On­ze Va­der

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

On­ze Va­der die in de he­me­len zijt, Uw wil ge­schie­de. Ik vraag Uw raad in de­ze tijd, want ik ben ver­ward. Mijn he­le le­ven doe ik mijn best te le­ven vol­gens de juis­te nor­men en waar­den. Pro­beer ik te le­ven zo­als mijn va­der en mijn moe­der mij heb­ben ge­leerd en zo­als voor­ge­schre­ven staat in de wet. Pro­beer ik te le­ven op zo’n ma­nier dat ik an­de­ren niet las­tig val en hen kan hel­pen. Ik heb mijn naas­ten lief. Ik pro­beer barm­har­tig te zijn. Zij die dat niet doen, be­schouw ik met ver­driet. Noch­tans zul­len zij een re­den heb­ben voor hun da­den en het is niet aan mij te oor­de­len. Ik heb ver­trou­wen dat uit­ein­de­lijk ie­der­een zal krij­gen wat hen toe­komt. Dat geeft mij vol­doe­ning.

Mijn ver­war­ring is om het vol­gen­de, Va­der. Vo­ri­ge week heb­ben een paar hon­derd men­sen een ver­kla­ring on­der­te­kend, in Uw naam. Hier­in staat on­der meer „dat het zon­dig is om ho­mo­sek­su­e­le on­rein­heid of trans­gen­de­ris­me goed te keu­ren” en „het on­ze plicht is om al­tijd de waar­heid in lief­de te spre­ken.” Maar als waar­heid in de lief­de is dat ie­mand van ie­mand met het­zelf­de ge­slacht houdt, op wel­ke grond zou ik dat moe­ten af­keu­ren? Ik heb de­ze naas­ten ook lief. De­ze men­sen ge­brui­ken de Bij­bel om goed te keu­ren wat ze zeg­gen. Ik kan me niet voor­stel­len dat de­ze in­ter­pre­ta­tie be­doeld is in de­ze ge­schrif­ten en daar­om hang ik de woor­den van Je­zus aan: „Heb uw naas­te lief.”

On­ze Va­der die in de he­me­len zijt, ik bid tot U. Geef ook de men­sen die de ver­kla­ring te­ken­den de kracht om hun naas­ten lief te heb­ben, om de tien ge­bo­den en de ze­ven wer­ken van barm­har­tig­heid te vol­gen. Geef mij de kracht barm­har­tig te zijn je­gens de­ze men­sen, de hoop dat zij zul­len in­zien dat ze veel ver­driet ver­oor­za­ken en hun woor­den te­rug­ne­men. En geef kracht aan hen die tot de LHBTI­krin­gen ho­ren, zo­dat ook zij barm­har­tig kun­nen zijn. Amen.

‘Mijn he­le le­ven doe ik mijn best te le­ven vol­gens de juis­te nor­men en waar­den.’

Lotje Bos­man

LOTJE BOS­MAN

Me­tro plaatst el­ke dag een le­zers­co­lumn. Upload je co­lumn van vier­hon­derd woor­den en een fo­to op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl. Je ver­dient vijf­tig eu­ro als we jouw co­lumn in de krant plaat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.