Rod­man brengt geen we­reld­vre­de, wel spek­ta­kel

Metro Holland (Holland) - - News -

Ik hou niet per se van sport of spor­ters, maar ik hou wel van Den­nis Rod­man. ‘De Worm’ was zijn bij­naam op het bas­ket­bal­veld, maar dat zou ook kun­nen slaan op de be­la­che­lij­ke wend­baar­heid van zijn geest. Hoe hij als zwar­te bas­ket­bal­ler van su­per­ster­ni­veau met roem­ruch­te drugs- en seks­schan­da­len aan zijn broek, zich naar bra­ve Re­pu­bli­kein wist om te to­ve­ren. Een ro­de pet met ‘Ma­ke Ame­ri­ca Gre­at Again’ er­op op zijn kop én gaan! Zo wist hij we­reld­po­li­tiek te be­ïn­vloe­den en zorg­de voor de eer­ste stap naar een ont­moe­ting tus­sen Trump en Kim Jong-un. En dat al­les zon­der ook maar één pier­cing uit zijn ge­zicht te ha­len.

Mijn fa­vo­rie­te beeld van Rod­man is ge­maakt me­dio ja­ren 90; in een cock­tail­jurk, met een scheef­ge­zak­te pruik op zijn hoofd, een dik­ke si­gaar tus­sen de lip­pen, de co­ca­ï­ne­res­ten aan­ge­koekt aan zijn neus­ran­den. De on­grijp­ba­re an­ti­held die ner­gens an­ders voor op­kwam dan zijn ei­gen gek­te. Nie­mand wil­de hem echt als held clai­men. Niet de zwar­te ge­meen­schap, niet de queer­ge­meen­schap, niet de sport­ge­meen­schap. Daar was hij te gek en te on­be­re­ken­baar voor.

Het is mis­schien mijn cy­nis­me, ge­voed door één blik op de ge­schie­de­nis van Noord-Ko­rea, om vrij­wel ze­ker te we­ten dat dit op nu­cle­air ge­bied een tij­de­lij­ke stap te­rug is voor het com­mu­nis­ti­sche re­gime. Zo kun­nen ze hulp­goe­de­ren weer de lands­gren­zen bin­nen krij­gen, nét ge­noeg om de op­ko­men­de re­vol­te in te dam­men, om daar­na vro­lijk ver­der te bou­wen aan hun wa­pen­ar­se­naal en op­ge­leg­de sanc­ties aan hun laars te lap­pen. De­ze tac­tiek is door hen keer op keer in on­der­han­de­lin­gen ge­bruikt. Wat wij nu zien is een spek­ta­kel waar de NBA niet aan kan tip­pen.

Rod­man vloog naar Singapo­re om ver­slag te doen van de his­to­ri­sche ont­moe­ting tus­sen de twee lei­ders. „Kim is ge­woon een jon­gen die ple­zier wil heb­ben”, zei hij op CNN ge­ë­mo­ti­o­neerd. „Hij wil de we­reld zien. Hij maakt graag sel­fies, houdt van bas­ket­bal en wil graag naar Ame­ri­ka ko­men.”

Hij wil graag naar Ame­ri­ka ko­men. De mees­te Noor­dKo­re­a­nen we­ten te ont­snap­pen uit het re­gime als ze voor pro­mo­tie­doel­ein­den mo­gen rei­zen. Zo ver­dwij­nen er el­ke Olym­pi­sche Spe­len wel wat Noord-Ko­re­aan­se ta­fel­ten­nis­sers of ver­sprin­gers. Die pro­be­ren dan er­gens an­ders op de we­reld­bol een car­ri­è­re in een spoel­keu­ken op te bou­wen. Al­les be­ter dan het re­gime van Kim.

Zou dát het wa­re ver­lan­gen zijn van Kim? Is zijn re­gime zo on­leef­baar dat zelfs hij het wil ont­snap­pen? De toe­komst zal het uit­wij­zen. Zou Den­nis Rod­man, als het zo­ver is, hem dur­ven mee te smok­ke­len on­der zijn wij­de rok? Zou hij Kim zijn af­was la­ten doen?

‘Rod­man vloog naar Singapo­re om ver­slag te doen van de his­to­ri­sche ont­moe­ting tus­sen Kim en Trump.’ El­fie Tromp

EL­FIE TROMP COLUMNIST Check de vlogs van on­ze co­lum­nis­ten op de web­si­te of via on­ze Fa­ce­book­pa­gi­na

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.