Een­vou­di­ger van ha­vo naar VWO

MI­NIS­TER ARIE SLOB VAN ON­DER­WIJS GAAT HET MAK­KE­LIJ­KER MA­KEN VOOR HAVOSCHOLIEREN OM DOOR TE STRO­MEN NAAR HET VWO.

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content -

Scho­len ge­brui­ken nu nog ver­schil­len­de toe­la­tings­ei­sen. De mi­nis­ter on­der­zoekt of er één toe­la­tings­eis kan ko­men bij­voor­beeld dat een leer­ling acht ha­vo­vak­ken moet heb­ben af­ge­rond in plaats van ze­ven.

,,Ie­de­re ha­vist ver­dient een eer­lij­ke kans om na het be­ha­len van een ha­vo­di­plo­ma door te stro­men naar het vwo. Alle leer­lin­gen ver­die­nen de kans om het maxi­ma­le uit zich­zelf te ha­len. Ook als je bij­voor­beeld wat la­ter bloeit dan je klas­ge­noot­jes", al­dus Slob in een ver­kla­ring. Hij hoopt dat het in het school­jaar 2020/2021 zo­ver is.

Al eer­der is aan­ge­kon­digd dat de door­stro­ming van vm­bo’ers naar de ha­vo ver­soe­peld wordt. Slob stuurt de wets­wij­zi­ging hier­voor eind fe­bru­a­ri naar de Twee­de Ka­mer.

Het Lan­de­lijk Ak­tie Ko­mi­tee Scho­lie­ren (LAKS) is po­si­tief ge­stemd over de aan­kon­di­ging van Slob. De scho­lie­ren­or­ga­ni­sa­tie geeft aan dat het be­lang­rijk is voor een door­lo­pen­de leer­lijn en het weg­ne­men van ver­schil­len tus­sen scho­len. Vol­gens het LAKS zit er ech­ter nog wel een aan­tal on­ze­ker­he­den aan vast. ,,Het is be­lang­rijk dat scho­len geen moei­lij­ke ei­sen gaan stel­len voor bij­voor­beeld het vol­gen van een ex­tra vak, dan blijft de drem­pel be­staan'', al­dus Jor­dy Klaas, voor­zit­ter LAKS. Het LAKS gaat bij scho­lie­ren pei­len wat vol­gens hen goe­de even­tu­e­le aan­vul­len­de ei­sen voor de door­stroom zijn.

Naast die toe­la­tings­ei­sen, hoopt het LAKS voor­al dat het mi­nis­te­rie scho­len ook zo­veel mo­ge­lijk gaat hel­pen om leer­lin­gen te in­for­me­ren en vol­doen­de te be­ge­lei­den. Klaas: ,,Leer­lin­gen moe­ten al vroeg na­den­ken over bij­voor­beeld de pro­fiel­keu­ze. Hier kan wat je kiest al be­lang­rijk zijn voor de door­stroom naar het vwo. Daar moet je dan dus al over na­den­ken.''

Bij­na alle vwo-scho­len stel­len toe­la­tings­ei­sen aan een door­stro­men­de ha­voleer­ling. Uit on­der­zoek blijkt dat 42 pro­cent van de vwo's af en toe een ha­vist niet toe­la­ten, bij 13 pro­cent ge­beurt dat (zeer) re­gel­ma­tig.

’Alle leer­lin­gen ver­die­nen de kans om het maxi­ma­le uit zich­zelf te ha­len. Ook als je wat la­ter bloeit dan je klas­ge­noot­jes.’

Mi­nis­ter Arie Slob

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.