‘Tij­dens het spreek­recht voel­de ik me heel sterk’

Metro Holland (Holland) - - News - D.kay­gusuz@tmg.nl

De ou­ders van An­ne Fa­ber moch­ten gis­te­ren hun spreek­recht ge­brui­ken in de zaak te­gen de moor­de­naar van hun doch­ter. „Het is on­voor­stel­baar hoe­veel angst en pijn door de ver­dach­te is ont­staan”, al­dus de moe­der van Fa­ber. „Al­ler­eerst bij An­ne zelf, daar­na breid­den woe­de en ver­driet zich als een olie­vlek uit. De fa­mi­lie zal nooit meer com­pleet zijn.”

Spreek­recht is mo­ge­lijk sinds 2005, maar pas sinds 1 ju­li 2016 geldt er in Ne­der­land on­be­perkt spreek­recht. De slachtoffers mo­gen nu meer ver­tel­len dan al­leen over het leed. Zij mo­gen zeg­gen wat voor straf ze voor de ver­dach­te wil­len zien.

Van je twaalf­de tot je veer­tien­de sek­su­eel mis­bruikt wor­den door twee vrien­den van je va­der is iets wat je ab­so­luut niet wil mee­ma­ken. Rik Der­wig (17) over­kwam het wél. Tij­dens de eerste zaak en in ho­ger be­roep ge­bruik­te Der­wig zijn spreek­recht.

Der­wig voel­de bij zijn voor­be­rei­ding de krie­bels in zijn buik. „Ik was heel ze­nuw­ach­tig, om­dat ik niet zo goed wist hoe ik din­gen moest ver­woor­den en of het wel dui­de­lijk was. Na­tuur­lijk moest het ook goed aan­ko­men bij de da­ders en de rech­ters.”

Ook al was Der­wig ze­nuw­ach­tig, hij vond het be­lang­rijk om zijn spreek­recht te ge­brui­ken. „Ik wil­de de da­ders graag la­ten we­ten hoe ik me in die rot­pe­ri­o­de voel­de. De da­ders moesten we­ten wat ze heb­ben aan­ge­richt, zo­wel bij mij als bij mijn fa­mi­lie en vrien­den.” Der­wig noem­de de da­ders tij­dens zijn spreek­recht ‘laf­fe vies­peu­ken’. „Het was een he­le op­luch­ting. Na zo’n lan­ge tijd was ik ein­de­lijk kwijt wat ik de da­ders al­le­maal wil­de zeg­gen.”

Der­wig is een van de ruim 500 slachtoffers en na­be­staan­den die sinds 2005 ge­bruik maak­ten van het spreek­recht. Me­la­nie Dib­bald (46) is een van hen. De zoon van Dib­bald is dood­ge­scho­ten tij­dens een ru­zie met een mo­tor­ben­de. Tij­dens haar spreek­recht heeft ze haar emo­ti­o­ne­le be­toog kun­nen doen. Geen en­kel mo­ment heeft ze ge­twij­feld. „Je spreek­recht is het eni­ge mo­ment in de zaak dat je van je­zelf kunt la­ten ho­ren”, al­dus Dib­bald. Ook Dib­bald vond de voor­be­rei­ding span­nend. „Ik voel­de me erg on­ze­ker. Ik wil­de ze­ker we­ten dat ik goed over­kwam en oe­fen­de veel. Tij­dens de voor­be­rei­ding brak ik vaak. Ik was bang dat het tij­dens de zaak ook ging ge­beu­ren. Ge­luk­kig viel dat wel mee.” Tij­dens de zaak was het juist iets an­ders wat Dib­bald voel­de. „Ik voel­de me heel sterk. De he­le dag door had ik me zo kwaad ge­maakt en die ge­voe­lens te­gen­over de ver­dach­ten kon ik mee­ne­men”, al­dus Dib­bald. „Het klinkt mis­schien heel gek om te zeg­gen, maar ik stond die dag te po­pe­len om mijn spreek­recht te ge­brui­ken. Ik deed dit ter na­ge­dach­te­nis aan mijn zoon. Je raakt ei­gen­lijk nooit uit­ge­praat als je zo­iets mee­maakt. Daar­om pak ik zul­ke mo­men­ten met bei­de han­den aan.”

Dib­bald gaat haar spreek­recht ook tij­dens het ho­ger be­roep op 2 ju­li ge­brui­ken. Ze denkt dat het dan moei­lij­ker gaat zijn. „Naar mijn idee ben ik nu ge­voe­li­ger. Dit is de laat­ste keer dat ik het kan doen. Na het ho­ger be­roep komt er niets meer. Dan is het klaar.”

‘Ik wil­de de da­ders graag la­ten we­ten hoe ik me in die rot­pe­ri­o­de voel­de.’

Rik Der­wig

‘Ik stond die dag te po­pe­len om mijn spreek­recht te ge­brui­ken.’

Me­la­nie Dib­bald

RIK (17) EN ME­LA­NIE (46) VER­TEL­LEN

OVER HUN MO­MENT IN DE RECHT­BANK

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.