Wat te doen bij een na­tuur­ramp

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde Pagina - JU­LIA ONCLIN [email protected]

De 21-ja­ri­ge So­lan­ge van Oos­ten was vo­rig jaar op Lom­bok tij­dens de zwa­re aard­be­vin­gen die aan ruim 500 men­sen het le­ven kost­ten. Hoe­wel van­daag uit on­der­zoek van het Ro­de Kruis blijkt dat we niet al­tijd we­ten wat we moe­ten doen tij­dens een na­tuur­ramp, wist zij het wel. „Mijn in­stinct zorg­de er­voor dat ik op de grond ben gaan zit­ten, met mijn han­den bo­ven mijn hoofd. Ik heb me zo klein mo­ge­lijk ge­maakt.”

Van Oos­ten was op reis met een vriend. Op 5 au­gus­tus be­sloot het twee­tal de fer­ry van Ba­li naar Lom­bok te ne­men. „We kwa­men vlak na de eerste aard­be­ving op Lom­bok aan. De aard­be­ving had­den we op Ba­li niet ge­voeld, dus we had­den geen idee hoe hef­tig die op Lom­bok was ge­weest”, ver­telt ze. Sa­men met haar vriend stap­te ze op een scoo­ter en reed ze naar het epi­cen­trum van de aard­be­ving. Daar aan­ge­ko­men, merk­te de Ne­der­land­se pas hoe zwaar de be­ving was ge­weest.

Het bleef niet bij de­ze aard­be­ving. Toen de twee vrien­den bij het epi­cen­trum wa­ren aan­ge­ko­men, was er een twee­de aard­be­ving. „Het la­waai was oor­ver­do­vend. De grond be­gon enorm te schud­den. Mijn vriend raak­te in pa­niek en be­gon weg te ren­nen. Ik dacht nog ‘jij rent je­zelf hart­stik­ke dood’.” Van Oos­ten ren­de ach­ter haar vriend aan en zorg­de er­voor dat hij op de grond ging lig­gen. Ze ging over hem heen lig­gen en be­gon hem ge­rust te stel­len, als­of ze niet an­ders ge­wend was. Om haar heen hoor­de ze men­sen gil­len. Ge­gil dat door merg en been ging.

Over­le­vings­drang

„Op dat mo­ment was het pu­re over­le­vings­drang. Ik weet nog dat ik in film­pjes wel eens had ge­zien dat je je bij een aard­be­ving zo klein mo­ge­lijk moet ma­ken en on­der de ta­fel moet gaan zit­ten.”

Toen de aard­be­ving voor­bij was, zag Van Oos­ten dat er een ge­bouw vlak­bij was in­ge­stort. Ze twij­fel­de geen mo­ment en pak­te de anti-bac­te­ri­ë­le­spray die ze al­tijd bij zich had. „Er wer­den kin­de­ren uit het in­ge­stor­te ge­bouw ge­haald. Som­mi­gen leef­den nog en som­mi­gen wa­ren over­le­den. De kin­de­ren had­den over­al die­pe snee­ën, die heb­ben we schoon­ge­maakt met de spray.”

Voor Van Oos­ten en haar vriend was de aard­be­ving op Lom­bok een van de meest angst­aan­ja­gen­de din­gen die ze ooit heb­ben mee­ge­maakt. „Als er een bos­brand of een tor­na­do is, kun je weg, maar bij een aard­be­ving kun je ner­gens heen. Je kunt niet vluch­ten.” Ook zij dach­ten dat iets als een na­tuur­ramp hen niet zou over­ko­men. „Je ver­wacht nooit in een si­tu­a­tie te­recht te ko­men waar­in je bij­na dood­gaat.”

Haar avon­tuur op Lom­bok mag dan erg hef­tig zijn ge­weest, Van Oos­ten wil ze­ker nog een keer te­rug naar het ei­land. „Het is een enorm mooi ei­land. De men­sen zijn er ook su­per­lief. Tij­dens de aard­be­ving zijn ze al­les kwijt­ge­raakt en toch zorg­den ze voor ons.”

Be­wust­zijn

Vol­gens de Ne­der­land­se moet er meer aan­dacht ko­men voor de men­sen die in In­do­ne­sië le­ven. „Wij toe­ris­ten ma­ken een aard­be­ving één keer mee en gaan daar­na weer naar huis. De men­sen die daar wo­nen, ma­ken dit zo vaak mee. Elk jaar moe­ten ze al­les weer op­nieuw op­bou­wen.”

Sinds haar avon­tuur op Lom­bok is Van Oos­ten zich be­wus­ter van de ri­si­co’s die ze loopt. Zo houdt ze meer re­ke­ning met het sei­zoen waar­in ze reist en naar welk land ze gaat. Vol­gens haar is het al­leen maar goed als meer men­sen zich be­wust wor­den van de ge­va­ren van na­tuur­ram­pen. „Je moet niet in angst gaan le­ven, maar je moet je er wel be­wust van zijn dat je niet on­ver­woest­baar bent.”

So­lan­ge van Oos­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.