Hal­be Zijlstra mo­ge­lijk naar We­reld­bank

Metro Holland (Holland) - - News -

Het ka­bi­net be­kijkt of Hal­be Zijlstra be­wind­voer­der kan wor­den bij de We­reld­bank. Dat mel­den in­ge­wij­den rond het Bin­nen­hof. De VVD'er Zijlstra stap­te be­gin dit jaar op als mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken om­dat hij had ge­lo­gen over zijn aan­we­zig­heid bij een bijeenkomst met de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin.

Het AD be­richt­te dins­dag dat Zijlstra in beeld is als op­vol­ger van Frank Heems­kerk bij de We­reld­bank in Was­hing­ton. Die ver­trekt de­ze zo­mer bij de­ze ont­wik­ke­lings­bank die le­nin­gen, kre­die­ten, ga­ran­ties en tech­ni­sche as­sis­ten­tie aan ont­wik­ke­lings­lan­den.

Pre­mier Mark Rut­te zou zich vol­gens in­ge­wij­den hard ma­ken voor de be­noe­ming van Zijlstra. Er is ech­ter weer­stand. On­der an­de­ren mi­nis­ter Wop­ke Hoeks­tra van Fi­nan­ci­ën zou be­zwaar heb­ben ge­uit te­gen de be­noe­ming om­dat de VVD'er on­vol­doen­de er­va­ring heeft in de fi­nan­ci­ë­le we­reld. De sol­li­ci­ta­tie­com­mis­sie - waar­in on­der meer di­rec­teu­ren van Bui­ten­land­se Za­ken en Fi­nan­ci­ën zit­ten - is ook te­gen de be­noe­ming.

Er zou in­mid­dels wel bij lan­den die Ne­der­land ver­te­gen­woor­digt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.