ne­mers in heel Ne­der­land hun deu­ren open. Zo krijg je een kijkje ach­ter de scher­men bij de­ze bran­che.

Het or­ga­ni­se­ren van een Ho­re­ca­dag is lang niet ge­noeg om het per­so­neels­te­kort op te los­sen. Vol­gens Na­ber spe­len ge­meen­ten een rol in het pro­bleem. ,,Veel ge­meen­ten vul­len de leeg­staan­de win­kel­pan­den met ho­re­ca­ten­tjes. Het pro­bleem daar­bij is dat men niet twee keer gaat lun­chen of di­ne­ren. Een deel van de ho­re­ca­on­der­ne­min­gen redt het dan ook niet.” Naast de rol van de ge­meen­te is het aan ho­re­ca­on­der­ne­mers zelf om hun per­so­neel in dienst te hou­den.

Bij­baan

,,Op dit mo­ment is er zo­wel een gro­te in- als uit­stroom van men­sen in de ho­re­ca. Stu­den­ten wer­ken bij­voor­beeld in de ho­re­ca en ne­men ont­slag zo­dra ze klaar zijn met hun stu­die. Wer­ken in de ho­re­ca wordt dus ge­zien als tij­de­lijk of als bij­baan”, legt Na­ber uit.

Ei­ge­naar van het Gro­ning­se grand ca­fé De Drie Ge­zus­ters, Sil Doek­sen, doet er al­les aan om zijn per­so­neel vast te hou­den. ,,Het is een beet­je cli­ché­ma­tig om te zeg­gen, maar we pro­be­ren een goe­de werk­ge­ver te zijn. Ons mot­to is: men­sen hoe­ven al­leen bij ons te wer­ken als ze daar zin in heb­ben”, ver­telt hij.

Goe­de men­sen kun­nen ze vol­gens Doek­sen bij De Drie Ge­zus­ters al­tijd wel ge­brui­ken. Het per­so­neels­te­kort is vol­gens hem niet zo groot als bij­voor­beeld in Amsterdam. Toch staan er ook in de re­gio Gro­nin­gen ruim 1200 ho­re­ca-va­ca­tu­res open. ,,Door al­leen maar een va­ca­tu­re te plaat­sen, ga je die le­ge plek­ken niet op­vul­len. Daar­naast vind ik dat je te laat bent als je echt een te­kort hebt.”

Om er­voor te zor­gen dat zijn werk­ne­mers bij het ca­fé blij­ven wer­ken, biedt Doek­sen on­der meer de mo­ge­lijk­heid om cur­sus­sen te vol­gen. ,,Van trai­nin­gen over bier, wijn en kof­fie tot gast- en ser­vi­ce­ge­richt­heid. Door het doen van die trai­nin­gen, wor­den me­de­wer­kers be­ter in hun werk. Als je be­ter bent in je werk, dan blijf je lan­ger wer­ken”, stelt hij. Ook het heb­ben van een gro­te lan­de­lij­ke va­ca­tu­re­web­si­te helpt na­tuur­lijk wel een beet­je.

Door­groei­en

Als je een­maal bij De Drie Ge­zus­ters werkt, kun je er je he­le le­ven blij­ven wer­ken. Daar is Doek­sen het le­ven­de be­wijs van. ,,Door­groei­en is bij ons al­tijd mo­ge­lijk. Ik be­gon zelf acht­tien jaar ge­le­den als ober bij De Drie Ge­zus­ters en ben nu be­drijfs­lei­der.” Hij heeft vo­rig jaar een sa­men­wer­king met de Ge­meen­te Gro­nin­gen en het UWV op po­ten ge­zet om nog har­der te vech­ten te­gen het per­so­neels­te­kort.

,,We heb­ben een trai­nees­hip op­ge­zet. Hier­bij gaat het om een om­scho­lingstra­ject voor men­sen die geen en­ke­le ho­re­ca-er­va­ring heb­ben. Zij wor­den in twaalf we­ken tijd op­ge­leid tot ho­re­ca­pro­fes­si­o­nal en heb­ben baan­ga­ran­tie”, legt Doek­sen uit. In sep­tem­ber vo­rig jaar vond de trai­nees­hip voor het eerst plaats. Toen de­den er 65 men­sen mee. Op dit mo­ment wer­ken 4 van die 65 men­sen nog steeds full­ti­me bij het ca­fé.

Ei­gen me­de­wer­kers

,,We wil­len ei­gen­lijk graag onze ei­gen me­de­wer­kers op­lei­den, daar­om rich­ten we ons op men­sen die we al­les kun­nen leren.” De trai­nees­hip was voor Doek­sen zo’n groot suc­ces, dat er van­daag weer één is ge­start. In prin­ci­pe kan ie­der­een aan het tra­ject mee­doen. Op dit mo­ment doen er vol­gens Doek­sen bij­voor­beeld men­sen mee die lang­du­rig in een uit­ke­rings­si­tu­a­tie zit­ten. Ook doet er een Ira­ke­se man mee en twee men­sen die voor­heen in de fi­nan­ci­ë­le sec­tor werk­ten maar daar­in nu geen werk meer kun­nen vin­den.

,,Ik denk dat de he­le ho­re­ca­bran­che goed naar zich­zelf moet kij­ken, zo­dat we in­te­res­sant blij­ven voor me­de­wer­kers. De af­ge­lo­pen ja­ren is de ho­re­ca niet het toon­beeld ge­weest van goed werk­ge­ver­schap. De ho­re­ca­bran­che moet haar best doen om men­sen ver­liefd te la­ten wor­den op het vak.”

FO­TO’S VAN: STAPPENGRONINGEN.NL | DE DRIE GE­ZUS­TERS

Sil Doek­sen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.