Ik zal je krij­gen

Metro Holland (Amsterdam) - - News - EBRU UMAR CO­LUM­NIST

Er zijn co­lumns die je in het ka­der van ‘stop ma­king stu­pid pe­o­p­le fa­mous’ niet dient te schrij­ven. Maar Ju­dith Sar­gen­ti­ni is po­li­ti­ca. Ze zit na­mens GroenLinks in het Eu­ro­pees Par­le­ment, waar ze zo’n 120.000 eu­ro net­to op jaar­ba­sis ver­dient. Een be­drag dat kan op­lo­pen tot een klei­ne twee ton. Dus zo stu­pid is Sar­gen­ti­ni niet; ze doet iets goed.

Je zou dat ’iets’ kun­nen de­fi­ni­ë­ren als land­ver­ra­den – hoe noem je an­ders be­slis­sin­gen ne­men die in het be­lang van an­de­re lan­den dan Ne­der­land zijn? Of het ge­ven van Ne­der­lands geld aan an­de­re lan­den? An­de­re Ne­der­lan­ders zou­den dat ‘Eu­ro­pe­se een­heid’ of ‘so­li­da­ri­teit’ kun­nen noe­men. Prach­ti­ge ter­men, maar als Ne­der­lan­der ben ik toch lie­ver eerst so­li­dair met mijn ei­gen bu­ren. Dus Rot­ter­dam­mers eerst (hoi Ank! hoi Ka­reem! hoi Ed!), daar­na de rest van Ne­der­land. Pas na Duits­land en Bel­gië volgt heel veel la­ter de rest van Eu­ro­pa. Al­les aan de an­de­re kant van de Mid­del­land­se Zee is ni­ce to know wan­neer het uit­komt. Je moet kun­nen de­len als je wil ver­me­nig­vul­di­gen,leer­deeen vast­goed­jon­gen mij ooit. Maar met wie je deelt, daar moet je pri­o­ri­tei­ten in stel­len.

De pri­o­ri­tei­ten van Sar­gen­ti­ni lig­gen bij ie­der­een, be­hal­ve bij Ne­der­lan­ders. Op een an­de­re wij­ze valt de­ze Twit­ter­zin uit haar vin­gers niet uit te leg­gen: „Geen en­kel land in Noord-Afri­ka vol­doet aan de in­ter­na­ti­o­na­le ver­dra­gen rond­om asiel en dus is geen en­ke­le ha­ven vei­lig voor asiel­zoe­kers.” Nog af­ge­zien of men­sen op de bo­ten daad­wer­ke­lijk ’asiel­zoe­kers’ en geen ter­ro­ris­ten zijn, ver­geet Sar­gen­ti­ni in de eer­ste plaats het be­lang van de men­sen in Eu­ro­pa (die zij, NB!, in het Eu­ro­pees Par­le­ment ver­te­gen­woor­digt). Ver­vol­gens ver­geet ze ge­maks­hal­ve iets veel be­lang­rij­kers: geen en­kel land in Noord-Afri­ka en ook geen en­kel land dat niet aan Eu­ro­pa grenst, heeft de­zelf­de eco­no­mi­sche, so­ci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke wel­vaart als de lan­den in Noord-Afri­ka. Wij. Heb­ben. Het. Be­ter. Moe­ten we daar­om ’asiel­zoe­kers’ en mas­se toe­la­ten in Eu­ro­pa?

Een door­snee Ne­der­land­se bur­ger met een baan re­a­geert emo­ti­o­neel op de tweet van Sar­gen­ti­ni. Hij vraagt zich on­der meer af waar­om we een Mar­ra­kesh-ver­drag te­ke­nen als geen en­kel land in Noord-Afri­ka il­le­ga­len te­rug­neemt. En bijt haar toe dat ze liegt en be­driegt. De po­li­ti­ca re­a­geert zo­als al­leen een EU-fan­girl van GroenLinks kan: ver­wij­tend dat hij de Ge­le Hes­jes (Ne­der­land­se bur­gers!) be­lang­rij­ker vindt dan mi­gran­ten. Sar­gen­ti­ni ver­geet daar­bij voor­al niet de werk­ge­ver van die Ne­der­land­se bur­ger in haar re­ac­tie te be­noe­men: Ga­zel­le.

Lang­du­rend ver­blijf bui­ten Ne­der­land heeft Sar­gen­ti­ni doen ver­ge­ten dat we het ver­klik­ken van bur­gers bij de werk­ge­ver, in de ver­on­der­stel­ling dat re­pre­sail­les zul­len vol­gen, NSB-ge­drag noe­men. Mis­se­lijk­ma­kend. Ik be­loof­de Sar­gen­ti­ni haar nog wel te krij­gen. Prompt werd mij ver­we­ten de­ze NSB’er te be­drei­gen. Het zal. Ik hou mijn woord. Vóór Ne­der­land. Té­gen Sar­gen­ti­ni. Ook op 20 maart re­ken ik met je af. Dát heb je ge­kre­gen.

‘Het zal. Ik hou mijn woord. Vóór Ne­der­land.’

Ebru Umar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.