Oran­je­ta­lent van de toe­komst

Hoe zal de se­lec­tie van het Ne­der­lands elf­tal er waar­schijn­lijk uit­zien in 2025? zocht het uit. Me­tro

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde Pagina - JELMER VIS­SER nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Fren­kie de Jong ken­nen we in­mid­dels wel, maar wel­ke an­de­re jon­gens zul­len we waar­schijn­lijk in het Ne­der­lands elf­tal van 2025 zien? Me­tro zocht het uit.

De ja­ren 2015 tot en met 2018 wa­ren niet be­paald de meest me­mo­ra­be­le voor het Ne­der­lands voet­bal­elf­tal. Er wer­den twee in­ter­na­ti­o­na­le toer­nooi­en ge­mist, de ou­de gar­de die ons naar een der­de en vier­de plek op het WK bracht, stop­te met voet­bal­len en de aan­was van jong ta­lent viel een beet­je te­gen.

Toch lijkt het lek bij de na­ti­o­na­le ploeg ge­dicht, dit za­gen we al in de Na­ti­ons Le­a­gue waar­in knap werd af­ge­re­kend met zo­wel Frank­rijk als Duits­land. Niet al­leen het he­den, maar ook de toe­komst ziet er roos­kleu­rig uit. Gaat een nieu­we gou­den ge­ne­ra­tie Oran­je de con­cur­ren­tie het schaam­rood op de ka­ken be­zor­gen? Het zou zo­maar kun­nen.

Won­der­kin­de­ren

Fren­kie de Jong, Mat­thijs de Ligt en Ste­ven Berg­wijn ken­nen we in­mid­dels, maar er komt nog veel meer aan. De jong­sten spe­len op hun zes­tien­de al de pan­nen van het dak. In 2019 de­bu­teer­den twee Ne­der­land­se tie­ners in de ba­sis­op­stel­lin­gen van Brit­se top­ploe­gen: de zes­tien­ja­ri­ge Ki-Ja­na Hoe­ver voor Li­ver­pool en de ne­gen­tien­ja­ri­ge Ta­hith Chong voor Man­ches­ter Uni­ted. Ken­ne­lijk zijn veel po­ten­ti­ë­le Ne­der­land­se we­reld­ster­ren ge­bo­ren rond het jaar 2000.

Over­al in Eu­ro­pa bre­ken Ne­der­land­se ta­len­ten door en ook in de Ere­di­vi­sie we­melt het van de ‘won­der­kin­de­ren.’ Hoe ziet on­ze na­ti­o­na­le se­lec­tie er­uit in 2025? Hier volgt een the­o­re­ti­sche op­stel­ling, ge­ba­seerd op pres­ta­ties op toer­nooi­en en in com­pe­ti­ties en met spe­lers (met hun hui­di­ge leef­tijd er­ach­ter) die wor­den ge­tipt door de bes­te scouts en de meest in­ge­wij­de jour­na­lis­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.