Lek­ker op­rui­men met Marie Kon­do

OP­RUI­MEN VER­VE­LEND OF LAS­TIG? NIET ALS HET AAN MARIE KON­DO, DE JA­PAN­SE ‘OPRUIMGOEROE’, LIGT

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - SANNE VAN RIJ nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

In Marie Kon­do’s nieu­we Net­flix­se­rie to­vert ze rom­me­li­ge zol­der­ka­mers om tot se­re­ne leef­ruim­tes, al is het op­vol­gen van haar po­pu­lai­re 'Kon­ma­ri' me­tho­de niet voor ie­der­een een ei­tje.

Het vergt flink wat zelf­be­heer­sing om bij de eer­ste sce­ne uit de trai­ler van de Net­flix­se­rie ‘Ti­dying Up’ níet de op­ruim­krie­bels te krij­gen. De werk­ka­mer van een Ame­ri­kaans kop­pel (of na­ja, wat daar über­haupt nog van over is) staat tot het al­ler, al­ler­laat­ste hoek­je vol­ge­propt. Er zijn brood­trom­mels ge­vuld met spij­ker­tjes, ko­los­sa­le fo­to­lijs­ten die nog on­ge­vuld zijn en ’n be­hoor­lijk ver­kleur­de plant, waar de wa­ter­spuit nog wel hoop­vol naast ge­plaatst is. Het is het soort ruim­te waar de Ja­pan­se opruimgoeroe Marie Kon­do júist mee aan de slag kan: ster­ker nog, ze flo­reert on­der de rot­zooi, want waar rot­zooi is, is een mo­ge­lijk­heid tot op­rui­men. En wie opgeruimd heeft, voelt zich be­ter. Sim­ple as that, zou je zeg­gen, maar tóch is cha­os in huis (en daar­mee ook in het hoofd, al­dus Kon­do) nog steeds een on­der­deel van veel van on­ze le­vens.

Spark of joy

Dat on­ver­mo­gen om op te rui­men, is het ge­ge­ven waar Marie Kon­do een jaar of zes ge­le­den fu­ro­re mee maak­te met een reeks aan best­sel­lers. Het uit­gangs­punt is sim­pel: be­waar al­leen za­ken waar je echt van houdt en gooi de rest weg. De stren­ge se­lec­tie maak je door je spul­len uit te stal­len op de grond en al­les even aan te ra­ken. Geeft dat ene shirt uit 2009 je nog een ’Spark of Joy’? Dan mag-ie blij­ven. An­ders weet je wat je te doen staat: weg­gooi­en die han­del. Mil­joe­nen men­sen zwe­ren bij de me­tho­de; Kon­do kan in Ja­pan al een tijd­je niet meer nor­maal over straat.

Kle­ren vou­wen voor het le­ven

Sinds 1 ja­nu­a­ri heeft Kon­do haar ei­gen Net­flix­show: Ti­dying Up With Marie Kon­do. In een ‘reeks in­spi­re­ren­de wo­ning­ma­ke-overs’ (al­dus Net­flix) helpt ze cli­ën­ten om spul­len uit te zoe­ken en te kie­zen die hen blij ma­ken. De show krijgt een hoop lof: op Youtu­be re­a­ge­ren kij­kers dat de­ze se­rie over ‘zo­veel meer dan al­leen op­rui­men gaat’ en ‘men­sen ein­de­lijk in doet zien wat over­con­sump­tie be­te­kent’. Maar: er zijn ook kri­ti­sche woor­den. De Ame­ri­kaan­se va­ri­ant van Esqui­re noemt het niet be­paald en­ter­tai­nend om naar men­sen te kij­ken die hun kle­ding op­vou­wen, the Gu­ar­di­an noemt het kwa­lijk om boe­ken weg te gooi­en on­der het mom van ‘no spark of joy’. Li­te­ra­tuur zou niet al­leen te ma­ken heb­ben met blije ge­voe­lens, maar ook moe­ten uit­da­gen of ontroeren.

Geen blijd­schap

Toch zwe­ren ook veel Ne­der­lan­ders bij het prin­ci­pe van Kon­do, dat niet per se over ra­di­caal ‘ont­spul­len’ gaat – al kan dat wel uit­ein­de­lijk het re­sul­taat zijn -, maar eer­der over het be­wa­ren van de écht ge­luk­ki­ge za­ken. Jour­na­lis­te Fem­ke Kamps (28), be­kend van de blog You­ni­que, vindt het vol­gen van de me­tho­de van Marie in ie­der ge­val be­hoor­lijk ver­sla­vend. „ Ik ben al­les­be­hal­ve een op­ruim­lief­heb­ber en be­waar vaak spul­len on­der het mom van ‘mis­schien kan ik dat nog eens ge­brui­ken’. Maar als het geen blijd­schap geeft, wat is dan nog de func­tie er­van? Het feit dat al­le spul­len nu een ‘thuis’ heb­ben ge­kre­gen, maakt het daar­bij mak­ke­lij­ker om mijn huis opgeruimd te hou­den."

’Geeft dat ene shirt uit 2009 je nog een ‘Spark of Joy’? Dan mag-ie blij­ven. An­ders gaat hij weg.’

Marie Kon­do

Uit­da­ging

Zo mak­ke­lijk als Marie Kon­do het kan doen lij­ken, is het al­leen niet voor ie­der­een: zo zou Li­dy Rens­ink graag een beet­je wil­len ont­spul­len, maar kán het ge­woon niet. „ Ik kom om in de spul­len! Ik ben zo ho­pe­loos cre­a­tief, dat ik over­al wat in zie. Dat is een beet­je mijn pro­bleem. Ik be­gin aan van al­les en on­der­tus­sen ga ik al­weer het vol­gen­de be­den­ken en doen. Zo komt er let­ter­lijk en fi­guur­lijk geen eind aan."

Kort­om: écht goed op­rui­men ver­eist flink wat door­zet­tings­ver­mo­gen, meer dan men aan­van­ke­lijk denkt. Ge­luk­kig is het kij­ken van een Net­flix­se­rie een stuk­kie mak­ke­lij­ker – wie weet heb je daar­na op­eens wél be­hoef­te om fa­na­tiek met vouw­tech­nie­ken aan de slag te gaan. Of he­le­maal niet, en dat is ook goed.

DE­NI­SE CREW | NET­FLIX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.