He­vi­ge wind­sto­ten voor­speld

HAGEL, EEN PAK SNEEUW EN CENTIMETERS DIK IJS. HET LIJKT DIT JAAR LANGS ONS HEEN TE GAAN, MAAR VAN­DAAG IS HET EVEN AN­DERS: ER WOR­DEN HAR­DE WIND­STO­TEN VOOR­SPELD

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - KASPER HER­MANS nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

De wind komt van­daag met grof ge­schut Ne­der­land bin­nen. ,,Al­leen zo erg als een jaar ge­le­den, toen er ook co­de rood werd af­ge­ge­ven, wordt het niet”, zo is de voor­spel­ling van het KNMI.

Dat be­te­kent niet dat het een mie­ze­rig storm­pje wordt dat we wel even kun­nen weg­la­chen. KNMI-woord­voe­der Léo­nie Bos­se­laar: ,,In het noor­de­lijk wad­den­ge­bied gaat het om wind­sto­ten van 90 tot 100 ki­lo­me­ter per uur en daar­bui­ten 80 tot 90. Daar­door geldt er van­af twee uur ’s nachts co­de geel. Wel speelt het spring­tij een rol, dat zorgt voor een ho­ge wa­ter­stand. Daar­om wor­den er in vier van de vijf kust­re­gio’s maat­re­ge­len ge­trof­fen.”

De­ze storm komt vrij plot­se­ling na een voor Ne­der­land tot dus­ver ont­zet­tend rus­ti­ge herfst en win­ter. ,,Dat komt door het­zelf­de ho­ge­druk­ge­bied als waar we ei­gen­lijk ook de he­le zo­mer mee te ma­ken heb­ben ge­had, daar ko­men we maar niet van af. Daar­door is het lan­ge tijd zulk zacht weer ge­ble­ven.”

En dat zach­te weer ver­dwijnt voor­lo­pig niet. Wie als wan­ho­pi­ge win­ter­lief­heb­ber het in­ter­net af­speurt, zou te­recht kun­nen ko­men bij ter­men als po­lai­re vor­tex en plot­se­lin­ge stra­tos­fe­ri­voor sche op­war­ming. Zij zor­gen door­gaans ex­tre­me­re weers­om­stan­dig­he­den, zo­als he­vi­ge sneeuw­val. ,,Je kan de po­lai­re vor­tex (een la­ge­druk­ge­bied bij de noord­pool, red.) het bes­te ver­ge­lij­ken met een goed draai­en­de tol. Het zorgt bij ons voor een ster­ke wes­te­lij­ke stro­ming met wis­sel­val­lig weer. Wan­neer er plot­se­lin­ge stra­tos­fe­ri­sche op­war­ming plaats­vindt, is het als­of de tol een klap heeft ge­kre­gen. De tol draait daar­door niet meer re­gel­ma­tig, maakt ex­tre­me­re be­we­gin­gen, of kan zelfs eni­ge tijd in de te­gen­ge­stel­de rich­ting draai­en. Dat kan lei­den tot ex­tre­mer weer.” Zo'n plot­se­lin­ge stra­tos­fe­ri­sche op­war­ming be­zorg­de ons eind fe­bru­a­ri en be­gin maart be­hoor­lijk wat sneeu­wen ijs­pret, maar dit keer loopt het – voor­lo­pig – net al­le­maal wat an­ders.

,,We lij­ken als Ne­der­land een beet­je in een ge­blok­keer­de si­tu­a­tie te ko­men”, zo legt Ja­co van We­zel van Weer­on­li­ne uit. ,,Dat is nu al een beet­je aan de gang. Door de zuid­wes­ten­wind gaat die stroom aan koud weer van­af de Noord­pool aan ons voor­bij. De kou­de lucht gaat over het oos­ten van Duits­land, over de Al­pen en trekt nu zelfs hele­maal door naar Grie­ken­land.”

Ne­der­land lijkt wat sneeuw be­treft dus bui­ten schot te blij­ven. ,,Er zijn zelfs be­re­ke­nin­gen en mo­del­len, waar­bij de kou­de lucht via een bocht in Duits­land als­nog weer Frank­rijk bin­nen­waait, maar bij ons komt het niet.”

De wind­rich­ting zit ons niet al­leen daar in de weg. Het is so­wie­so een be­pa­len­de fac­tor in ons win­ter­per­spec­tief. ,,De wind moet uit het noor­den, oos­ten en al­les daar tus­sen­in ko­men om kou te ver­oor­za­ken. Zo­lang de wind van­af de oce­aan en de Noord­zee komt, zal de ech­te win­ter weg­blij­ven.”

Zo­wel bij het KNMI als Weer­on­li­ne lo­pen de mo­del­len tot veer­tien da­gen in de toe­komst en kou is er voor die twee we­ken am­per te zien. ,,Voor­lo­pig moe­ten we al ‘blij zijn’ als we een paar keer de au­to­rui­ten kun­nen krab­ben”, denkt Van We­zel. ,,Dat kan waar­schijn­lijk don­der­dag­och­tend, als na de storm de wind weer gaat lig­gen en het hel­der wordt, maar daar blijft het dan ook bij.”

Dus zit­ten we straks dik in de twee­de helft van ja­nu­a­ri zon­der dat ie­mand ook maar heeft gedacht aan schaat­sen op na­tuur­ijs, laat staan de Elf­ste­den­tocht. ,,De kans dat die er nog eens komt, wordt steeds klei­ner en klei­ner”, zegt Bos­se­laar. ,,De win­ters wor­den steeds nat­ter en zach­ter.” ,,Het is al eens er­ger ge­weest”, vult Van We­zel aan. ,,In 2015 was tij­dens de de­cem­ber­maand het weer nog zach­ter. Toen was de ge­mid­del­de tem­pe­ra­tuur ge­mid­deld 9,6 gra­den Cel­si­us en vroor het de he­le maand niet. De­ze keer heeft het in De Bilt toch al acht keer ge­vro­ren en heb­ben we zelfs een keer een beet­je sneeuw ge­had.”

‘We lij­ken als Ne­der­land een beet­je in een ge­blok­keer­de si­tu­a­tie te ko­men.’

Ja­co van We­zel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.