Wat is het waard?

NOORD-KO­REA-KENNER WIM VAN DER BIJL ZEGT DAT KIM JONG-UN NOOIT ZIJN KERN­WA­PENS INLEVERT

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

Is Noord-Ko­rea echt be­reid al­le kern­wa­pens in te le­ve­ren of is de top tus­sen Kim Jong- un en Do­nald Trump veel min­der his­to­risch dan de ont­moe­ting doet ver­moe­den?

Voor­uit­gang! Fan­tas­tisch! Ge­schied­schrij­ving! Pre­si­dent Do­nald Trump kwam gis­te­ren bij­na su­per­la­tie­ven te­kort om zijn te­vre­den­heid over de top met de Noord-Ko­re­aan­se lei­der Kim Jong-un sa­men te vat­ten. In Singapo­re kwa­men ze over­een dat ze hard gaan wer­ken aan een com­ple­te de­nu­cle­a­ri­se­ring van het Ko­re­aan­se schier­ei­land.

De in­ten­tie is er, maar we­reld­wijd werd di­rect de vraag ge­steld wat er daad­wer­ke­lijk te­recht zal ko­men van al­le plan­nen. Ook Wim van der Bijl twij­felt over het voor­ne­men van Kim en Trump. De Noor­dKo­rea-kenner uit Utrecht heeft vroe­ger meer dan twin­tig keer een be­zoek ge­bracht aan het land. Van­we­ge zijn werk als post­ze­gel­han­de­laar werd hij in 1998 voor het eerst uit­ge­no­digd, wat het start­schot bleek van een lan­ge reeks rei­zen naar Noord-Ko­rea. Toen hij in 2011 fo­to’s maak­te van de ar­moe­de op het plat­te­land werd hij ech­ter op­ge­pakt en twee we­ken lang vast­ge­hou­den.

Sinds­dien heeft Van der Bijl het land niet meer be­zocht, maar schuift hij nog al­tijd naar het punt­je van zijn stoel als Noord-Ko­rea in het nieuws is. Zo ook de af­ge­lo­pen da­gen rond de top tus­sen Kim en Trump. Op voor­hand dacht de post­ze­gel­han­de­laar dat de ont­moe­ting op niets zou uit­lo­pen. „Ik had het ver­moe­den dat die twee el­kaar na een paar mi­nu­ten beu zou­den zijn, maar nu heb­ben ze zelfs een ge­za­men­lij­ke ver­kla­ring on­der­te­kend. Dat is po­si­tie­ver dan ik had ge­dacht. Een paar maan­den ge­le­den schol­den ze el­kaar ten­slot­te nog de huid vol.”

Maar dat is zo’n bee­tje het eni­ge licht­punt­je van het ge­sprek tus­sen de twee lei­ders, zegt Van der Bijl. „Kim Jong-un zal zijn kern­wa­pens nóóit in­le­ve­ren. Zijn opa, va­der en hij­zelf heb­ben het heel slim ge­speeld door kern­wa­pens te ont­wik­ke­len, waar­door ze een gro­te in­ter­na­ti­o­na­le spe­ler zijn ge­wor­den. Het zijn goe­de po­ker­spe­lers. Denk je dat Noord-Ko­rea zon­der kern­wa­pens ook maar iets voor­stelt? Nee, dus. Dan wil geen en­ke­le we­reld­lei­der meer met Kim pra­ten, sim­pel­weg om­dat het land dan niets meer voor­stelt. Als hij zijn kern­wa­pens inlevert, kan hij ge­lijk een en­kel­tje naar Den Haag boe­ken om­dat hij dan voor het In­ter­na­ti­o­naal Ge­rechts­hof wordt ge­sleept.”

Van der Bijl zegt dat de lei­der van Noord-Ko­rea de re­cen­te ge­schie­de­nis als voor­beeld heeft hoe het mis kan gaan. „Neem Khad­af­fi, de lei­der van Li­bië, die on­der druk van de Ame­ri­ka­nen zijn atoom­i­dee­ën liet va­ren. Twee jaar la­ter was hij dood. Kim is na­tuur­lijk niet ach­ter­lijk. Hij wil niet van het we­reld­to­neel ver­dwij­nen. Zon­der kern­wa­pens in zijn be­zit had hij nooit met Trump aan ta­fel ge­ze­ten.”

De post­ze­gel­han­de­laar had lie­ver een po­si­tie­ver ver­haal af­ge­sto­ken, maar hij moet nu een­maal re­ëel zijn, zegt hij. „Ik hoop op het bes­te voor de Noord-Ko­re­aan­se be­vol­king, want het zijn echt heel lie­ve en

‘Dit is nog maar een be­gin en er zul­len ve­le moei­lijk­he­den voor ons liggen, maar we zul­len nooit te­rug­ke­ren naar het ver­le­den.’

Zuid-Ko­re­aan­se pre­si­dent Moon Jae-in

‘Mijn mi­nis­te­rie is blij dat Do­nald Trump ein­de­lijk zijn ‘war ga­mes’ staakt.’ Rus­si­sche mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Ser­gej La­vrov

‘Py­on­gyang heeft de bood­schap be­gre­pen door in te stem­men met de af­bouw van het kern­pro­gram­ma.’

Bo­ris Jo­hn­son, Brit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken

‘De ont­moe­ting was een cru­ci­a­le en nood­za­ke­lij­ke stap om ver­der te bou­wen aan de ver­be­ter­de ver­stand­hou­ding tus­sen bei­de Ko­rea’s.’

EU-bui­ten­land­chef Fe­de­ri­ca Mog­heri­ni

‘Kim is niet ach­ter­lijk en wil niet van het we­reld­to­neel ver­dwij­nen.’

Wim van der Bijl

eer­lij­ke men­sen. Al­leen hun lei­der is een bee­tje gek. Er­gens diep van bin­nen hoop ik op een volks­op­stand te­gen Kim, maar die kans is erg klein. De be­vol­king is er­van over­tuigd dat zij de bes­te lei­der ter we­reld heb­ben en dat an­de­re lan­den ja­loers zijn op hoe hun land wordt ge­leid. Al­thans, dat zeg­gen ze, want ze la­ten nooit het ach­ter­ste van hun tong zien. Ze dur­ven zich niet ne­ga­tief uit te la­ten. Ik hoop dat dit ge­sprek uit­ein­de­lijk toch nog iets po­si­tiefs op­le­vert door­dat bij­voor­beeld de sanc­ties te­gen Noor­dKo­rea om­laag wor­den ge­schroefd en er meer en be­ter voed­sel komt voor de be­vol­king. De in­ner cir­cle van Kim heeft het heel goed, maar op het plat­te­land is er nog al­tijd heel veel ar­moe­de.”

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.