Ook au­to­mo­bi­lis­ten kun­nen er wat van

Metro Holland (Amsterdam) - - News - AMARINS DE BOER nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Niet al­leen be­zorg­brom­mers, maar ook au­to­ge­brui­kers kun­nen er wat van, als het gaat om aso­ci­aal rij­ge­drag. Ruim de helft van de Ne­der­land­se au­to­mo­bi­lis­ten geeft toe het gas­pe­daal af en toe te diep in te trap­pen. Dat blijkt uit on­der­zoek van Di­rec­tResarch, in op­dracht van Na­ti­o­na­le Ne­der­lan­den. Te hard rij­den doen we vaak in com­bi­na­tie met har­de mu­ziek uit de spea­kers, blijkt uit het on­der­zoek waar­voor 800 Ne­der­land­se au­to­mo­bi­lis­ten zijn on­der­vraagd. Daar­naast stapt één op de vijf au­to­mo­bi­lis­ten wel­eens moe ach­ter het stuur. An­de­re zon­des waar we ons wel­eens schul­dig aan ma­ken: rechts in­ha­len (20 pro­cent) en smartpho­ne­ge­bruik ach­ter het stuur (13 pro­cent). On­danks dat we re­gel­ma­tig zelf de fout in­gaan, er­ge­ren we ons ook aan fou­ten van an­de­ren. Bum­per­kle­ven staat op één, ge­volgd door au­to­mo­bi­lis­ten die hun te­le­foon ach­ter het stuur ge­brui­ken. Ook on­no­di­ge links­rij­ders en be­stuur­ders die hun rich­ting niet aan­ge­ven zor­gen voor ir­ri­ta­ties. Men­sen die te lang wach­ten voor een groen stop­licht, vin­den we het minst ver­ve­lend. Man­nen er­ge­ren zich in het ver­keer meer dan vrou­wen. Zo vin­den man­nen bel­len­de me­de­weg­ge­brui­kers ver­ve­len­der dan vrou­wen en ma­ken vrou­wen zich va­ker druk over on­no­di­ge links­rij­ders. Maar als je het hebt over wie het minst scha­de rijdt, dan win­nen de vrou­wen. 32 pro­cent van de man­nen zegt nog nooit scha­de te heb­ben ge­re­den, ter­wijl de helft van de vrou­wen scha­de­vrij rijdt.

LEX VAN LIESHOUT | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.