‘Ver­kla­ring géén stap te­rug in de tijd’

Metro Holland (Amsterdam) - - News - AMARINS DE BOER nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Het ver­baast Tom de Nooi­j­er (18) uit Ol­de­broek hoe­veel op­hef er is ont­staan over de Nas­h­vil­le­ver­kla­ring. De chris­te­lij­ke jon­ge­re on­der­schrijft glo­baal ge­zien de stand­pun­ten die in de ver­kla­ring staan. „Het hu­we­lijk is be­doeld tus­sen man en vrouw. Maar dat is een stand­punt dat al hon­der­den ja­ren wordt uit­ge­dra­gen.” De vwo-leer­ling en te­vens jong­ste SGP-raads­lid van Ne­der­land be­grijpt de com­mo­tie om­trent de ver­kla­ring over ho­mo­sek­su­a­li­teit en trans­gen­ders niet zo. „Het is een hei­sa om niets en bo­ven­dien wor­den al­le­maal ver­keer­de ter­men ge­bruikt. Er wordt bij­voor­beeld ge­spro­ken over ‘ge­ra­di­ca­li­seer­de chris­te­nen’. Maar de SGP vindt al hon­derd jaar dat het hu­we­lijk be­doeld is tus­sen man en vrouw.”

Of het on­der­te­ke­nen van de­ze ver­kla­ring niet te pro­vo­ce­rend is? De Nooi­j­er vindt van niet. „Er is niets mis mee om stel­ling in te ne­men. Er zijn een paar zin­nen waar ie­der­een over­heen valt, ter­wijl in de ver­kla­ring niets nieuws staat. Bo­ven­dien staat er ook in dat een ho­mo al­tijd een vol­waar­di­ge plek moet heb­ben in de kerk.”

Mi­nis­ter Van En­gels­ho­ven van Eman­ci­pa­tie noemt het pam­flet een stap te­rug in de tijd. De Nooi­j­er: „Ik denk dat je daar­mee de plank mis­slaat. Het is heel ver­stik­kend dat je per se de

‘De kerk is ten al­le tij­den een vei­li­ge plek.’ Tom de Nooi­j­er

main­stream ge­dach­ten over dit on­der­werp moet be­ju­be­len.” Vol­gens hem moet het ge­sprek wor­den aan­ge­gaan, zon­der el­kaars me­ning op voor­hand te be­stem­pe­len als een ‘stap te­rug in de tijd’. „Nu wordt die dis­cus­sie dood­ge­sla­gen.”

Ook het feit dat het Open­baar Mi­nis­te­rie heeft aan­ge­kon­digd de ver­kla­ring te gaan on­der­wer­pen op mo­ge­lij­ke straf­baar­heid, noemt De Nooi­j­er zeer on­ver­stan­dig en zor­ge­lijk. „Dit is ge­woon iets wat je mag vin­den. Maar mijn ver­wach­ting is dat het OM dit niet straf­baar vindt, want ik denk dat het niet te ver­oor­de­len valt op ba­sis van het Wet­boek van Straf­recht.”

De Nooi­j­er hoopt dat we op een nor­ma­le ma­nier het ge­sprek met el­kaar kun­nen aan­gaan. „Die ver­oor­de­ling en dat neer­kij­ken op de an­der, zo van ‘jouw me­ning doet er niet toe’, zo­als dat wordt ge­zegd door de mi­nis­ter, mag an­ders. We moe­ten op een re­lax­te ma­nier dis­cus­si­ë­ren.”

Som­mi­ge men­sen, ver­volgt hij, ma­ken de ver­ge­lij­king tus­sen ra­di­ca­le chris­te­nen en ex­tre­mis­ti­sche mos­lims. Maar dat gaat vol­gens hem niet op. „Wij ver­oor­de­len de ho­mo als mens niet. We moe­ten ie­der­een, dus ook ho­mo­sek­su­e­len, be­han­de­len zo­als we zelf be­han­deld wil­len wor­den. Met lief­de dus. Dat vind ik ook het mooie aan het chris­ten­dom. Het Chris­ten­dom heeft een dui­de­lij­ke vi­sie op het hu­we­lijk en ho­mo­sek­su­a­li­teit die ik ui­ter­aard on­der­schrijf, maar de kerk is ten al­le tij­den een vei­li­ge plek.”

COLOURBOX.COM

Tim de Nooi­j­er

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.