Na­va­ro­ne breekt lans voor rock­bands in The Voi­ce

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina -

De Nij­i­mee­g­se groep Na­va­ro­ne be­geeft zich op nieuw ter­rein, want de roc­kers doen als eer­ste band ooit mee aan The Voi­ce Of Hol­land.,, Ik hoop dat iets open­breekt voor bands om ge­zien te wor­den door een groot pu­bliek", zegt front­man Me­rijn van Ha­ren te­gen Me­tro.

Fer­ven­te fes­ti­val­be­zoe­kers zijn on­ge­twij­feld be­kend met de naam Na­va­ro­ne. Tien jaar ge­le­den ver­scheen de de­buut-EP van het kwin­tet en sinds­dien was Na­va­ro­ne te zien op Con­cert At Sea, Zwar­te Cross, Down The Rab­bit Ho­le, Paas­pop en Szi­get. Het vier­de al­bum Sal­vo ver­scheen in no­vem­ber, in de­zelf­de maand dat Na­va­ro­ne au­di­tie deed voor The Voi­ce Of Hol­land met Led Zep­pe­lins ‘Who­le Lot­ta Lo­ve’. „De plaat en de tour­nee ston­den al ge­pland voor­dat The Voi­ce in beeld kwam, dus toen moesten we gaan schui­ven met al­les”, al­dus gi­ta­rist Ro­man Huij­b­reghs. „We zijn de tour om The Voi­ce heen gaan plan­nen, re­ke­ning­hou­dend met het feit dat we even­tu­eel ver­der ko­men.”

Na­va­ro­ne is door naar de Batt­les­ron­de van The Voi­ce Of Hol­land, die vrij­dag te zien is bij RTL4. „Ik ben eer­der ge­vraagd om mee te doen”, ont­hult Van Ha­ren. „Maar ik wil­de al­leen mee­doen sa­men met band, dus nu zijn we de eer­ste in de ge­schie­de­nis van het pro­gram­ma.” Huij­b­reghs stelt dat er wel wat ge­sprek­ken aan voor­af­gin­gen. „Je loopt al­le sce­na­rio’s door. Hoe lan­ger we er­over be­zig wa­ren, hoe min­der be­ren er op de weg er wa­ren. We spe­len wel eens een co­ver bij Giel Bee­len. Of je het nu bij Giel doet of bij een gi­gan­tisch plat­form als The Voi­ce, dat maakt niet heel veel uit. Als het bij je past en je goed naar vo­ren komt, dan is het al­leen maar heel ni­ce dat veel men­sen je kun­nen zien.”

Toch is het niet voor het eerst dat er een groep mee­doet aan The Voi­ce Of Hol­land. In de­cem­ber 2014 won­nen de drie zus­sen van O’G3NE al ge­za­men­lijk de jaar­lijk­se zang­com­pe­ti­tie. Dit jaar zijn de mei­den­groep Lu­mi­ni­ze en de boy­band Hard2Get nog in de ra­ce. Toch zien de he­ren van Na­va­ro­ne heel ie­mand an­ders als hun groot­ste con­cur­rent op weg naar de fi­na­le: croo­ner Den­nis van Aars­sen. „Hij is heel tof en echt een leu­ke gast ook”, zegt de Na­va­ro­ne-gi­ta­rist. Mu­si­cal­zan­ge­res Pa­tri­cia van Haas­t­recht is even­eens een ge­duch­te con­cur­rent, meent Huij­b­reghs. „Zij had de bes­te Blind Au­di­ti­on, wat mij be­treft. Heel in­druk­wek­kend.”

Kri­tiek

Tij­dens The Blind Au­di­ti­on van Na­va­ro­ne draai­de de stoel van Anouk pas als laat­ste om, maar toch koos de band voor haar als coach. „Anouk zag een band­jes­ding in eer­ste in­stan­tie niet zit­ten”, ver­telt Huij­b­reghs. „Het pro­gram­ma heet The Voi­ce, dus de mees­te aan­dacht gaat uit naar Me­rijn.” Van Ha­ren is het daar­mee eens. „Het plaat­je moet wel klop­pen. Uit­ein­de­lijk gaat he tom de stem, maar als de band van geen kan­ten klopt, hoor je het wel van haar.” De mu­zi­kan­ten zeg­gen de kri­ti­sche hou­ding van Anouk te waar­de­ren. „Je moet zo goed spe­len, dat ze geen kans op kri­tiek heeft”, lacht Huij­b­reghs.

Op­mer­ke­lijk ge­noeg was het juist de stoel van rap­per Lil Klei­ne die als eer­ste om­draai­de, toen Na­va­ro­ne ‘Who­le Lot­ta Lo­ve’ speel­de. „Ik ken hem niet zo goed, dus mis­schien heb­ben we een gou­den coach aan on­ze neus voor­bij la­ten gaan”, er­kent Huij­b­reghs. „Ik kan er wei­nig over zeg­gen.” De zan­ger van Na­va­ro­ne kreeg er zelfs vra­gen over van ken­nis­sen. „Er wa­ren men­sen die zei­den: ‘Waar­om zijn jul­lie niet voor Lil Klei­ne ge­gaan? Die weet wat de jeugd wil’.”

Huij­b­reghs: „Voor al­les is iets te zeg­gen.” Of het echt iets uit­maakt, is maar de vraag. „Uit­ein­de­lijk is het ge­woon leuk en moet je het niet te se­ri­eus ne­men”, zegt Van Ha­ren en­t­hou­si­ast. „Het gaat om mu­ziek, niet om we­reld­po­li­tiek. We pro­be­ren er ge­woon iets vets van te ma­ken!”

In­eens vlam­men

Op­tre­den voor een mil­joe­nen­pu­bliek aan de an­de­re kant van de beeld­buis is, iets an­ders dan roc­ken voor een vol­le fes­ti­val­wei­de, legt Huij­b­reghs uit. „Tv-uit­zen­din­gen heb­ben een he­le ra­re span­nings­boog. Je moet heel lang wach­ten, je wordt bij ge­poe­derd, je staat te kij­ken aan de zij­kant van het po­di­um en in­eens moet je op. Dan moet je vlam­men in kou­de toe­stand. We heb­ben al wat kun­nen oe­fe­nen wat dat be­treft, om­dat we een paar keer bij De We­reld Draait Door heb­ben ge­speeld. RTL wil vet­te tv ma­ken, daar moet je je van be­wust zijn en ge­woon doen als­of je al twee uur aan het spe­len bent.”

De roc­kers zijn min­der kneed­baar dan som­mi­ge jon­ge kan­di­da­ten. „We zijn geen meis­jes van zes­tien meer, die hun he­le iden­ti­teit nog moe­ten vor­men”, al­dus Huij­b­reghs. „We zijn tien jaar sa­men en we heb­ben daar­in veel tra­jec­ten door­lo­pen. Ie­de­re plaat is ver­nieu­wend bin­nen wat we zelf doen en we zoe­ken ie­de­re keer naar een uit­da­ging daar­in. Het is al­tijd rock in de breed­ste zin van het woord. Wij wil­len ma­ken wat wij vet vin­den. The Voi­ce heeft zijn be­lan­gen en wij heb­ben de on­ze. Daar vind je een mooie mid­den­weg in met el­kaar. We heb­ben niet het idee dat we in­eens Brit­ney Spe­ars­mu­ziek moe­ten ma­ken.” De tour­nee van Na­va­ro­ne start 25 ja­nu­a­ri in Po­di­um Vic­to­rie in Alk­maar.

PIERRE OIMANN.

ELI­SA­BETH VAN AALDEREN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.