ATOOMAGENTSCHAP HELPT

Metro Holland (Holland) - - News -

Het In­ter­na­ti­o­naal Atoom­ener­gie­agent­schap IAEA heeft de VS en Noord-Ko­rea zijn dien­sten aan­ge­bo­den. De or­ga­ni­sa­tie is be­reid toe te zien op de na­le­ving van af­spra­ken over de­nu­cle­a­ri­sa­tie.

„De IAEA is be­reid de ve­ri­fi­ca­tie­ac­ti­vi­tei­ten uit te voe­ren in de De­mo­cra­ti­sche Volks­re­pu­bliek Ko­rea waar het mo­ge­lijk om ge­vraagd zal wor­den door de be­trok­ken lan­den”, zei IAEA-hoofd Yu­kiya Ama­no, die de of­fi­ci­ë­le naam van Noord-Ko­rea ge­bruik­te. Hij zei dat de atoom­waak­hond de ver­de­re on­der­han­de­lin­gen tus­sen Noord-Ko­rea en de VS „op de voet zal vol­gen.”

Het atoomagentschap zag ook toe op na­le­ving van het atoom­ak­koord met Iran. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump be­sloot eer­der dit jaar die af­spra­ken met Iran te schrap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.