Kuif­je: 90 jaar en nog al­tijd spring­le­vend

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - JU­LIA ONCLIN [email protected]

Een jon­ge jour­na­list die sa­men met zijn hond­je Bob­bie de he­le we­reld over reis­de. Wie kent hem niet? Het door Her­gé be­dach­te strip­fi­guur is de­ze week 90 jaar ge­wor­den. Een ver­jaar­dag die ze­ker ge­vierd moet wor­den. Daar­om sprak Me­tro met twee Kuif­je-ken­ners.

„In mijn slaap­ka­mer las ik mijn eer­ste Kuif­je”, ver­telt te­ke­naar Eric J. Coolen. ,,Ik slaap wei­nig, dus ‘s nachts lees ik vaak. Toen ik de strip De 7 Kris­tal­len Bol­len open­sloeg, werd ik met­een in het ver­haal ge­zo­gen.” Kuif­je was de eer­ste strip die hij las. De avon­tu­ren van de Belg Her­gé in­spi­reer­den Coolen zo erg, dat hij de strips ja­ren­lang na­te­ken­de.

Met na­me ‘de kla­re lijn’, de te­ken­stijl die Her­gé han­teer­de, sprak Coolen enorm aan. „Je ge­bruikt zo wei­nig mo­ge­lijk lij­nen om zo­veel mo­ge­lijk sfeer over te bren­gen.” Her­gé was niet de eer­ste die de stijl han­teer­de, maar wél de per­soon die de­ze te­ken­stijl we­reld­be­roemd maak­te. „Bij ‘de kla­re lijn’ cre­ëert de te­ke­naar een te­ke­ning waar­bij alle lij­nen één dik­te heb­ben. Vaak be­gin­nen lij­nen dik en wor­den ze dun, bij ‘de kla­re lijn’ moe­ten lij­nen over­al even dik zijn. Daar­naast maak je al­leen ge­bruik van hoofd­lij­nen en ge­bruik je wei­nig de­tails”, legt Coolen uit.

Kuif­je is zo be­kend dat er meer­de­re films met hem in de hoofd­rol zijn. Zo kwam er een paar jaar ge­le­den nog de speel­film De Avon­tu­ren van Kuif­je, ge­re­gis­seerd door Ste­ven Spiel­berg, uit. „Ik vond de film prach­tig, maar het heeft niks meer weg van de sfeer van de strips”, ver­telt Coolen. Voor hem zul­len de strips al­tijd bij­zon­der blij­ven.

„Kuif­je is tijd­loos, om­dat de ver­ha­len weer­ga­loos blij­ven en de te­ken­stijl nooit ver­veelt.”

Hoe Coolen een ode aan Kuif­je wil bren­gen? „Ik zou een bron­zen beeld van Her­gé en Kuif­je wil­len ma­ken. Op dit mo­ment zijn er al meer­de­re beel­den van Kuif­je maar, er is nog geen in Ne­der­land.” Het beeld zou vol­gens Coolen in de stijl van Her­gé ge­maakt moe­ten wor­den. Dat be­te­kent: dat er een mi­ni­maal ge­bruik van lij­nen is en wei­nig de­tails.

Er is één pran­gen­de vraag waar Coolen nog graag ant­woord op zou wil­len. Hoe zou Kuif­je er van­daag de dag uit heb­ben ge­zien? Het ant­woord op de­ze vraag gaat hij al­leen nooit krij­gen. De be­den­ker van Kuif­je is al in 1983 over­le­den en hij wil­de niet dat ie­mand er na zijn dood van­door zou gaan met Kuif­je.

Hoe­wel de be­den­ker van het strip­fi­guur de vraag van Coolen nooit gaat be­ant­woor­den, denkt Gui­do van de Strip­spe­ci­a­list Bre­da te we­ten hoe Kuif­je er van­daag de dag zou heb­ben uit­ge­zien. „Te­gen­woor­dig ver­an­dert er wei­nig aan strip­fi­gu­ren. De kuif en blau­we pul­lo­ver van Kuif­je zijn es­sen­ti­eel voor zijn ka­rak­ter”, ver­telt hij.

Gui­do merkt da­ge­lijks hoe po­pu­lair de Bel­gi­sche jon­gen nog steeds is. „Er komt wel­eens een va­der met zijn zoon langs. In

’Her­gé han­teer­de wei­nig mo­ge­lijk lin om zo­veel mo­ge­lij­eer over te bren­gen.’

Eric J. Coolen

plaats van dat die va­der kijk­trips die sym­bool staan voor de maat ppij van van­daag de dag, kijkt die vaar Kuif­door je.” Vol­gens Gui­do komt dat door de sim­pe­le lij­nen waar­mee heip­fi­guur ge­te­kend is, dat spreekt me­aan.

„Daar­naast is er voor ie at wils. Ook al be­staat het oeu­vre uiar 24 de­len. Avon­tuur, psy­cho­lo­gie ien­ce­fic­ti­on, al­les komt te­rug”, ver­tui­do. De avon­tu­ren van Kuif­je zijn­oos. Zo stuur­de Her­gé de jon­ge rep­naar de maan, tien­jaar­voor­dat­deee mens op de maan land­de. Vol­gens Gis Kuif­je on­der­deel van het col­lec­tie­heu­gen ge­wor­den. „Ie­der­een weet uif­je is, ook al heb­ben ze de strips oem nog nooit ge­le­zen.”

ERIC J. COOLEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.