DE AM­STER­DAM­SE HOTSPOTS VAN TOM­MY HIL­FI­GER

Metro Holland (Holland) - - News -

Tom­my Hil­fi­ger is een groot fan van Ne­der­land, en in het bij­zon­der van Amsterdam, zo ver­telt hij in het in­ter­view dat Me­tro met hem had in New York. ,,De men­sen zijn heel trans­pa­rant, ze hou­den van het le­ven en zijn au­then­tiek. Ne­der­lan­ders kun­nen ook di­rect zijn, maar dat vind ik al­leen maar han­dig; zo weet je pre­cies waar je aan toe bent als je met hen moet wer­ken.” Voor Me­tro ont­hult hij de plek­ken waar hij het liefst komt: Pe­o­p­le’s Pla­ce

Een beet­je pre­ken voor ei­gen pa­ro­chie, want de­ze stek is on­der­deel van het er nu nog te­gen­over ge­le­gen Am­ster­dam­se hoofd­kan­toor aan de Stad­hou­ders­ka­de (bin­nen­kort ver­huist het naar de Hout­ha­vens, red.). Ver­noemd naar zijn ei­gen eer­ste kle­ding­win­kel in Ame­ri­ka. Stad­hou­ders­ka­de 5, pe­o­p­les­pla­ceam­ster­dam.nl W Ho­tel

,,Ik heb er laatst nog ge­luncht, en het uit­zicht over de stad is ge­wel­dig. Amsterdam heeft zo’n lek­ke­re vi­be.” Spuistraat 175, wam­ster­dam.nl Con­ser­va­to­ri­um Ho­tel

,,Mooie ar­chi­tec­tuur. So­wie­so vind ik de ar­chi­tec­tuur in Amsterdam prach­tig, de grach­ten zijn ook zo mooi en uniek in de we­reld.” Van Bae­r­le­straat 27, con­ser­va­to­ri­um­ho­tel.com Res­tau­rant Le Ga­ra­ge

,,Ik pro­beer daar al­tijd wel een keer te gaan eten, de am­bi­an­ce is er heel fijn.” Ruys­dael­straat 54-56, res­tau­rant­le­ga­ra­ge.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.